PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

PLATE - Ponavljanje obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Po unosu ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene, na dijalogu za obracun postoji dugme ARHIVA, gde se pored godine definišu i mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno raden obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomena: Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!

Praznici: Uskrs i 1. Maj (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 357 od 28.04.2016.godine

ZA ONE KOJI SLAVE, ZELIMO VAM SRECNE PREDSTOJECE PRAZNIKE USKRS i 1. MAJ.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, sreda 04.05.2016.godine.

PDV - Poreski status 0811 (JOB: FIN, PDV, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 356 od 05.04.2016.godine

--- Novi poreski status 0811 - vracena roba ---
knjizi se u KPR bez obracuna pdv neobveznik

Koristi se za evidentiranje povracaja robe od kupca, neobveznika, koji se smatra novim prometom.

Ukoliko Vam kupac neobveznik vrati robu, i vi umesto njega pravite dokument o obracunu, koristicete ovaj poreski status, jer se po njemu ne vrsi obracun pdv-a.

Knjizenje u robnom je storno izlaza, a u pdv evidenciji je knjizenje u KPR.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati programsku podrsku pod_psts.

ZARADE - Poreska prijava PP OD-O (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 355 od 11.03.2016.godine

--- Poreska prijava PP OD-O ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PP OD-O, preduzece “Infosys” je pripremilo odgovarajuce programsko resenje.

I. Podesavanje:
1. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnici/ Sifarnik statusa potrebno je u predvidjena polja uneti odgovarajuce sifre iz propisanih sifarnika.

- Za sifru statusa 720 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "05", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".
- Za sifru statusa 730 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "01", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".

2. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnik/Sifarnik poreza i doprinosa potrebno je za sifre 720, 731, 732, 733, 931, 932 i 933 u sva tri polje uneti slovo "P".

3. Opcija Zarada/Parametri obracuna/Stope poreza i doprinosa, za sifru statusa radnog odnosa 720 i 730, na relaciji izmeniti, odnosno uneti odgovarajuce parametre:

- u polju "sifra virmanskog naloga" potrebno je uneti "254",
- u polju "placa se prema" obrisati podatak, ovo polje treba da bude prazno,
- u polju "tekuci racun primaoca" uneti odgovarajuci tekuci racun, trenutno Zakonom propisan je 840-4848-37.

II. Kreiranje poreske prijave.

1. Opcija Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Kreiranje obrasca. Na ponudjenim tabovima potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
-na prvom tab-u “podaci o prijavi” uneti potrebne podatke kao sto su podaci o: vrsti prijave, obracunskom periodu, datumu dospelosti poreske obaveze...
-na drugom tab-u “podaci o poslodavcu isplatiocu prihoda” uneti potrebne podatke,
-na trecem tab-u “SVP i kamata” uneti sifru vrste prihoda "120".
Ukoliko su uneti podaci tacni, kreirace se poreska prijava PP OD-O u formi tabele.
Da bi formirali xml fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom okruzenje/arhiviranje prijave. Datum prijave je uvek tekuci datum, u polje verzija prijave treba uneti broj ili slovo koje se oznacava broj prijave za datum prijave. U polje napomena treba uneti opisno sta se isplacuje (ovo olaksava pretragu prijave u arhivi).
Klikom na OK pojavice se poruka da je prijava arhivirana, kao i broj prijave.

2. Opcijom Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Obrazac PP OD-O potrebno je po broju prijave pronaci odgovarajucu prijavu. Pomocu opcije okruzenje/xml format potrebno je snimiti xml fajl na odgovarajucu putanju, kao i uneti naziv datoteke. U naziv datoteke ne treba unositi rec xml, na primer u naziv datoteke treba uneti odo_februar, a ne odo_februar.XML.
Kada od Poreske uprave dobijete identifikacioni broj prijave kao i broj odobrenja potrebno je uneti oba podataka pomocu opcije okruzenje/upis ID broja.
Brisanje prijave je moguce uraditi pomocu opcije okruzenje/brisanje prijave, ali samo dok se ne unese identifikacioni broj prijave.

Kreiranje poreske prijave PP OD-O i formiranje xml fajla nalazi se u kumulativnoj podrsci k151130 i zakonskoj podrsci zpp_odo.

RZ - izmena sifarnika radnih mesta (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 354 od 02.03.2016.godine

--- RZ - izmena sifarnika radnih mesta ---

Uradjena je dorada programa, a vezano za unos novih sifarnika radnih mesta, koja su propisana Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- U podacima o zaposlenim, opcija Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Podaci o zaposlenim/Ekran 8, dodato je novo polje "RZ sifra radnog mesta". U ovo polje potrebno je za svakog zaposlenog uneti odgovarajucu sifru iz Uredbe o sifarniku radnih mesta.

- Radi lakseg unosa, da ne bi ulazili na ekran 8 svakog zaposlenog, omogucen je tabelarni unos.
Opcija Podaci o zaposlenim/Okruzenje/Azuriranje sifre radnog mesta u RZ, u tabelarnom pregledu u polju "RZ Sif.RM" potrebno je uneti odgovarajuce sifre. Komandom CTRL+F5, dobicete novi sifarnik propisan Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- Svaku novu izmenu sifre, morate sami uneti, Infosys nece azurirati postojeci sifarnik.

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 353 od 01.02.2016.godine

--- OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN ---

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun (obrasci za privredna društva).

Ukoliko Vaše preduzeće spada u druga pravna lica, da bi imali odgovarajuće obrasce, potrebno je da popunite parametar, opcija Finansijsko/Nalozi/Okruženje/Paraetri/Budžet, u polje budžetski korisnik (D/N), da upišete slovo V.

Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podećavanja i kontrole:

a) Uneti konta ispravke vrednosti u kontnom okviru, opcija Šifarnici/Kontni okvir/Tabela. Za svaki konto nabavne vrednosti
potrebno je uneti odgovarajući konto ispravke vrednosti u polju 'konto_isp'.

b) U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja 'akt_pas' i 'dug_pot'. Polje 'akt_pas' označava da li je konto
aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje 'dug_pot' označava da li je konto
dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P.

Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 4 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja
- Završna kontrola-APR

1.a) U okviru sekcije 'Podesavanja', na opciji 'Parametri' je potrebno definisati veličinu pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko), kao i odrediti da li je pravno lice osnovano ranijih godina ili je u pitanju novoosnovano pravno lice.
b) U okviru sekcije 'Podešavanja' na opciji 'Parametri/Srbija-Tokovi gotovine'podesiti vrste promena i konta za obrazac Tokovi gotovine.
*kolona 'Vrste promena u tekućoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Vrste promena u prethodnoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Prodaja OS konto kupca', potrebno je uneti odgovarajući konto kupca za prodaju osnovnog sredstva.
*kolona 'Prodaja OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto primljenog avansa.
*kolona 'Nabavka OS konto dobavljaca', potrebno je uneti odgovarajući konto dobavljača za nabavku osnovnog sredstva.
*kolona 'Nabavka OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto datog avansa.

2) Nakon izvršenih podešavanja, potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99, potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje
inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2015. godinu:

* kolona 001(31.12.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002(31.12.2014.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini, ili 0029 - Prepis iz kolona podataka za prethodnu godinu
* kolona 003(01.01.2013.) - 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju APR-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'XML APR FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Xml fajl se formira za svaki obrazac pojedinacno. Xml fajl za obrazac Statistički ankes se može formirati sa nekog od pojedinačnih tabelarnih pregleda.

Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APR-a.
Kako biste formirali xml fajl u odgovarajucoj formi, neophodno je da u okviru Regionalnih podešavanja na Vašem računaru postavite format jezika za non-Unicode programe na Serbian-Latin.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

4) Završna kontrola - APR
a) Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR.
Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno kliknuti na kontrola finansijskih izveštaja koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti logičke i računske kontrole.

KEP - Izmena pravilnika i programa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 349 od 08.01.2016.godine

--- Izmena Pravilnika o evidenciji prometa ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za izmenu Pravilnika o evidenciji prometa, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.
Izmenjeni su sledeci obrasci:
- KEP obrazac za maloprodaju,
- KEP obrazac za veleprodaju,
- KEP obrazac za komision maloprodaja,
- obrazac PKR - prijemni list komisione robe,
- obrazac PKR-1 - evidencija isplacene i vracene komisione robe.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k151130, kao i zakonsku podrsku zkepu_16.

DRU - Druga primanja zaposlenih (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 350 od 13.01.2016.godine

--- Druga primanja zaposlenih ---

U prethodnoj verziji programa, opcija Arhiva/Isplata primanja OPJ/1, sada je dobila svoju meni granu “Druga primanja zaposlenih”.

U okviru grane "Druga primanja zaposlenih" smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa.

Opcija Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja sastoji se iz zaglavlja i stavki:

- Na zaglavlju se unose zajednicki podaci kao što su: vrsta primanja, broj primanja, datum knjiženja,datum isplate, godina i mesec.
Na okruženju evidencije nalaze se opcije za knjiženje primanja, podešavanje parametara, brisanje primanja (koje omogucuje kompletno brisanje unetog primanja) i rekapitulacija.

- Na stavkama (relaciji) evidencije primanja vrši se unos zaposlenih po osnovu primanja koje smo definisali u zaglavlju evidencije. Unos podataka je ostao isti. Obracun primanja se vrši pomocu opcije okruženje/obracun isplate.

Brisanje primanja sa stavki (relacije) evidencije omogucava brisanje stavke na kojoj se nalazimo.

Ostale opcije u okviru ove meni grane su ostale nepromenjene.

RINO obaveze – izmena (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 351 od 13.01.2016.godine

--- RINO obaveze – izmena ---

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o izmirenjima obaveza izmedju javnog sektora, uradjena je odgovarajuca programska izmena.

U sifarniku komitenata, opcija sifarnici/komitenti/kupci-dobavljaci, za komitene koji pripadaju javnom sektoru, u polje “PPL/Budz” potrebno je uneti slovo B, a u polje “Jbbk” uneti odgovarajuci JBBG za svakog komitenta.

Prilikom formiranja obaveza za RINO, za komitente koji pripadaju javnom sektoru, u polje MB poverioca, program ce automatski upisati JBBG, a u polje vrsta poverioca broj 1.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k151130.

KEP obrazac - stampa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 352 od 26.01.2016.godine

--- Stampa KEP obrasca ---

Zbog izmene stampe KEP obrasca od 01.01.2016. godine, potrebno je u semi prepisa obrisati redove za kolonu C7.

- KEP obrazac za maloprodaju, opcija maloprodaja/trgovacka knjiga/KEPU obr/okruzenje/sema prepisa iz finansijskog.
- KEP obrazac za veleprodaju i usluge, opcija robno/pregledi knjige/knjige/KEPU knjiga/okruzenje/sema prepisa.

*** PRVE RADNJE U 2016. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 348 od 31.12.2015.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2016.god. u ponedeljak 04.01.2016.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu i Beogradu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2016. GODINI ***

PRE SVEGA 2015.GODINA (Info2015)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2015.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2016. GODINI (Info2016)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2016.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2016, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2015.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2016. godini, sa uskladjivanjem sa 2015.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2016. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

ULAZAK U PROGRAM-NOVA PROG. VERZIJA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347a. od 25.12.2015.godine

-- Autoindeksiranje--
Nova verzija programa kontroliše nasilne prekide rada Infosys programa (nestanak struje, neregularne izlaske iz programa, reset računara dok ste u programu, reset servera dok su radne stanice ili terminali u programu, i slično ...). Posle takvih neregularnih prekida rada Infosys programa potrebno je preventivno uraditi oporavak eventualnih delimičnih oštećenja postupkom indeksiranja baze podataka. Pri startovanju Infosys programa, kad se prepoznaju pomenute situacije, program će, u zavisnosti od podešavanja na Vašem računaru, ponuditi ili krenuti u proces indeksiranje podataka.
Ako u ponudjenom dialogu pritisnete Cancel i na taj način odbijete ponudjenu proceduru indeksiranja, prvom prilikom indeksiranje uradite kroz standardnu opcije programa.
Ako prihvatite proceduru automatskog indeksiranja, program će indeksirati podatke po svim pozicijama i programskim segmentima.

-- Notifikacije za Indexiranje, Podrške, Arhiviranje (bekap podataka) --
Na glavnom ekranu programa primetićete ponekad da blinkaju neke ikonice. Blinkanjem se naglašava opcija koju bi trebalo odraditi.
Tako će ikonica za Indeksiranje da blinka na svakih 120 dana, za Podršku na svakih 60 dana, a za arhiviranje na svakih 7 dana (mada se arhiviranje tj bekap podataka preporučuje da radite svakodnevno).

Prva verzija programa za 2016. god. uključivala je blinkanje ikonice za podrsku na svakih sedam (7) dana. To je kumulativnom podrskom pomereno na sezdeset (60) dana.

-- Problem u prvom startovanju programa --
Ako u toku startovanja programa dodje do greške ili program prijavi da se nisu preimenovale sve datoteke, potrebno je sa svih radnih stanica izaći iz programa, a ponekad je potrebno i restartovati server. Potom, ulaskom u program sa jedne radne stanice, greška će sama da se otkloni.

UPOZORENJE NA OPASAN VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347. od 08.12.2015.godine
ranije
Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost bi bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PDV - Izmene propisa (oktobar 2015) (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 345. od 18.11.2015.godine

--- Izmene propisa: PDV ---

Usled izmena Zakona o PDV i podzakonskih akata vezano za primenu Zakona o PDV, pripremljena su odgovarajuca programska rešenja:

1. Uvodjenje novih poreskih statusa:
- poreski status 0224 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0225 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
-poreski status 0226 - koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0227 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 1053 – koristi se za evidentiranje izlaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa po Clanu 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u;
- poreski status 0800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom
- poreski status 0810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno izlaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KPR-u);
- poreski status 1001 – koristi se za evidentiranje izdatih knjižnih odobrenja kupcu, koja nisu potpisana (u PDV prijavi se evidentira samo osnovica)
- poreski status 1002 – koristi se evidentiranje naknadno potpisanih knjižnih odobrenja (u PDV prijavi se evidentira samo PDV), kada je prilikom izdavanja odobrenja korišcen poreski status 1001;
- poreski status 1800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom
- poreski status 1810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno ulaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KIR-u)

2. Za poreske statuse 0200, 0201, 0210, 0211, 0212, 0220, 0221, 0222, 0223, je izmenjena šema prepisa tako da se više ne popunjavaju kolone 16 i 17 u KIR-u. Ukoliko ste u tekucem obracunskom periodu koristili ove poreske statuse, potrebno je da ponovite knjiženje dokumenata u PDV evidenciju kako biste otklonili neravnotežu KIR-izvorni dokument.

3. Podešavanje pravila za obradu dokumenata na osnovu postojecih i novih poreskih statusa tako da upis u poreske knjige (KPR i KIR) bude u skladu sa novim propisima.

4. Definisanje novih vrsta promena za knjiženje dokumenata u skladu sa novim propisima.

5. Napravljena je štampa Dokumenta o obracunu.

Kada je u pitanju povracaj dobara koji se smatra novim prometom, zbog postojanja razlicitih tumacenja u praksi, omoguceno je više nacina unosa ove promene kojima su podržana razlicita tumacenja. Neophodno je da se opredelite na koji nacin je potrebno evidentirati ovu promenu sa aspekta knjiženja u PDV evidenciji, u finansijskom, u robnom knjigovodstvu i KEPU knjizi, kako biste u skladu sa tim koristili odgovarajuce vrste dokumenata i poreske statuse.

Za preuzimanje programskih dorada potrebno je instalirati posebne programske podrške: “ k141201”, “pod_psts” i “zpdv15”. Ove podrška se startuje iskljucivo u 2015. poslovnoj godini, za korisnike - poreske obveznike iz Republike Srbije.
Korisnici koji imaju specifican koncept poreskih statusa (korisnici Zorana Ilica) ne treba da puštaju podršku “pod_psts”.

PLATE - Novi meni sistem (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 344. od 06.11.2015.godine

---NOVI MENI SISTEM U OBACUNU ZARADA ---

Izmenjen je meni u okviru programskog modula „Obracun zarada zaposlenih“.

Zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja potrebnih opcija, meni je organizovan na sledeci nacin:
- Zarada – u okviru ove grane smeštene su sve opcije vezane za obracun i isplatu zarada, kreiranje i štampu izveštaja iz obracuna zarada, završnu obradu, postavku parametara obracuna;
- Druga primanja zaposlenih – u okviru ove grane smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa;
- Druge evidencije - obuhvata opcije vezane za druge isplate zaposlenima (pozajmice i slicno);
- Opcije menija na grani „Drugi prihodi“ i „Kadrovska“ nisu imale znacajnijih izmena.

Novi meni dobicete preuzimanjem kumulativne podrške k141201.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili poteškoca prilikom pronalaženja potrebnih opcija, budite slobodni da nas kontaktirate.

Srdacno,
Infosys

KAMATE - Izmene u programu (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 343. od 02.11.2015.godine

--- Manje izmene vezane za obracun kamata ---

Uradene su manje izmene vezane za obracun kamata zbog uskladivanja sa sudskom praksom i standardima u ovoj oblasti:

a) Kada se racuna zakonska zatezna kamata, ona se obracunava srazmerno broju dana u tekucoj kalendarskoj godini, umestu srazmerno broju dana do isteka godine dana od datuma nastanka obaveze. Ovo je bitno kada se tretira prestupna godina, iako su razlike minimalne.

b) Period obracuna se iskazuje pocev od prvog datuma perioda obracuna, zakljucno sa poslednjim datumom obracuna. Na primer, ako je datum dospeca racuna 01.09.2015., a datum izmirenja duga 01.10.2015., iskazace se da je period obracuna od 01.09.2015. do 30.09.2015. i da to predstavlja 30 dana.
Ranije se iskazivao period obracuna od 01.09.2015. do 01.10.2015 što je predstavljalo takode 30 dana. U oba slucaja, iznos obracunate kamate je isti.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - Prosek za porodiljsko ods. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 342. od 14.10.2015.godine

---Prosek za porodiljsko odsustvo---

Doradjena je opcija za izracunavanje prosecne naknade za porodiljsko, u situaciji kada je porodilja u periodu odsustva ili u periodu pre odlaska na porodiljsko bila zaposlena sa procentom radnog vremena manjim od 100%. Prilikom izracunavanja i obracuna naknade za porodiljsko, sada se uzima u obzir i procenat radnog odnosa.

Neophodno je proveriti postojecu evidenciju porodiljskog odsustva - da li su upisani proseci u evidenciji porodiljskog odsustva jednaki iznosima koji se refundiraju po rešenju.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

Instrumenti platnog prometa (JOB: FIN, OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 341. od 01.10.2015.godine

Instrumenti platnog prometa - izmena

U skladu sa izmenom Odluke kojom se regulise izgled instrumenata platnog prometa, uskladjen je izgled sledecih obrazaca u programu: nalog za uplatu, nalog za isplatu, nalog za prenos.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k141201.

ZR - Obrasci za zavrsni racun (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 340. od 22.07.2015.godine

Obrasci za zavrsni racun - BiH


U skladu sa poslednjim izmenama zakona i objavljenim tehničkim uputstvom na sajtu APIF-a, uradjeno je odgovarajuće
programsko rešenje kojim je omogućena izrada obrazaca za završni račun uz formiranje txt file-a za učitavanje obrazaca
u aplikaciju APIF-a.
U programu je moguće formirati sledeće obrasce:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima
- Aneks (dodatni računovodstveni izvješstaj)
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promenama na kapitalu.

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Fin. Izvestaji - ZR obrasci/Obrasci za ZR.
Po otvaranju opcije, na levoj strani ekrana ćete pronaći 3 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja

1) Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuću kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom
knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom
knjigovodstvu.

2) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda
ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko
u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99,
potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno
stanje inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.
Polje vrsta promene za zatvaranje poreske prijave treba da ostane prazno.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće,
po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na
osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja aktiva za period 01.01.2015. do 30.06.2015. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 004 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,

Kolonu prethodna godina u obrascu bilans uspjeha morate popuniti rucno, preko tabelarnog pregleda, zbog promene kontnog
plana.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje txt
datoteke za učitavanje u aplikaciju APIF-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'APIF FI', i potom odrediti lokaciju
i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Txt fajl se formira zbirno za sve obrasce i mozete ga formirati sa bilo kog tabelarnog
pregleda.
Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APIF-a. Na sajtu APIF-a možete pronaći detaljno uputstvo
u vezi sa postupkom za predaju obrazaca za završni račun.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

Za preuzimanje programskih dorada neophodno je instalirati kumulativnu podršku k141201.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih,
skrećemo paznju da je neophodno da izvršite detaljan test pre upotrebe. Takodje, posebno obratite pažnju na podatke u koloni za prethodnu godinu, obzirom da se zbog izmena kontnog okvira i obrazaca podaci ne mogu povući iz obrazaca za prethodnu godinu, vec iz finansijskog knjigovodstva, pa može doci do razlika u zaokruženju.

Antivirusni programi - usporen rad (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 339. od 15.06.2015.godine

---Antivirusni programi i usporenje rada Infosys programa---

- neophodna podešavanja -

Antivirusni programi mogu značajno da uspore rad Infosys programa. Ako Vam se to desi potrebno je da kontaktirate svog servisera/administratora da izvrši podešavanje antivirusnog programa u skladu sa sledećim uputstvom. Treba postaviti izuzeće od skaniranja (exclusions) za sledeće fajlove:

a) file-ove sa extenzijama
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

b) izuzeti iz skaniranje tri aplikacije koje služe za udaljeni pristup radi VNC intervencije. Te tri aplikacije se nalaze pod folderom \vinfo??\main\, gde su ?? dvocifrena oznaka poslovne godine:
- winvnc.exe
- intervencija.exe
- InfosysInstantSupport.exe

c) trebalo bi da lokalni antivirusni programi ne kontrolišu uopšte mrežne diskove jer time treba da se bavi server.

Napominjemo da izuzeća od skaniranja treba postaviti kako je navedeno, po ekstenzijama plus tri navedena exe fajla. U suprotnom, ako biste izuzeća postavili po folderima vinfo?? (to jest po programskim instalacijama za poslovne godine) tada će postavljeno izuzeće važiti samo za program te poslovne godine, što znači da će na primer već sledeće godine doći opet do nepotrebnog antivirusnog skaniranja programa čiji će rad biti usporen.

WEB APLIKACIJE ZA PORUČIVANJE ROBE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 337. od 27.05.2015.godine

--- NOVO U PONUDI INFOSYS-a ---

--- WEB APLIKACIJE ZA PORUČIVANJE ROBE PUTEM INTERNETA ---

Handy_COM i Handy_BIZ

Programski segment Handy_Com i Handy_BIZ su web aplikacije namenjene za poručivanje robe putem interneta. Porudžbine mogu da prave Vaši komercijalisti odnosno referenti prodaje na terenu (B2E - Handy_COM), ili da ih direktno prave Vaši registrovani kupci (B2B - Handy_BIZ). Tako napravljene porudžbine se šalju putem interneta u centralnu bazu podataka programa Infosys na dalju obradu.
Handy_Com i Handy_BIZ se mogu koristiti putem tableta, laptopa, mobilnog telefona, desktop računara. Jedna od suštinskih karakteristika je da se porudžbine prave na terenu i to na bilo kom uređaju koji može da se poveže na internet.
Osnovne funkcije programskog segmenta HandyCom i Handy_ BIZ su:
- Pregled aktuelnog šifarnika artikala sa stanjem zaliha (opciono) i kupaca sa finansijskim stanjem.
- Izrada porudžbina od strane referenata prodaje ili Vašeg kupaca, koje se direktno putem interneta šalju u centralnu bazu pod Infosys programom, na dalju obradu.
- Pregled finansijskog stanja kupaca: tolerancija, kredit limit, dospeli dug, ios-i.
- Tabelarni prikaz svih porudžbina koje je korisnik započeo i poslao na server za dalju obradu.
U centrali se u okviru posebnog programskog segmenta za komercijalu - KOMERC - može koristiti programski modul "Monitor porudžbina" ili kratko "Monitor". Monitor Vam obezbeđuje nadzor pristiglih porudžbina, u formi pregledne tabele, koje se dalje jednostavnim klikom mogu obrađivati, kopirati u fakture, itd … Takođe na monitoru možete proveriti stanje zaliha kao i osnovna finansijska stanja kupaca.

Svi korisnici sistema web poručivanja su zadovoljni jer su povećali prodaju!

Ukoliko ste zainteresovani možemo da Vam organizujemo prezentaciju i probni rad (demo) u trajanju od dva meseca.

Obrasci - porez na dobit (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 336. od 15.05.2015.godine

--- Obrasci - porez na dobit ---

Obaveštavamo Vas da su obrasci u programu vezani za obracun poreza na dobit ažurni zakljucno sa propisima koji su važili pre donošenja Pravilnika kojim je predvideno podnošenje prijave u elektronskom obliku pocevši od 01.04.2015. god. Ubuduce, štampani obrasci u programu vezani za porez na dobit, nece biti uskladivani u slucaju donošenja novih zakonskih propisa.

Obzirom da su obrasci propisani kao pojedinacni i kao takvi postoje u programu, a da se putem aplikacije na sajtu Poreske uprave u xml formatu podnose kao jedan obrazac, nismo predvideli mogucnost izvoza postojecih obrazaca u xml format.

Srdacno,
Infosys

PLATE - RAD1: izmenjen nacin formir (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 335. od 13.05.2015.godine

---Obrazac RAD-1: izmenjen nacin formiranja---

Izmenjen je nacin formiranja obrasca RAD-1 (i RAD-1P). Novi nacin formiranja obrasca omogucava formiranje xml file-a za ucitavanje na sajtu RZ za statistiku, kao i automatsko generisanje obrasca za firme koje imaju veci broj registrovanih jedinica na razlicitim opštinama.

Postupak izrade obrasca :

1. Postavka parametara:
Ukoliko korisnik nema veci broj registrovanih jedinica, ovaj korak se preskace.
Ukoliko korisnik ima registrovan veci broj radnih jedinica na razlicitim opštinama, potrebno je izvršiti sledece postavke:

a) U prvom koraku je potrebno definisati registrovane jedinice po opštinama na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Parametri RAD-1 obrasca].

b) Nakon toga, potrebno je definisati nacin grupisanja radnih jedinica po opštinama na opciji [Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik radnih jedinica]. Na svakoj radnoj jedinici je potrebno pokrenuti izmenu klikom na ikonicu "Mod", potom u polju "Obrazac RAD-1" uneti prethodno definisanu opštinu za grupisanje i potvrditi unos klikom na "Da".

2. Kreiranje/snimanje obrasca možete uraditi na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Kreiranje RAD-1 obrasca].
Na dobijenom dijalogu je potrebno definisati odgovarajuce podatke na svakoj kartici: "Mesec", "Granicne vrednosti", "Podaci o jedinici" (kartica "Podaci o jedinici" je aktivna samo za firme koje nemaju veci broj registrovanih jedinica). Posebno, na prvoj kartici (Mesec) definišemo vrste primanja koje se odnose na obracun prevoza klikom na ikonicu "Prevoz" i unosom vrednosti "D" u koloni "Prevoz" za sve šifre primanja koje se odnose na obracun prevoza. Na ikonici "Sati" definišemo u kojim kolonama (od 3 do 7) u Tabeli 3 obrasca RAD-1 se iskazuju sati pojedinih ostvarenja. Parametri prevoz i sati se ne moraju definisati pri svakom kreiranju obrasca, ostaju snimljeni nakon poslednje postavke.

Nakon definisanja potrebnih podataka, potvrdom na "OK" dobicemo prikaz formiranih tabela obrasca RAD-1. Podaci u tabelama se mogu pregledati i po potrebi izmeniti. Kontrolu podataka o zaposlenima možete izvršiti klikom na ikonicu "Kontrola". Po pokretanju kontrole, dobicete tabelarni prikaz zaposlenih, gde u redu za svakog zaposlenog stoji oznaka "X" za zaposlenog koji zadovoljava neki od kriterijuma: zaposleni, zaposleni sa nepunim radnim vremenom, zaposlena žena, zaposlena žena sa nepunim radnim vremenom.

Snimanje obrasca možete uraditi klikom na ikonicu "Snimi". Napomena: u toku jednog dana je moguce snimiti jedan obrazac RAD-1 (obrazac se može formirati i snimiti više puta, ali se cuva poslednja snimljena varijanta obrasca RAD-1).

3. Pregled, štampa i formiranje xml file-a možete izvršiti na opciji [Arhiva/Obrasci/Obrazac RAD-1/Obrazac RAD-1]. Kada se postavimo na odgovarajuci obrazac RAD-1, štampu možemo pokrenuti sa opcije Okruženje/Štampa 1. i 4. strane, odnosno Štampa 2. i 3. strane. Ukoliko postoji više registrovanih jedinica, štampa obrasca se vrši pojedinacno za svaku jedinicu sa okruženja obrasca RAD-1 za odgovarajucu jedinicu. Formiranje xml fajla vrši se na opciji Okruženje/XML format. Ukoliko postoji više registrovanih jedinica, automatski se formira zbirni xml fajl za sve radne jedinice (formiranje xml fajla se može pokrenuti sa bilo kog obrasca RAD-1 za odgovarajuci mesec).
Takodje, ukoliko je potrebno, ovde se može dodatno izvrštiti pregled i izmena formiranih tabela, kao i brisanje obrasca.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

PLATE - Stampa M4 obrasca (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 334. od 15.04.2015.godine

OBR - Stampa M4 obrasca

Po zahtevu Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, vezano za predaju M4 obrasca, uradjena je dorada programa.
Omoguceno je da se M4 obrazac stampa razdvojeno, i to:
- za osiguranike koji su u radnom odnosu i
- za osiguranike koji obavljaju privremeno povremene poslove.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

FIN - Kontrola FIN za DPL po APR-u (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 333. od 18.03.2015.godine

--- Kontrola FI za druga pravna lica (DPL) po šemi APR-a ---

U okviru opcije za izradu obrazaca zavšnog racuna za druga pravna lica je omogucena kontrola podataka za obrasce Bilans stanja, Bilans uspeha i Statisticki aneks, u skladu sa objavljenim pravilima logicke i racunske kontrole na sajtu APR-a (Finansijsko/Obrasci/Fin. Izveštaji – ZR obrasci/Obrasci za ZR - DPL, sekcija Završna kontrola-APR/ Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

OS-RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 332. od 15.03.2015.godine

RAZDVAJANJE ZEMLJISTA OD OBJEKTA


Ukoliko je potrebno da izvršite naknadno razdvajanje i odvojeno evidentiranje zemljista od gradjevinskih objekata koji su izgradjeni na tom zemljištu, potrebno je sprovesti sledece radnje:

1. Izracunati nabavnu vrednost zemljišta,
2. Izracunati ispravku vrednosti gradjevinskih objekata koja se isknjižava,
3. Uneti dva korektivna dokumenta:
- Prvi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Dokumenti OS, sa datumom 01.01.2014. godine, vrstom promene “06”-korigovanje vrednosti osnovnih sredstava i poreskim statusom 0000.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva za gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu. Pomotom na istom dokumentu uneti šifru osnovnog sredstva za zemljište sa kolicinom 1 i izracunatom nabavnom vrednosti.
Potrebno je korektivni dokument proknjižiti u finansijsko knjigovodstvo.
- Drugi korektivni dokument uneti pomocu opcije OS/Poreska Dok.OS, sa datumom 01.01.2014. godine i vrstom promene “06” – korigovanje vrednosti osnovnih sredstava.
Na relaciji dokumenta uneti šifru osnovnog sredstva gradjevinski objekat, bez kolicine. U polje nabavna vrednost uneti izracunatu nabavnu vrednost u minusu. U polje ispravka vrednosti uneti izracunatu ispravku vrednosti u minusu.

PLATE - Pomocni izvestak za M4 (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 330. od 11.03.2015.godine

--- Pomocni izvestaj za M4 ---

Usled izmene stope za PIO u toku 2014. godine, podsecamo Vas da uradite kontrolu pomocnog izvestaja za M4 obrazac.
Opcija arhiva/obrasci/M4obrazac/pomocni izvestaj za M4, na ponudjenom dijalogu kliknuti na dugme "opcije" i uneti potrebne podatke (tekucu stopu za PIO, datum promene i prethodnu stopu za PIO).
U obrascu pomocnog izvestaja za M4, potrebno je startovati kontrolu pomocu opcije okruzenje/kontrola M4 obrasca.
Da bi program uradio korektnu kontrolu, neophodno je da u arhivi isplata ima upisan datum isplate u polju "datum".

OBR-Serijsko kopiranje stavke ugov. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 328. od 19.02.2015.godine

--- Serijsko kopiranje stavke ugovora ---

Uradjena je dorada programa vezano za serijsko kopiranje stavki ugovora. Opcija Drugi prihodi/evidencija ugovora/relacija/okruzenje/serijsko kopiranje stavki ugovora. Na tab-u "Izbor ugovora za dopis", potrebno je uneti podatke koji se kopiraju: vrstu ugovora, broj ugovora i broj primanja. Na tab-u "Unos podatka", potrebno je uneti: mesec, godinu, datum knjizenja i datum isplate. Ukoliko se dopisuje drugi iznos, potrebno je uneti i iznos u polje "Unos iznosa".

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

UPOZORENJE NA VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost i bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PLATE - Obrazac PPP-PO (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 326. od 22.01.2015.godine

--- Obrazac PPP-PO ---

Omogucena je izrada obrasca PPP-PO - Potvrda o placenim porezima i doprinosima po odbitku (opcija menija Izvestaji / Obrasci / Poreska prijava / Obrazac PPP-PO).

Nakon pokretanja opcije, na dobijenom dijalogu je potrebno oznaciti 'novo izdvajanje' ukoliko je u pitanju prva izrada ili formiranje novih obrazaca (za stampu vec formiranih obrazaca nije potrebno vrsiti novo izdvajanje). Ako je odabrano novo izdvajanje, na opciiji 'Izbor PPP-PD prijava' je potrebno oznaciti na osnovu kojih prijava se formira obrazac PPP-PO (inicijalno su obelezene sve prijave koje imaju upisan ID broj, a za iste ne postoji izmenjena prijava). Potvrdom izbora na OK, dobija se tabelarni pregled sa podacima za stampu potvrda (Okruzenje/Stampa).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 325. od 31.12.2014.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2015. GODINI ***

PRE SVEGA OBAVITE RADNJE U 2014.GODINI (Info2014)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2014.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

ZATIM OBAVITE RADNJE U 2015. GODINI (Info2015)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2015.godinu.
Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2015, ako imate robno. Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:
1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2014.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2015. godini, sa uskladjivanjem sa 2014.godinom.
2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.
Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2015. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).


NAPOMENA:
Ukoliko imate bilo kakav problem sa pocetkom rada u Novoj godini i prvim koracima, mozete nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs ili nas pozvati na telefon 031/511-455.

PLATE-Knjizenje smanjenja zarada-JS (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 324 od 31.12.2014.godine

---Knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru---

Omoguceno je automatsko knjizenje smanjenja zarada u javnom sektoru, u fin.knj., u skladu sa novim Zakonom.

Postavku knjizenja mozete izvrsiti na opciji Orzavanje/Definicija knjizenja. Za svaki stav knjizenja je potrebno uneti poseban red, gde cete definisati vrstu promene, da li se iznos knjizi na dugovnoj ili potraznoj strani, konto. Pored ovoga, u polju 'Uslov' je neophodno upisati izraz 'JS' (izraz uneti bez navodnika).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k141201.

PLATE-Novi obracunski listic–dorada (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 323 od 29.12.2014.godine

--- Novi obracunski listic – dorada ---

Uradjena je dorada programa vezano za stampu novog obracunskog listica. Dorada se odnosi na stampu nula sati i nula iznosa, za sate koje radnik nije ostvario.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnik/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju “listic” uneti jednu od 22 ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom (tacka 3).
2. Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula sati, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula sati” i snimiti na dugme “save”.
Ukoliko zelite da se na listicu stampaju nula iznosi, potrebno je u parametru (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri) ukljuciti parametar “stampa nula iznosa” i snimiti na dugme “save”.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - po mestima troskova (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 322 od 05.12.2014.godine

---Izveštaji i kontiranje zarada po mestima troškova---

Prilikom obracuna zarade po mestima troškova (MT), uvedena je mogucnost pregleda ukupnog troška po ostvarenjima zaposlenih. Izveštaj je moguce dobiti na opciji "Pregled po stavkama" ("Izveštaji / Specifikacije i pregledi / Pregled po stavkama"). Na opciji je uvedena rekapitulacija ukupnog troška po mestu troška. Za svako MT i ostvarenje je moguce dobiti informaciju o bruto, neto iznosu, pripadajucim porezima i doprinosima, minulom radu.

Takodje, omoguceno je knjiženje zarada sa analitikom MT i u situaciji kada zaposleni menja MT u toku meseca i ima ostvarenja koja su definisana po razlicitim mestima troškova. Prilikom postavke definicije knjiženja ("Održavanje/Definicija knjiženja"), upis mesta troška za odredjeni konto se može postaviti preko polja analitika, sektor ili poslovnica. U odabrano polje (analitika, sektor ili poslovnica) je potrebno upisati "MT1", "MT2"...do "MT6" u zavisnosti od broja karaktera koji se upisuje iz šifre mesta troška. Na primer, ukoliko imamo šifre mesta troška 0011 i 0012 i u polje analitika upišemo MT3, u analitiku mesta troška ce se upisati pvre tri oznake iz šifre MT, tj. 001. Ukoliko bismo za analitiku upisali MT4, u analitiku mesta troška bi se upisale prve cetiri oznake šife MT, tj. 0011 i 0012.

Isto tako, ako je za potrebe proizvodnje potrebno knjižiti ukupan trošak (neto, pripadajuci porez i doprinosi iz zarade i na zaradu) po ostvarenjima zaposlenih (redovan rad, prekovremeni rad, nocni rad, godišnji odmor...) moguce je definisati knjiženje tako što se u polje "Stavka" unese šifre ostvarenja (060, 120, 210, 100...) koje se knjiži.

Za nove izveštaje i mogucnost knjiženja po mestima troškova potrebno je uraditi obracun po šifri vrste prihoda ("Obracun / Obracun zarada", sekcija "Opcije", ukljuciti "obracun poreza i doprinosa po ŠVP").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

DRU - Solidarni porez (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 321 od 02.12.2014.godine

---Obračun solidarnog poreza u okviru drugih prihoda---

Podsećamo vas na koji način možete definisati (isključiti) obračun "solidarnog poreza" u okviru poslovnog segmenta Drugi prihodi.

Postavka parametra umanjenja se vrši na opciji Drugi prihodi/Šifarnik ugovora/parametar Smanjenje zarada. Vrednost parametra "smanjenje zarada" može biti "N" - bez obračuna smanjenja po osnovu "solidarnog poreza" ili "D" - sa obračunom smanjenja po osnovu "solidarnog poreza". Za isključenje umanjenja vrednost parametra postaviti na "N".

Napomena: parametar "smanjenje zarada" se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obračunavao "solidarni porez".

PLATE - Smanjenje u JS (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 320 od 01.12.2014.godine

---Smanjenje neto zarada u javnom sektoru---

Uradena je programska dorada kojom je omogucen obracun umanjenja plate kod korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da uplate razliku sredstava na propisani racun za uplatu javnih prihoda, u skladu sa novim Zakonom. Za obracun umanjenja potrebno je izvršiti odgovarajuca podešavanja:

I) Postavka parametara:

Postavka parametara za obracun umanjenja vrši se na opciji Održavanje/Parametri obracuna/ Globalni parametri, jezicak "Smanjenje u JS". Potrebno je definisati sledece vrednosti:
1) Parametar zarade: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. U zavisnost od toga da li je iznos osnovne zarade na isplatnom listicu prikazan u brutu ili netu, unosi se vrednost parametra B (ukoliko je iznos iskazan u brutu) ili N (iznos prikazan u netu).
2) Parametar cene rada: vrednost parametra moze biti N - neto ili B - bruto. Ukoliko je u ugovoru o radu zarada zaposlenog definisana neto cenom rada i ukoliko zaposleni nema pravo na uvecanje neto zarade za neoporezivi iznos, u vrednost parametra treba upisati N - neto. U ostalim slucajevima vrednost parametra treba da bude B - bruto.
3) Granicna vrednost neto zarade u JS: potrebno je uneti iznos neto zarade preko kog se vrši obracun umanjenja (trenutna vrednost iznosi 25.000 dinara).
4) Procenat smanjenja zarade u JS: potrebno je uneti procenat za koji se umanjuje iznos neto zarade koji je iznad definisane granicne vrednosti (trenutno ovaj procenat iznosi 10%).
5) Podaci o nalogu za prenos i podaci o primaocu: uneti podatke o nalogu za prenos razlike sredstava koja se uplacuje na propisani racun za uplatu javnih prihoda (šifra placanja, svrha placanja, žiro racun, podaci o primaocu i pozivi na broj odobrenja i zaduženja).

II) Postupak obracuna umanjenja na obracunu konacne zarade:

1) Ukoliko zaradu isplacujete iz više delova, obracun akontacije radite na standardan nacin.

2) Pri obracunu konacne isplate, u prvom koraku je potrebno uraditi obracun konacne zarade bez smanjenja, na dosadašnji nacin (ukoliko na inicijalizaciji obracuna unosite cenu rada, unosite njenu vrednost bez umanjenja). Prilikom obracuna uraditi obracun bez obustava. Nakon obracuna je potrebno arhivirati obracun, prilikom arhiviranja iskljuciti oznaku "Isplacena" (VAŽNO: ne prolazite ostale korake na završnoj obradi: kontiranje obracuna zarada, likvidiranje kredita, pražnjenje podataka za obracun). Takode, predlazemo da prilikom inicijalizacije ovog obracuna u polju broj isplate unesete oznaku koja ce vam signalizirati da je u pitanju kalkulativni obracun konacne isplate koji nije isplacen (npr. 2K).

3) Nakon arhiviranja konacnog obracuna bez umanjenja, vrši se obracun zarade sa umanjenjem. Na inicijalizaciji obracuna na prvom ekranu je potrebno izmeniti broj isplate. U polje "Konacna isplata za smanjenje zarada" uneti broj konacne isplate bez umanjenja koju smo prethodno arhivirali (isplata 2K iz našeg primera). Ostale inicijalne vrednosti treba da budu iste kao za obracun konacne zarade bez umanjenja. Na inicijalizaciji je potrebno oznaciti "Inicijalizacija svih zaposlenih" i kliknuti na ikonicu "Inicijalizacija". Nakon inicijalizacije uraditi obracun zarada na standardan nacin. Ovaj put ukljuciti obracun sa obustavama, ukoliko je potrebno.

VAŽNO:
1) Proveriti na koji nacin je definisana osnovna zarada i satnica zaposlenog (opcija Održavanje/Parametri obracuna/Parametri-formule). Takode proveriti da li postoje zaposleni sa pojedinacno definisanom osnovnom zaradom i satnicom (opcija Šifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled, potom Okruženje/Pregled formula za osn. zaradu, satnice i min. rad).
2) Potrebno je proveriti da li postoje ostvarenja za obracun zarade koja imaju za osnov obracuna B-koeficijent/bod (Šifarnici/Osnovni šifarnici/Šifarnik ostvarenja, polje "osnov za obracun"). Ukoliko postoje ovakva ostvarenja, potrebno je izmeniti osnov za obracun na S-satnica.
3) Nakon obracuna zarade sa smanjenjem proveriti dobijene vrednosti obracuna.

Napomena: kada završite sa obracunom zarade zakljucno sa oktobrom 2014. godine, potrebno je na opciji Održavanje/Parametri obracuna/Globalni parametri, jezicak "Dodatni parametri" iskljuciti parametar "Smanjenje zarada" (ovaj parametar se odnosi na prethodni zakon o smanjenju neto primanja kojim se obracunavao "solidarni porez").

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k131202e.

PLATE - Obrazac OPD2 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 319 od 21.11.2014.godine

---Obrazac OPD2---

Uradjena je izmena forme obrasca OPD2 - Godisnji izvjestaj o isplacenom dohotku i uplacenim porezima i doprinosima na dohodak fizickih lica, u skladu sa propisanim izgledom obrasca. Takodje, doslo je i do izmene nacina popunjavanja obrasca. Glavna izmena je sto se iznosi, koji su do sada prikazivani zbirno, prikazuju po sifri osnova za obracun.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

PLATE - Obrazac OPP-ND (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 318 od 19.11.2014.godine

---Obrazac OPP-ND---

Uradjena je programska dorada Obrasca OPP-ND - Mjesecna prijava za obracun prireza porezu na dohodak fizickih lica. Omoguceno je da se u obrascu, pored prireza porezu na dohodak fizickih lica iz zarade, prikazuje i prirez porezu iz Drugih prihoda (moguce je oznaciti vise stavki). Takodje, omoguceno je formiranje obrasca oznacavanjem veceg broja isplata za obracunski mesec.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e.

OBR - Listic na e-mail (JOB: OBR, FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 317 od 14.10.2014.godine

---Automatsko slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog---

Omoguceno je automatsko slanje isplatnih listica zaposlenih putem elektronske poste (e-mail).
Kako biste uveli slanje obracunskih listica na e-mail zaposlenog potrebno je izvrsiti:

1. Unos e-mail adrese zaposlenog - vrsi se na opciji Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Ekran 6. Indikator 'slanje listica na mail' je potrebno postaviti na 'D' za radnike kojima ce se isplatni listic slati na e-mail.

2. U konsultaciji sa Vasim administratorom, potrebno je da podesite parametre elektronske poste. Postavka se vrsi se na opciji Servis/Parametri/Svi parametri. Potrebno je postaviti se na parametar EMAIL, klikom na dugme 'Rel' preci na stavke parametra i otvoriti novi red klikom na ikonicu 'Unos', potom potvrditi upis na 'Da'. Zatim kliknuti na taster 'F4' nakon cega ce se otvoriti dijalog za postavku parametara elektronske poste. Neophodno je podesiti: program za slanje maila (ugradjeni ili podrazumevani mail klijent - izabrati iz combo box-a), adresa servera, port servera, da li server koristi SSL konekciju, korisničko ime, lozinka, email adresa posiljaoca. Po potrebi je moguce postaviti e-mail adresu na koju se salje kopija poslatog mail-a, zahtevati potvdu prijema mail-a... kao i druge podatke. Nakon unosa, postavku snimiti klikom na 'OK'.

Primer popunjenih parametara za Gmail:
Program za slanje maila: Ugradjeni mail klijent (izabrati iz combo box-a)
Adresa servera: smtp.gmail.com
Port servera: 465
Server koristi SSL konekciju (cekirati)
Korisničko ime : vas_nalog@gmail.com
Lozinka : vasa_lozinka (voditi računa o malim i velikim slovima bitna je razlika)
Email adresa pošiljaoca: vas_nalog@gmail.com

Nakon postavke parametara, moguce je isplatne listice poslati na e-mail zaposlenih (opcija Izvestaji/Isplatne liste zaposlenih/Ok, potom Okruzenje/Slanje isplatnih listica na mail). U dobijenoj tabeli je potrebno oznaciti radnike kojima se listic salje na e-mail (inicijalno su oznaceni svi radnici kojima je indikator 'slanje listica na mail' postavljen na 'D').

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku K131202e i podrsku fox_prev.

FIN - Izmena kontnog okvira (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 316 od 06.10.2014.godine

OBAVEŠTENJE U VEZI IZMENE KONTNOG OKVIRA

U skladu sa novim zakonskim izmenama, vezano za izmenu kontnog okvira, preduzeće "Infosys" priprema odgovarajuće programsko rešenje.
U kontnom okviru, programska opcija [Sifarnici/kontni okvir/tabela], postoji polje "Nkonto" (namenjeno za novi konto). U ovo polje potrebno je da Vi unesete odgovarajući novi konto prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru. Ovo treba uraditi za ona konta koja se menjaju (konta koja ostaju ista ne treba popunjavati polje "Nkonto").

Postoje tri slučaja vezano za problematiku zamene konta:

1. Kada se postojeći konto ne menja tj. isti je i po starom i po novom Pravilniku. U tom slučaju polje "Nkonto" treba da bude prazno. Primer je konto "520 - troškovi zarada i naknada zarada".

2. Kada se bezuslovno sve promene sa određenog starog konta preknjižavaju na određeni novi konto. Na primer, sve promene sa starog konta "202 - kupci u zemlji" se preknjižavaju na novi konto "204 - kupci u zemlji". U tom slučaju u tabeli kontnog okvira, u redu gde je upisan konto 202 u polje "Nkonto" treba uneti 204.

3. Kada se promene sa jednog starog konta preknjižavaju na dva ili više različitih novih konta. Na primer sve promene sa starog konta "150 - dati avansi za zalihe i usluge" treba preknjižiti na nova konta "150 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji", "151 -plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu", "152 -plaćeni avansi za robu u zemlji", "153 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu", "154 - plaćeni avansi za usluge u zemlji", "155 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu".
U ovom slučaju nije moguće direktno primeniti programski automatizam. On bi se mogao primeniti ukoliko biste Vi stari konto 150 prethodno razdvojili na više starih konta analogno novom Kontnom okviru. U prethodnom primeru bi moglo biti:
15000 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji,
15001 - plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu,
15002 - plaćeni avansi za robu u zemlji,
15003 - plaćeni avansi za robu u inostranstvu,
15004 - plaćeni avansi za usluge u zemlji,
15005 - plaćeni avansi za usluge u inostranstvu.
Za sva ova novoformirana stara konta u tabeli kontnog okvira, u redu gde su upisana ova konta u polje "Nkonto" treba uneti odgovarajući novi konto.

Kada popunite polje "Nkonto" potrebno je da nam se javite da bi Vam instalirali odgovarajuću podršku-update (zakonsku). Naša preporuka je da to uradite što pre a najkasnije do kraja novembra 2014 godine, da bi novu poslovnu 2015 godinu startovali sa novim kontnim okvirom.

NAPOMENA
Nakon izvršenog preknjižavanja na novi kontni okvir putem pripremljene programske podrške, nije moguće automatski iz programa odštampati obrasce za završni račun po starim kontima. Ipak biće moguće dobiti zaključni list po starim kontima.

RZ - Izmena obrasca 1 (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 315 od 02.10.2014.godine

---Registar zaposlenih: izmena Obrasca 1---

U skladu sa izmenom odredbi Zakona kojima se utvrdjuje obracun minulog rada, izvrsena je izmena nacina popunjavanja kolone 23. (procenat minulog rada) Obrasca 1 Registra zaposlenih.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Novi obracunski listic (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 314 od 26.09.2014.godine

--- Novi obracunski listic ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je dorada programa, vezano za stampu obracunskog listica. Stampa novog listica nalazi se na opciji izvestaji/isplatne liste zaposlenih/ok/okruzenje, potom stampa isplatnih listica ili tekuci isplatni listic.

Podesavanja:
1. U sifarniku ostvarenja (opcija sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja), potrebno je za svaku sifru ostvarenja u polju iza polja procenta zarade i iza polja procenta uvecanja uneti jednu od deset ponudjenih mogucnosti predvidjenih Pravilnikom i to:
- BON – nagrade i bonusi
- DRP – druga primanja
- OSN – osnovna zarada
- OST – ostale naknade
- POR – porodiljsko odsustvo
- REG – regres
- RUC – radni ucinak
- SOC – socijalno bolovanje
- TOB – topli obrok
- UVZ – uvecanje zarade

Default-no podesavanje se vrsi pomocu opcije okruzenje/vrste primanja. Potrebno je kliknuti na svako dugme i proveriti ispravnost odabranih ostvarenja (po potrebi iskljuciti ili dodati ostvarenja). Upis ce biti moguc kada se prodje postavka za sve vrste primanja (vrste primanja za koje je uradjena postavka ce biti obojene u crveno).
Kada popunite sve sifre ostvarenja, mozete u tabelarnom pregledu proveriti upisane podatke pomocu opcije okruzenje/pregled i kontrola parametara. Potrebno je u listi izabrati “vrsta primanja” i kliknuti na dugme “tabela”.
2. Stampa podatka o broju tekuceg racuna poslodavca i nazivu banke kod koje je racun otvoren postavlja se na opciji sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik racuna gde je potrebno uneti podatke o racunima i bankama kod kojih je racun otvoren. Za stampu podatka na isplatnom listicu potrebno je u polju “stampa na listicu” uneti “D”.

3. Na listicu je moguce ukljuciti ili iskljuciti stampu sledecih podataka (opcija izvestaji/isplatne liste zaposlenih/parametri):
- stampa mesta za potpis,
- stampa mesta za pecat (automatski se stampa i mesto za potpis ovlascenog lica),
- stampa broja isplate,
- kao i druge ponudjene podatke.
Podesavanje stampe mozete snimiti klikom na dugme “save”.

4. Prilikom stampe listica za konacnu isplatu na dijalogu za stampu isplatnih listica, potrebno je cekirati opciju “konacna”.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zlistic.

OBR-Definic. knjizenja po statusima (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 313 od 25.09.2014.godine

--- Definicija knjizenja po statusima ---

Uradjena je dorada programa za podesavanje definicije knjizenja po statusima.

Postoje cetiri default-ne definicije knjizenja i to:

1. Default - osnovna varijanta bez analitike, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja samo sto nema analitike uplatnih racuna.

2. Default - osnovna varijanta sa analitikom, ova varijanta je identicna prethodnoj default-noj definiciji knjizenja.

3. Default - objedinjena naplata bez analitike, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom kontu.

4. Default - objedinjena naplata sa analitikom, ova varijanta ima zbirni iznos poreza i doprinosa na jednom konti, analitika je uplatni racun.

Kopiranje default-ne definicije knjizenja, vrsi se opcijom okruzenje/default-na definicija knjizenja.
Ukoliko zelite da iskopirate default-nu definiciju knjizenja objedinjena naplata bez analitike, postupak je sledeci.
- obeleziti sve tri vrste obracuna (obracun zarada, socijalno bolovanje, porodiljsko bolovanje),
- obeleziti status radnog odnosa,
- izabrati sve sifre statusa pomocu dugmeta selektovanje svih zapisa (potrebno je obeleziti i prazan red),
- brisanje postojece definicije ostaviti obelezeno,
- obeleziti default – objedinjena naplata bez analitike,
- potvrditi na ok.

Ukoliko je status prazan, podrazumeva se da radi isto za sve statuse koji nemaju svoju definiciju knjizenja.
Moguce je odstampati definiciju knjizenja za svaki status posebno.
Moguce je kopirati definiciju knjizenja sa statusa na status sa izborom konta koja se kopiraju.

Default-na definicija knjizenja je podesena na petocifrena konta.
Ukoliko je vasa postojeca definicija knjizenja postavljena na cetvorocifrena konta, potrebno je naknadno izmeniti konta u definiciji knjizenja.


Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Zahtev za povracaj (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 312 od 24.09.2014.godine

--- Zahtev za povracaj ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, uradjena je stampa zahteva za povracaj poreza i doprinosa. Evidencija se nalazi na opciji izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP_PD/okruzenje/zahtev za povracaj.
Zahtev se automatski kreira kada se vrsi arhiviranje poreske prijave PPP_PD. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/kreiranje poreske prijave na tabu “zahtev za povracaj”, potrebno je uneti odgovarajuce podatke.
Kada ste evidenciju novozaposlenih kreirali, mozete je po potrebi modifikovati.
Ukoliko ste zahtev predali rucno, a ne iz programa, potrebno je pronaci odgovarajucu poresku prijavu PPP_PD i uneti novozaposlene, pomocu opcije okruzenje/zahtev za povracaj. Ovo je bitno da bi se automatski dodelio novi broj novozaposlenog.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

Dorada za kontiranje zarada i dru. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 311 od 20.09.2014.godine

---Dorada za kontiranje zarada i drugih prihoda---

Omoguceno je kontiranje obracuna zarada, obracuna drugih primanja i obracuna drugih prihoda po sifri iz sifarnika komitenata i po sifri iz sifarnika analitika.

U podacima o zaposlenim, opcija sifarnici/podaci o zaposlenim/celovit pogled/ okruzenje/podaci o zaposlenima/ekran 9, potrebno je u odgovarajuca polja “sifra u KD” i “sifra analitike” uneti sifre iz pomenutih sifarnika.

1. Obracun zarada
U definici knjizenja opcija odrzavanje/ definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

2. Obracun primanja po clanu 18. Zakona
U definiciji knjizenja opcija arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

3. Obracun drugih prihoda
U definiciji knjizenja opcija drugi prihodi/ sifarnik ugovora/ okruzenje/definicija knjizenja, potrebno je za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika komitenata, u polje analitika uneti rec KD. Za konto za koji zelite da se knjizi po sifri iz sifarnika analitika potrebno je u polje analitika uneti rec ANALIT.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202e.

OBR - Obracun radnog iskustva (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 310 od 18.08.2014.godine

---Obracun radnog iskustva---

Obracun dodatka na zaradu po osnovu radnog iskustva

U programu je uvedena mogucnost obracuna radnog iskustva. Primenu ima u situaciji kada se radno iskustvo obracunava na osnovu radnog staza zaposlenog (poput minulog rada). Osnovica za obracun radnog iskustva moze biti ista kao i za minuli rad ili se moze definisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak na zaradu po osnovu radnog iskustva (ukoliko se radno iskustvo obracunava na osnovicu koja je drugacija od osnovice za obracun minulog rada).

A) Postupak definisanja parametara za obracun radnog iskustva u programu kada je osnovica za obracun ista kao i za minuli rad:

I) Potrebno je da instalirate programsku doradu koja se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202e

II) U sifarniku ostvarenja (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja) je potrebno otvoriti sifru ostvarenja koja ce se koristiti za obracun radnog iskustva. Novu sifru ostvarenja otvaramo klikom na ikonicu '+Kopi', dodelimo novu sifru ostvarenja (npr. 658) i potvrdimo upis klikom na 'Da'. Nakon toga biramo opciju Okruzenje/difoltna podesavanja parametara, u dobijenoj tabeli se postavimo na sifru 658-Radno iskustvo, potom kliknemo na ikonicu 'Prepis', potvrdimo na 'ok' i izadjemo iz tekuce tabele. Proverite parametre ostvarenja i po potrebni izmenite naziv.

III) U sledecem koraku definisemo procente uvecanja zarade po osnovu godina radnog iskustva. Postavka se vrsi na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada, potom Okruzenje/Kreiranje nove stavke obracuna. U polje 'nova stavka obracuna' upisujemo sifru ostvarenja koju smo predvideli za obracun (u primeru sifra 658 - Radno iskustvo), potvrdu upisa vrsimo klikom na ikonicu 'ok'. U tabelarnom prikazu ce se otvoriti po jedan red za svaku vrstu staza zaposlenog za zadatu sifru ostvarenja (658 iz primera). Na postavku su kopirana podesavanja sa minulog rada, koja je potrebno uskladiti sa potrebama obracuna radnog iskustva. U polje procenat, pored vrste staza na koju hocemo da obracunamo dodatak za radno iskustvo, unosimo procenat. Npr. ukoliko hocemo da obracunamo dodatak od 0.5% za svaku godinu radnog staza van firme unosimo 0.50 u redu za sifru 658 i radni staz van preduzeca. Na procentima za ostale vrste staza za sifru 658 upisujemo 0.00 (NAPOMENA: Obratite paznju da se na istoj opciji vrsi i postavka za obracun minulog rada - sifra 660).

IV) Prilikom unosa ostvarenja zaposlenog NE UNOSIMO sifru 658, vec se ona obracunava na osnovu prethodno unetih podesavanja.

B) Ukoliko za obracun radnog iskustva koristimo drugaciju osnovicu za obracun od osnovice za obracun minulog rada, potrebno je u sifri ostvarenja (korak II) u polju formula za obracun upisati na koja ostvarenja se obracunava dodatak po osnovu radnog iskustva. Formulu unosimo tako sto otvorimo tabelarni prikaz sifarnika ostvarenja kombinacijom tastera Alt+F6. U redu gde se nalazi postavka za sifru ostvarenja 658 u polje 'Formula' unesete ostvarenja koja su osnov za obracun. Npr. ukoliko radno iskustvo obracunavamo na zbir ostvarenja pod sifrom 067 i 068, formulu upisujemo u formi: D067+D068 . Ostala podesavanja su ista kao i za situaciju opisanu pod A).

Takodje, ovim je omoguceno da se za mesec jul 2014. godine vrsi obracun minulog rada posebno za period do 28.07. (na ukupan staz zaposlenog) i za period od 29-31.07. (na staz kod poslodavca). Za ovaj vid obracuna potrebno je uneti posebna ostvarenja za obracun zarade do 28.07. i za obracun zarade od 29.07., kao i postaviti odgovarajucu sifru ostvarenja za obracun minulog rada.

Nakon obracuna zarade, proverite obracunate iznose.

OBR - Minuli rad (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 308 od 01.08.2014.godine

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

---Minuli rad-postavka parametara---

Podsecamo Vas na koji nacin mozete postaviti parametre koji su od znacaja za obracun minulog rada:
1) Radni staz: u sifarniku zaposlenih (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik zaposlenih) na ekranu 2 se unose podaci koji su od znacaja za racunanje staza zaposlenog. Ovi podaci su od znacaja za racunanje penzijskog staza zaposlenog, kao i staza za minuli rad:

- Datum zaposlenja - od ovog datuma se racuna tekuci staz u firmi
- Pretnodni staz van preduzeca
- Prethodni staz u preduzecu (upisuje se prethodni radni staz u firmi - ukoliko je zaposleni ranije radio kod sadasnjeg poslodavca)
- Staz za stalnost (staz za stalnost se odnosi na vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem - u skladu sa zakonom)
- i druge vrste prethodnog staza

Primer unosa podataka o prethodnom stazu: zaposleni ima ukupan prethodni staz 3 godine 11 meseci 20 dana, a od toga je 5 meseci nekad ranije radio u sadasnjoj firmi (prethodni staz u preduzecu), a 2 godine i 4 meseca kod povezanog pravnog lica. Unos staza je potrebno uraditi tako da u prethodni staz van preduzeca upisemo 1 godinu 2 meseca i 20 dana (u formi 01:02:20), u prethodni staz u preduzecu upisemo 5 meseci (u formi 00:05:00), a u staz za stalnost upisemo 2 godine i 4 meseca (02:04:00).

2) Stope minulog rada: definisanje stopa za obracun minulog rada vrsimo na opciji Odrzavanje/Procenti minulog rada. U svakom polju koje se odnosi na sifru 660 (Minuli rad), pored naziva radnog staza unosimo procent minulog rada koji se primenjuje na obracun te vrste staza. Ukoliko u polje pored naziva radnog staza upisemo 0.00 to znaci da na tu vrstu radnog staza ne obracunavamo minuli rad. Npr. ukoliko obracun minulog rada hocemo da vrsimo na ukupan radni staz (tekuci i prethodni) koji je radnik proveo u firmi, kao i ne vreme koje je proveo u radnom odnosu kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika, tako sto na svaku punu godinu staza obracunavamo 0.4% minulog rada, postavku unosimo na sledeci nacin:
- Radni staz u preduzecu: 0.40 (odnosi se na prethodni radni staz u preduzecu, kod sadasnjeg poslodavca)
- Radni staz van preduzeca: 0.00
- Beneficirani radni staz: 0.00
- Otkupljeni staz:0.00
- Poseban staz: 0.00
- Staz za stalnost: 0.40 (odnosi se na radni staz kod povezanih pravnih lica i poslodavca prethodnika)
- Tekuci radni staz: 0.40 (odnosi se na radni staz u preduzecu od datuma zaposlenja unetog u sifarniku zaposlenih).

Maksimalni procenat minulog rada mozete uneti preko opcije Odrzavanje/Prametri obracuna/Globalni parametri, jezicak Dodatni parametri. U polju 'Maksimalni procenat minulog rada' upisuje se maksimalna stopa do koje se vrsi obracun minulog rada.

Napomena: nakon inicijalizacije obracuna mozete proveriti staz za minuli rad i procente minulog rada na opciji Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruzenje/Pregled podataka za obracun. Na padajucem meniju (donji levi ugao) odabrati 'Minuli rad', potom otici na ikonicu 'Tabela' (ukoliko izmenite neku od vrednosti u tabelarnom prikazu, to ce imati uticaja na tekuci obracun). Dobijeni pregled mozete odstampati.

Pre postavke parametara, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k131202e.
Postavku parametara je potrebno uraditi u skladu sa Vasim tumacenjem propisa.

OBR - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig. (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 305 od 29.07.2014.godine

OBRACUN ZARADA

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

--- Zamena stopa za PIO i zdravstveno osiguranje u segmentu Obracun zarada ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stopa doprinosa za PIO i za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi odgovarajuca podesavanja-zamenu stopa za obracun i isplatu za naredne sifre doprinosa: 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog, 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca, 732 - Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog i 932 - Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca.

I - Zamena stopa u segmentu "Obracun zarada"

Postupak izmene:

1) 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog
1a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%) :
- Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koji menjamo: 731-doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za obracun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za obracun sa 24% na 26% tako sto cete ponoviti navedeni postupak sa zadavanjem odgovarajucih stopa za izmenu.

1b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%):
- Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koji menjamo: 731-doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za isplatu",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za isplatu sa 24% na 26% tako sto cete ponoviti navedeni postupak sa zadavanjem odgovarajucih stopa za izmenu.

2) 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca
2a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931 vrsi se na nacin objasnjenom pod tackom 1a. Izmenu je porebno uraditi sa stare stope 11% na novu stopu 12%.

2b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931 vrsi se na nacin objasnjenom pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 11% na novu stopu 12%.
*Ukoliko imate zaposlene sa statusom doprinosa 304, potrebno je uraditi i izmenu stope za isplatu sa 2,2% na 2,4%.

3) 732 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog
3a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1a. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za obracun sa 12,30% na 10,30%.

3b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
* Ukoliko imate obracun doprinosa za preduzetnika, poljoprivrednika ili osnivaca koji nije zaposlen u svom privrednom drustvu, potrebno je da uradite i izmenu stope za isplatu sa 12,30% na 10,30%.

4) 932 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca
4a. Zamena "stope za OBRACUN" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1a. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.

4b. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932, vrsi se na nacin opisan pod tackom 1b. Izmenu je potrebno uraditi sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%.
*Ukoliko imate zaposlene sa statusom doprinosa 304, potrebno je uraditi i izmenu stope za isplatu sa 1,23% na 1,03%.

VAZNO
Ukoliko ste isplatili akontaciju po starim stopama, a obracun konacne isplate vrsite po novim stopama neophodno je da prilikom obracuna zarada (opcija obracun/obracun zarada) na tabu Opcije oznacite obracun poreza i doprinosa po SVP.
Dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202 (verzija od 01.08.2014. godine i kasnije).

OBR - Racunanje proseka (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 307 od 01.08.2014.godine

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

---Racunanje proseka za obracun zarade---

U skladu sa Vasim tumacenjem izmena Zakona o radu, potrebno je da na odgovarajuci nacinu uradite inicijalizaciju i unos ostvarenja u programu:

I) Ukoliko izmene Zakona hocete da primenite od obracuna zarade za mesec avgust - potrebno je da instalirate kumulativnu podrsku k131202e kako bi Vam program na inicijalizaciji obracuna na ekranu 'Izracunavanje proseka' odabrao isplate za prethodnih 12 meseci. Unos ostvarenja vrsite na standardni nacin;

II) Ukoliko izmene Zakona hocete da primenite od obracuna zarade za mesec jul (ili neki prethodni mesec) - na inicijalizaciji obracuna, na ekranu 5. 'Izracunavanje proseka' mozete odabrati isplate koje ulaze u racunanje proseka. Odabir isplata vrsite duplim klikom na isplatu u dijalogu sa leve strane. U dijalogu sa desne strane se nalaze odabrane isplate, koje ulaze u racunanje proseka. Unos ostvarenja vrsite na standardni nacin;

III) Ukoliko u istom mesecu hocete da koristi dva proseka za obracun (na osnovu prethodna 3 i prethodnih 12 meseci), u programu to mozete uraditi na sledeci nacin:

1. Uradi se inicijalizacija na dosadasnji nacin - sa racunanjem proseka na osnovu prethodna 3 meseca
2. Potom, da bismo izracunali prosek na osnovu prethodnih 12 meseci idemo na opciju Ostvarenja/Ostvarenja zaposlenih/Okruzenje/Korekcija inicijalnih vrednosti/Izracunavanje proseka. Cekiramo 'izbor isplata za prosek' i u dobijenoj tabeli oznacimo sve isplate koje ulaze u racunanje proseka za prethodnih 12 meseci. Nakon odabira isplata, zatvorimo tekucu tabelu na 'x' i potvrdimo izbor klikom na ikonicu 'OK'. Na ekranu cemo dobiti izracunate proseke na osnovu odabranih isplata. Dobijene proseke odstampamo (ikonica 'Stampa') i izadjemo iz opcije za racunanje proseka (BEZ PREPISA). Potom izadjemo iz opcije za unos ostvarenja.
3. Potrebno je otvoriti nove sifre ostvarenja koje ce imati osnov za obracun novi prosek - npr. hocemo da otvorimo sifru za 'Godisnji odmor' koji cemo racunati na 12-mesecni prosek. Postupak otvaranja nove sifre je sledeci:
- Idemo na opciju Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja
- Postavimo se na standardnu sifru koju koristimo za godisnji odmor (npr. sifra 100)
- Klikom na ikonicu '+Kopi' otvaramo novu sifru ostvarenja:
- unosimo novi naziv (npr. Godisnji odmor 29-31.07.2014.)
- menjemo osnov za obracun: upisujemo 'S' - satnica i potvrdjujemo upis klikom na ikonicu 'Da'.

4. Primer unosa ostvarenja za zaposlenog koji koristi godisnji odmor u periodu od 15 - 31.07. koji hocemo da obracunamo tako da deo od 15-28.07. (80 sati) ide na prosek iz preth. 3 meseca, a ostatak od 29-31.07. (24 sata) na prosek iz prethodnih 12 meseci:

(1) unosi se standardna sifra ostvarenja za godisnji odmor (sifra 100): unosimo 80 sati
(2) unosimo novu sifru ostvarenja za godisnji odmor od 29-31.07. (u primeru sifra 101): unosimo 24 sata i u polje 'bruto zarada po satu' upisujemo iznos ranije izracunatog proseka iz prethodnih 12 meseci.

Nakon uradjenog obracuna, proverite dobijene iznose.

Napomena: nakon instalacije kumulativne podrske k131202e, od obracuna za mesec avgust, program ce inicijalno nuditi racunanje proseka P1 na osnovu prethodnih 12 meseci. Podsecamo Vas da na inicijalizaciji obracuna na 5. ekranu 'Izracunavanje proseka' mozete odabrati isplate koje ulaze u racunanje proseka. Isplate mozete odabrati duplim klikom na isplatu iz dijaloga sa leve strane. U dijalogu sa desne strane se nalaze sve isplate koje su odabrane za racunanje proseka.

OBR.ZARADA I DRUGI PRIH. - izmene (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 309 od 01.08.2014.godine

Obratite paznju posebno na poslednja objavljena 4 obavestenja. Obavestenja su u vezi obracuna zarada (OBR) i drugih prihoda (DRU).

Obavestenja su objavljena pod naslovima:
----------------------------------------
308: OBR - Minuli rad
307: OBR - Racunanje proseka
306: DRU - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.
305: OBR - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig.
----------------------------------------

Preporucujemo da svako obavestenje odstampate kod sebe i da postupite po uputstvu koje je zapisano u njima.

DRU - Zamena stopa PIO i Zdr.Osig. (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 306 od 31.07.2014.godine

DRUGI PRIHODI

(predlazemo da ovo obavestenje stampate zbog postupka/uputstva koje sadrzi)

--- Zamena stopa za PIO i zdravstveno osiguranje u segmentu Drugi prihodi ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stope doprinosa za PIO i izmenu stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi sledeca podesavanja - zamenu stopa za naredne sifre doprinosa: 731 - Doprinos za PIO na teret zaposlenog, 931 - Doprinos za PIO na teret poslodavca, 732 - Doprinos za zdravstvo na teret zaposlenog i 932 - Doprinos za zdravstvo na teret poslodavca.


Postupak izmene:

1. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret zaposlenog - sifra 731 (sa stare stope 13% na novu stopu 14%) :
- Izabere se opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna (vrste ugovora), (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve statuse radnog odnosa (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sifru doprinosa koga menjamo: 731 - doprinos za PIO na teret zaposlenog. Odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno,
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "stopa za isplatu",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati stopu koja se menja "13.00", (odabir se vrsi duplim klikom na sifru doprinosa ili pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu stopu "14.00" i sve to potvrditi na OK.

* Izmena stope doprinosa sa 24% na 26% vrsi se na prethodno opisan nacin, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.

2. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za PIO na teret poslodavca - sifra 931, (sa stare stope 11% na novu stopu 12%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.

3. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog - sifra 732 (sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu. Na isti nacin se vrsi i izmena sa stare stope 12,30% na novu stopu 10,30%.

4. Zamena "stope za ISPLATU" doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca - sifra 932 (sa stare stope 6,15% na novu stopu 5,15%) vrsi se na nacin objasnjen pod tackom 1, uz zadavanje odgovarajucih stopa za izmenu.


ZADRUGA - Izmana stopa PIO i zd.os. (JOB: ZAD, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 304 od 29.07.2014.godine

--- Izmena stope doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu stopa doprinosa za PIO i za zdravstveno osiguranje, potrebno je uraditi odgovarajuca podesavanja - zamenu stopa za obracun doprinosa.

Izmena stope poreza i doprinosa vrsi se pomocu programske opcije: Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/relacija.
Stope se definisu za svaku opstinu, a u ovkiru opstine za svaki status doprinosa. Sifre doprinosa koji se placaju na teret zadrugara pocinju oznakom '1' (npr. sifra dopirnosa PIO na teret zaposlenog je 101, sifra doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog je 102), a sifre doprinosa koji se placaju na teret poslodavca pocinju oznakom '2' (npr. sifra doprinosa PIO na teret poslodavca je 201, sifra doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca je 202). U polju 'Stopa doprinosa' unosimo odgovarajucu vrednost stope.

Definisane stope poreza i doprinosa mozete odstampati pomocu opcije Odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/stampa doprinosa.

OBR - Obracun minulog rada (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 303 od 28.07.2014.godine

---Izmene uslovljene novim Zakonom o radu ---

1. Obracun minulog rada

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za izmenu obracuna minulog rada, potrebno je uneti odgovarajuce procente minulog rada za radni staz koji se priznajete po Zakonu o radu, opcija: odrzavanje/procenti minulog rada.

2. Izracunavanje proseka za naknade po clanu 114 Zakona o radu

Zbog izmene obracuna proseka za naknade po clanu 114 Zakona o radu, napravljena je dorada programa na inicijalizaciji obracuna.
Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

PDV PRIJAVA - izmena (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 302 od 03.07.2014.godine

---PDV prijava: izmena obrasca i xml formata---

Uradjena je izmena forme stampanog obrasca PDV prijave, kao i xml formata za dostavljanje PDV prijave u elektronskom obliku, u skladu sa poslednjim izmenama Pravilnika.

Programsku doradu mozete preuzeti instalacijom kumulativne podrske k131202.

Napomena:
Ukoliko nemate aktivnu opciju za izvoz PDV prijave u elektronski format, potrebne izmene se nalaze u zakonskoj podrsci Zepdv.

Obrasci za nedobitne organizacije (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 301 od 13.06.2014.godine

---Izmena obrazaca poreskih bilansa za nedobitne organizacije---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca poreskih bilansa za nedobitne organizacije (obrasci PBN i PBN-1), u skladu sa poslednjim izmenama propisa.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

CG - PR PDV-2, elektronsko slanje (JOB: FIN,OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 300 od 03.06.2014.godine

--- Elektronsko slanje poreske prijave – obrazac PR PDV-2 ---

Na okruženju opcije “Poreska prijava” (PDV/Poreska prijava/Okruzenje_01/Elektronski oblik) omoguceno je kreiranje xml fajla prema šemi prepisa koju je definisala Poreska uprava Crne Gore . Navedena opcija na dijalogu povlaci podatke iz prethodno izabranog poreskog perioda, ali pruža mogucnost da se podaci promene pre kreiranja xml fajla. Na kraju dijaloga se definiše putanja za snimanje xml fajla, koji se potom može ucitati u program Poreske uprave.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podršci k131202. Uslov za slanje PDV prijave je da imate kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima.

OBR-Osn.zarada i satnica po zaposl. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 299 od 28.05.2014.godine

---Omogucen unos osnovne zarade i satnica po svakom zaposlenom---

Uvedena je mogucnost postavke osnovne zarade i satnica (osnovna satnica, satnica 2, satnica 3), kao i obracuna minulog rada (sa ili bez obracuna) po svakom zaposlenom. Ovi podaci se definisu u okviru sifarnika zaposlenih na ekranu 10 (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Podaci o zaposlenima/Ekran 10). Za ulazak na ovaj ekran potrebno je uneti korisnicku lozinku. Kod obracun minulog rada podrazumevana vrednost parametra je D – sa obracunom minulog rada, a po potrebni je moguce postaviti na N – bez obracuna minulog rada.

Ukoliko je neki od podataka definisan na nivou radnika, on se uzima kao relevantan za obracun zarade. U suprotnom se podaci, koji nisu postavljeni po zaposlenom, uzimaju na osnovu postavke u globalnim parametrima obracuna (Odrzavanje/Parametri obracuna/Parametri-formule).

Pregled zaposlenih koji imaju neku od pojedinacnih postavki unetih na ekranu 10 moguce je videti na okruzenju podataka o zaposlenom (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Pregled formula za osnovnu zaradu, satnice, minuli rad).

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202

OBR - Obrazac ZIP-1 (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 298 od 12.04.2014.godine

--- Obrazac ZIP-1 ---

U skladu sa postojecim zakonskim izmenama uradjena je stampa obrasca ZIP-1. Obrazac se nalazi na opciji izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1.

Podesavanja:

1. Opcija izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1/parametri, potrebno je u predvidjena polja uneti odgovarajuce sifre ostvarenja. Na primer u polje "osnovna zarada" uneti 060.

2. Opcija izvestaji/obrasci/javna preduzeca/obrazac ZIP-1/program poslovanja, potrebno je u predvidjena polja uneti podatke o planu.

3. Ukoliko imate novozaposlene radnike u tekucoj godini, potrebno je u podacima o zaposlenim na ekranu 8 u polje "obrazac ZIP1" uneti ZN.

4. Za poslovodstvo u podacima o zaposlenim na ekranu 8 u polje "obrazac ZIP1" uneti PS - poslovodstvo starozaposleni ili PN - poslovodstvo novozaposleni.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

M4 - POMOCNI IZVESTAJ (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 297 od 02.04.2014.godine

--- Pomocni izvestaj za M4 ---

Usled izmene stope za PIO u toku 2013 godine, izmenili smo kontrolu pomocnog izvestaja za M4 obrazac.

Opcija arhiva/obrasci/M4obrazac/pomocni izvestaj za M4, na ponudjenom dijalogu kliknuti na dugme "opcije" i uneti potrebne podatke (tekucu stopu za PIO, datum promene i prethodnu stopu za PIO).

Da bi program uradio korektnu kontrolu, neophodno je da u arhivi isplata ima upisan datum isplate u polju "datum".

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

Obrasci: PPI-1 i PPI-2 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 296 od 20.03.2014.godine

--Izmena obrazaca za obracun poreza na imovinu---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca za obracun poreza na imovinu (Finansijsko/Obrasci/Porez na imovinu), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PPI-1
- Obrazac PPI-2

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zppi.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

OBR - Virmani i poziv na broj odobr (JOB: OBR, FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 291 od 01.03.2014.godine

Uputstvo KORAK PO KORAK

--- Kreiranje virmana i upis poziva na broj odobrenja ---

U skladu sa novim Zakonskim izmenama, vezano za kreiranje virmana, potrebno je izvrsiti odgovarajucu podrsku K131202 kao i uraditi sledeca podesavanja.


I - Osnovna podesavanja
1. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/parametri zaokruzenja, potrebno je ukinuti zaokruzenje po opstinama i statusu, kao i zaokruzenje poreza i doprinosa na nalozima za obracun zarada.

2. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri, podesiti parametar "izrada naloga za poreze i doprinose po opstinama" na D.

3. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/PPP-PD, u previdjeno polje "sifre placanja sa pozivom na broj odobrenja iz PPP-PD prijave" uneti sifre placanja odvojene zarezom. Na primer treba uneti 240,254....

4. Opcija sifarnici/sifarnik poreza i doprinosa potrebno je upisati P na sva tri predvidjena polja, za sledece sifre 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933.

5. Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa, na relaciji promeniti parametar "placa se prema" umesto slova R, treba parametar da bude prazan (za vrstu obracuna socijalno bolovanje).

6. Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa, na relaciji promeniti parametar "placa se prema" za statuse 720 i 730 upisati slovo "N" za sve doprinose.

7. U sifarniku banka, opcija sifarnici/sifarnik banaka u polje poziv na broj odobrenja u prvu kucicu uneti "97".


II - Zamena podataka u stopama poreza i doprinosa za segment "obracun zarada".

8. Zamena tekuceg racuna za uplatu poreza i doprinosa vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "ziro racun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve ziro racune koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi tekuci racun i sve to potvrditi na OK.

9. Zamena sifre placanja za porez i doprinose vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (6).
Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "sifra placanja",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u naredno dijalogu odabrati sve sifre placanja koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu sifru placanja i sve to potvrditi na OK.

10. Zamena naziva poverioca vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (6).
Opcija odrzavanje/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "naziv poverioca",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u naredno dijalogu odabrati sve nazive poverioca koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi naziv poverioca i sve to potvrditi na OK.


III - Zamena podataka u stopama poreza i doprinosa za segment "drugi prihodi".
11. Zamena tekuceg racuna za uplatu poreza i doprinosa vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "ziro racun",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve ziro racune koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi tekuci racun i sve to potvrditi na OK.

12. Zamena sifre placanja za porez i doprinose vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (9).
Opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "sifra placanja",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve sifre placanja koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novu sifru placanja i sve to potvrditi na OK.

13. Zamena naziva poverioca vrsi se na analogan nacin postupku objasnjenom pod tackom (9).
Opcija drugi prihodi/stope poreza i doprinosa/okruzenje/zamena podataka.
- Na prvom dijalogu odabrati sve vrste obacuna, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati statuse radnog odnosa za zamenu, odabrati sve osim 720 i 730, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- klikuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sledece sifre poreza i doprinosa za zamenu 720,731,732,733,914,915,916,918,931,932,933, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci u listu" oznacenim sa jednom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu obeleziti "naziv poverioca",
- kliknuti na ikonicu "naredni",
- u narednom dijalogu odabrati sve nazive poverioca koji se menjaju, (odabir se vrsi pomocu dugmeta "ubaci sve u listu" oznacenim sa duplom stericom u desno),
- kliknuti na ikonicu naredni,
- u predvidjeno polje uneti novi naziv poverioca i sve to potvrditi na OK.


IV - Zamena podataka za obracun primanja po clanu 18. Zakona o porezu na dohodak gradjana.
14. Zamena tekuceg racuna i sifre placanja vrsi se na sledeci nacin. Izabere se opcija arhiva/ispata primanja OPJ1/sifarnik primanja za OPJ1. Za svaku vrstu primanja potrebno je izmeniti tekuci racun i sifru placanja.


V - Zavrsna podesavanja
Kada Vam Poreska uprava dodeli identifikacioni broj prijave i broj odobrenja, potrebno je sprovesti sledece korake:

15. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP-PD, potrebno je pronaci odgovarajucu prijavu, pomocu opcije okruzenje/idetifikacioni broj prijave, uneti identifikacioni broj prijave i broj odobrenja koji vam je dodelila Poreska uprava. Kada upisete poziv na broj odobrenja, program ce automatski taj isti broj upisati u tekuci obracun.

16. Kreirati virmanske naloge i proveriti njihovu ispravnost. Obavezno ukljuciti grupisanje po vrsti obracuna.

Napomena: ukoliko ste izvrsili obracun zarada, obracun drugog primanja ili obracun primanja po clanu 18. Zakona o porezu na dohodak gradjana, pre nego sto ste izvrsili kumulativnu podrsku i odgovarajuca podesavanja, potrebno je ponoviti obracun istih.

MOP prijava (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 295 od 12.03.2014.godine

--- Elektronsko ucitavanje MOP ---

Izmenjena je struktura EPP datoteke za elektronsko ucitavanje MOP prijave.

Izmena je u kumulativnoj podrsci K131202.

Obrazac PDP (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 294 od 10.03.2014.godine

---Izmena obrazaca PDP---

Uradjena je izmena obrasca PDP - Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, u skladu sa poslednjim izmenama propisa.

Novu formu obrasca mozete preuzeti instalacijom zakonske podrske Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

Obrazac PPDG1 (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 293 od 07.03.2014.godine

--Izmena obrasca PPDG1---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana (Finansijsko/Obrasci/Fin.izv-por.bilans-preduzetnik/obrazac PPDG1), u skladu sa poslednjim izmenama propisa.
Izmenjeni su sledeci obrasci:

- Obrazac PPDG-1S
- Obrazac PPDG-1P

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdg.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

Napomena:
Stope za obracun doprinosa (PIO, zdravstveno i nezaposlenost) potrebno je uneti na prvom dijalogu obrasca PPDG-1S.

Obrasci PB2, PK2, SU1 (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 292 od 04.03.2014.godine

--Izmena obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dohodak gradjana (Finansijsko/Obrasci/Fin.izv-por.bilans-preduzetnik), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PB2
- Obrazac PK2
- Obrazac SU1

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdg.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

FIN - Obrasci PDP (porez na dobit) (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 290 od 25.02.2014.godine

---Izmena obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica---

U programu je izvrsena izmena forme obrazaca u okviru grupe obrazaca za obracun poreza na dobit pravnih lica (Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit preduzeca), u skladu sa poslednjim izmenama propisa. Izmena se odnosi na sledece obrasce:

- Obrazac PB1
- Aneks Obrasca PB1
- Obrazac KPB
- Obrazac OK
- Obrazac SU
- Obrazac SI
- Obrazac PK

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zpdp.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih, skrecemo paznju da je neophodno da i korisnici izvrse detaljan test pre upotrebe.

FIN - Izmena statistickog aneksa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 288 od 10.02.2014.godine

---Izmena obrasca Statisticki aneks---

U skladu sa primenom novih kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, koji se primenjuju za zavrsni racun 2013. godine, uradjena je odgovarajuca programska izmena.

Izmenom su obuhvaceni obrazac Statisticki aneks i definicija kodeksa (20 i 26).

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

OS - Poreska amortizacija (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 289 od 15.02.2014.godine

--- Poreska amortizacija ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je dorada programa, vezano za obracun poreske amortizacije za ulaganja koja su ispod prosecne bruto zarade.

Sada se uvek kreira poreski dokument, na osnovu bilansnog dokumenta, bez obzira na iznos ulaganja, tj da li ulaganje ispod ili iznad prosecne bruto zarade.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

CESTITKA 2014 i radno vreme (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 286 od 31.12.2013.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan u 2014.god. u petak 03.01.2014.god.

OBR-Virm.nal.i sif.osnova placanja (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 287 od 08.01.2014.godine

--- Virmanski nalozi: izmena sifre osnova placanja---

U skladu sa novim propisanim siframa osnova placanja (Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa, Sl. Glasnik 98/2013), uradjene su odgovrajuce izmene u programu za obracun zarada.

Kako bi se na virmanskim nalozima upisale adekvatne sifre osnova placanja za neto iznos primanja i nalozi formirali na ispravan nacin, neophodno je izvrsiti odgovarajuca podesavanja:
1. U okviru sifarnika vrsta obracuna (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik obracuna), potrebno je proveriti i po potrebni izmeniti podatak o sifri osnova placanja neto iznosa zarade ili naknade zarade koja je uneta u polju 'sifra placanja'.
2. Takodje, u okviru sifarnika ostvarenja (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik ostvarenja) otvoreno je polje 'sifra placanja', u koje se unosi podatak o sifri placanja za konkretno ostvarenje. Ukoliko polje ostane prazno, za neto iznos primanja ce se na viramnskom nalogu upisati sifra placanja iz sifarnika vrste obracuna. Npr. ovo polje mozemo ostaviti prazno za sifru ostvarenja 060 – Redovan rad obzirom da je sifra placanja ista kao i za vrstu obracuna 0 – Obracun zarada, ali za sifru ostvarenja 480 – Bolovanje do 30 dana je potrebno da unesemo sifru osnova placanja (npr. 242).
3. U sifarniku primanja za OPJ-1 (Arhiva/Isplata primanja OPJ-1/Sifarnik primanja za OPJ-1) otvorena su polja za unos sifre placanja za neoporezivo i oporezivo primanje (Sif. pl. ispod i iznad neop.). Npr. za sifru primanja 001 – Naknada troskova za prevoz, u prvo polje unosimo sifru osnova placanja za primanje ispod neoporezivog (npr. 241), a u drugo polje sifru osnova placanja za primanje iznad neoporezivog iznosa (npr. 240).
4. Sifre osnova placanja za obustave mozete proveriti u okviru sifarnika obustava (Sifarnici/Osnovni sifarnici/Sifarnik kreditora, polje 'sifra placanja na nalogu').
5. Ukoliko koristite programski segment za obracun drugih prihoda, sifre placanja mozete proveriti u okviru sifarnika ugovora (Drugi prihodi/Sifarnik ugovora, polje 'sifra placanja na nalogu za prenos').

Ukoliko je potrebno da izvrsite izmenu sifre placanja za poreze i doprinose po odbitku, podsecamo vas da to mozete uciniti na sledeci nacin:

1. Izmenu sifre placanja za poreze i doprinose na zaradu, u okviru programskog segmenta obracun zarada, mozete izvrsiti serijski pomocu opcije Odrzavanje/Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka. Na dobijenom dijalogu oznacite podatak koji menjate (u ovoj situaciji br. 4. Sifra placanja) i, ukoliko je potrebno, unesete sifru poreza/doprinosa za koji se vrsi izmena (ako se izmena odnosi na sve poreze i doprinose, ovaj podatak nije neophodno unositi). Zatim u polju prethodna vrednost u drugoj kucici (ispod naziva 'prethodna vrednost') unesete sifru placanja koja je ranije vazila (npr. 253), a u polju nova vrednost (takodje u drugom polju – ispod naziva 'nova vrednost') unesete novu sifru placanja (npr. 254).
2. Izmenu sifre placanja za poreze i doprinse u okviru drugih prihoda mozete izvrsiti na opciji Drugi prihodi/ Stope poreza i doprinosa/Okruzenje/Zamena podataka na nacin koji je opisan u prehodnom pasusu.
3. Izmenu sifre placanja za porez po osnovu troskova prevoza, dnevnica na sluzbenom putovanju i drugih primanja vrsite preko opcije Arhiva/Isplata primanja OPJ-1/Sifarnik primanja za OPJ-1 u polju sifra placanja za porez, posebno za svaku sifru primanja.

VAZNO:
Ukoliko se isplata zarade vrsi iz dva ili vise delova, neophodno je da sve isplate budu obracunate sa novom postavkom sifara osnova placanja. Na primer, ukoliko je akontacija zarade isplacena u decembru sa prethodno vazecim siframa osnova placanja na virmanskim nalozima, a drugi deo se isplacuje u januaru, neophodno je ponoviti obracun akontacije kako bi se ispravno formirali virmanski nalozi za naredne isplate.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

PPP-PD poreska prijava (JOB: FIN,OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 278. od 28.11.2013.godine

--- Obrazac PPP-PD pojedinacna poreska prijava o obracunatim porezima i doprinosima ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PPP-PD, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje.

U cilju pravilne primene programskog resenja, neophodno je da se svi korisnici sto pre detaljno informisu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, katalogom vrste prihoda i korisnickim uputstvom za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.

Nas izvor informacija je Poreska uprava, link: http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html

U sklopu kumulativne podrske dostupne su izmene vezano za sifranik ostvarenja, sifarnik primanja za OPJ-1 i sifarnik ugovora (drugi prihodi).

Podesavanja:

1. Sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja, potrebno je za svaku sifru ostvarenja, u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru ostvarenja 060 - redovan rad potrebno je uneti sifru 101 – zarada.

2. Arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1, potrebno je za svaku sifru primanja u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru primanja 001 – naknada troskova za prevoz potrebno je uneti sifru 110 – primanja iz clana 18. Zakona preko neoporezivog iznosa.

3. Drugi prihodi/sifarnik ugovora, potrebno je za svaku sifru ugovora, u predvidjena polja “PPP-PD osiguran”, “PPP-PD nije osiguran” i “PPP-PD oslob.PIO-a” uneti odgovarajuce sifre iz sifarnika kataloga.
Na primer: za sifru ugovora 001 - ugovor o delu potrebno je uneti sifre u predvidjena polja i to: u polje “PPP-PD osiguran” uneti sifru 601, u polje “PPP-PD nije osiguran” uneti sifru 602 i u polje “PPP-PD oslob. PIO-a” uneti sifru 603.

Podesecamo korisnike da u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija socijalnog bolovanja, opcija arhiva/evidencija bolovanja, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun socijalnog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
Podsecamo korisnike da u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija porodiljskog bolovanja opcija arhiva/porodiljsko odsustvo, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun porodiljskog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
Takodje sva primanja koja se isplacuju preko neoporezivog iznosa a vezana su za obrazac OPJ-1, potrebno je da obracun poreza radite u okviru programskog segmenta Arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja.

Kreiranje poreske prijave PPP-PD i formiranje xml fajla bice dostupni tokom decembra u okviru zakonske podrske.

OBR - PPP-PD poreska prijava (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 283. od 31.12.2013.godine

--- Obrazac PPP-PD pojedinacna poreska prijava o obracunatim porezima i doprinosima ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PPP-PD, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje.
U cilju pravilne primene programskog resenja, neophodno je da se svi korisnici sto pre detaljno informisu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, katalogom vrste prihoda i korisnickim uputstvom za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku.
Nas izvor informacija je Poreska uprava, link: http://www.poreskauprava.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/pravilnici/602/pravilnik-o-poreskoj-prijavi-za-porez-po-odbitku.html
U sklopu kumulativne podrske K131202 dostupne su izmene vezano za podesavanje odgovarajucih sifarnika.

Podesavanja:
1. Sifarnici/osnovni sifarnici/sifarnik ostvarenja, potrebno je za svaku sifru ostvarenja, u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru ostvarenja 060 - redovan rad potrebno je uneti sifru 101 – zarada.

2. Arhiva/isplata primanja OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1, potrebno je za svaku sifru primanja u predvidjeno polje “vrsta prihoda” uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika kataloga vrste prihoda.
Na primer: za sifru primanja 001 – naknada troskova za prevoz potrebno je uneti sifru 110 – primanja iz clana 18. Zakona preko neoporezivog iznosa.

3. Drugi prihodi/sifarnik ugovora, potrebno je za svaku sifru ugovora, u predvidjena polja “PPP-PD osiguran”, “PPP-PD nije osiguran” i “PPP-PD oslob.PIO-a” uneti odgovarajuce sifre iz sifarnika kataloga.
Na primer: za sifru ugovora 001 - ugovor o delu potrebno je uneti sifre u predvidjena polja i to: u polje “PPP-PD osiguran” uneti sifru 601, u polje “PPP-PD nije osiguran” uneti sifru 602 i u polje “PPP-PD oslob. PIO-a” uneti sifru 603.

4. U sifarniku statusa potrebno je u predvidjena polja “vrsta primaoca prihoda” i “sifra olaksice/subvencije” uneti odgovarajucu sifru iz propisanog sifarnika. Takodje je potrebno popuniti i predvidjeno polje “osiguran po drugom osnovu”.
Preduzece “Infosys” je pripremilo mogucnost prepisa defaultn-ih podesavanja sifarnika statusa. Opcija okruzenje/defaut-ni sifarnik statusa. U ponudjenoj tabeli potrebno je proveriti podesavanja i po potrebi ih izmeniti. Prepis se vrsi opcijom okruzenje/prepis default-nih podataka. Ovom opcijom se brisu postojeca podesavanja i postavljaju nova.

5. U sifarniku ostvarenja treba proveriti podesavanja vezano za polje “PPP-PD sati” koje mora biti pravilno popunjeno i ne sme biti prazno. Upisuje se D za sve sifre ostvarenja za koje se sati iskazuju u poreskoj prijavi PPP-PD.
Napomena: ovo polje je inicijalno (kumulativnom podrskom K131202) popunjeno na osnovu parametra “fond sati” koji ulazi u fond sati zaposlenog. Medjutim za sifru ostvarenja prekovremeni sati (nasa sifra 120) ovo polje treba da ima vrednost N. Potrebno je proveriti i polje “porez”. Ukoliko polje “PPP-PD-sati” ima vrednost N, onda i polje “porez” treba da ima vrednost N.
Za svaku sifru ostvarenja mozete kopirati default-na podesavanja, koja treba proveriti i po potrebi ispraviti.

6. Ukoliko imate zaposlenog invalida sifra vrste prihoda 105 iz kataloga prihoda, program sam automatski upisuje sifru 105 u prijavu, na osnovu unetog statusa u podacima o zaposlenim i na osnovu unetog broja resenja invalidnosti u podacima o zaposlenim. Takodje program automatski upisuje i vrstu primaoca prihoda -07.

7. Prilikom unosa ostvarenja, opcija ostvarenja/ostvarenja zaposlenih (unos ostvarenja zaposlenima) potrebno je uneti i broj kalendarskih dana.

8. Podesecamo korisnike:
- u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija socijalnog bolovanja, opcija arhiva/evidencija bolovanja, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun socijalnog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
- u okviru programskog segmenta obracun zarada postoji evidencija porodiljskog bolovanja opcija arhiva/porodiljsko odsustvo, kao i uputstvo za obracun istog. Da bi mogli automatski da formirate prijavu, potrebno je obracun porodiljskog bolovanja da radite u programu, a ne rucno.
- na obavestenje vezano za “OBR-Dopis razlike do minimalne neto po ostvarenjima” da ga procitate zbog obracuna bolovanja do 30 dana.
- sva primanja koja se isplacuju preko neoporezivog iznosa a vezana su za obrazac OPJ-1, potrebno je da obracun poreza radite u okviru programskog segmenta Arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja.OBR - PPP-PD kreiranje por.prijave (JOB: OBR,DRU, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 284. od 31.12.2013.godine

--- Kreiranje poreske prijave ---

1. Opcija izvestaji/obrasci/poreska prijava/kreiranje poreske prijave. Na ponudjenim tabovima potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
-na prvom tab-u “podaci o prijavi” uneti potrebne podatke kao sto su podaci o: vrsti prijave, obracunskom periodu, da li je konacna (ako je konacna uneti K), datumu placanja...
-na drugom tab-u “podaci o poslodavcu isplatiocu prihoda” uneti potrebne podatke.
-na trecem tab-u “vrste prihoda” oznaciti novo izdvajanje i obleziti vrstu prihoda koja treba da se isplati.
-na cetvrtom tab-u “kamata” uneti obracunatu kamatu po vrsti poreza i doprinosa.
Ukoliko postoji neka neispravnost vezano za popunjavanje sifarnika kao i neispravnost u podacima na prijavi, pojavice se poruka upozorenja, koju mozete da odstampate.
Ukoliko su uneti podaci tacni, kreirace se poreska prijava PPP-PD u formi tabele. Opcijom okruzenje/stampa, moguce je odstampati kreiranu prijavu.
Da bi formirali xml fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom okruzenje/arhiviranje prijave. Datum prijave je uvek tekuci datum, u polje verzija prijave treba uneti broj ili slovo koje se oznacava broj prijave za datum prijave. U polje napomena treba uneti opisno sta se isplacuje (ovo olaksava pretragu prijave u arhivi).
Klikom na OK pojavice se poruka da je prijava arhivirana, kao i broj prijave.


2. Opcijom izvestaji/obrasci/poreska prijava/obrazac PPP-PD potrebno je po broju prijave pronaci odgovarajucu prijavu. Pomocu opcije okruzenje/xml format potrebno je snimiti xml fajl na odgovarajucu putanju, kao i uneti naziv datoteke. U naziv datoteke ne treba unositi rec xml, na primer u naziv datoteke treba uneti Zarada_decembar_prvi_deo, a ne Zarada_decembar_prvi_deo.XML.
Opcijom okruzenje/stampa moguce je odstampati prijavu.
Kada od Poreske uprave dobijete identifikacioni broj prijave kao i broj odobrenja potrebno je uneti oba podataka pomocu opcije okruzenje/identifikacioni broj prijave.
Brisanje prijave je moguce uraditi pomocu opcije okruzenje/brisanje prijave, ali samo dok se ne unese identifikacioni broj prijave.

3. Kada se budu placali porez i doprinosi na jedan uplatni racun, potrebno je u sifarniku poreza i doprinosa u polje “placa se prema opstini/filijali” i u polje “parametar opstine za druge prihode”
uneti slovo P.

Kreiranje poreske prijave PPP-PD i formiranje xml fajla nalazi se u zakonskoj podrsci ZEPPP.

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2014.god (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 285. od 31.12.2013.godine

*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2014. GODINI ***

PRE SVEGA OBAVITE RADNJE U 2013.GODINI (Info2013)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2013.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

ZATIM OBAVITE RADNJE U 2014. GODINI (Info2014)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2014.godinu.
Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2014, ako imate robno. Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:
1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2013.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2014. godini, sa uskladjivanjem sa 2013.godinom.
2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.
Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2014. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

PDV - izmena sa 8% na 10%,2.obavest (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 282. od 28.12.2013.godine

--- POSTUPAK ZA REGULISANJE PROGRAMSKIH IZMENA ZBOG IZMENE STOPE PDV-a ---

1.Upoznati se sa izmenama Zakona.

2. Izvršiti (startovati, pustiti) pripremljene programske podršku K131202e i ZPDV8_10. Postupak aktiviranja podrške je opisan u fusnoti (*).

3. Posebna stopa PDV-a ce biti povecana sa 8% na 10%. Preduzece Infosys je pripremilo programske izmene koje, izmedu ostalog, omogucavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program ce automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri cemu za ulazne racune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim racunima dobavljaca pomocu opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 02.01.2014., a ulazni racun dobavljaca 15.12.2013., tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa racuna dobavljaca.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.01.2014., a promet je bio do 31.12.2013. Ovde je kljucno da datum prometa bude tacno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajucu stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih racuna kada je avansni racun od pre 01.01.2014., a konacni nakon toga.

d) Korisnici koji imaju zalihe u maloprodaji treba da urade odgovarajuca knjiženja pod 01.01.2014. godine pomocu opcije finansijsko/nalozi.
Ukoliko menjate cene u maloprodaji potrebno je uraditi opštu nivelaciju.
Korisnici koji imaju zalihe kompjutera u maloprodaji potrebno je u 2014 godini u šifarniku artikala da izmene staru tarifu, odnosno da unesu novu odgovarajucu tarifu (stara tarifa ima stopu pdv-a 8%, a nova tarifa ima stopu pdv-a 20%). Kada uradite izmenu tarife u 2014 godini, više se ne sme pustati prepis šifarnika artikala iz prethodne godine.
Pocetno stanje zaliha u KEPU knjigu treba uneti rucno ili uraditi pocetnu kalkulaciju kao što ste radili i prethodnih godina.

e) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 31.12.2013 treba da bude stara stopa, inace treba da je nova stopa.

f) Modifikacija datuma prometa fakture, kalkulacije i drugih dokumenata ce menjati primenjene stope PDV-a, ako je to potrebno zbog prelaska iz starog na novi period i obrnuto.

Preporuka: Proveriti racunsku tacnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata i raznim slucejima i situacijama (racuni, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice, ...).


(*)
Postupak aktiviranja (startovanja, pustanja) podrške je sledeci:
a) - Na glavnom ekranu opcija: Infosys podrska / Okruženje / Sinhronizacija / OK
b) - Mišem pozicioniranje na odgovarajucu podrsku (na primer K131202e)
c) - Infosys podrska / Okruženje / Preuzimanje podrške, pa zatim kliknuti mišem na dugme 'Preuzmi'
d) - Kada je potpuno završen korak c), onda je potrebno kliknuti mišem na dugme 'Instaliraj'
e) - Kada se pojavi poruka da je završena instalacija podrške, treba izaci iz programa pa ponovo uci.
- Ukoliko je potrebno da aktivirate jos neku podrsku, ovaj postupak ponovite u celosti.
- Ukoliko imate više dislokacija na kojima je instaliran Infosys program, podršku treba izvršiti na svakoj dislokaciji posebno.
- Kod startovanja nekih podrški može Vam biti potrebna lozinka koju cete dobiti od Infosys-a. U svakom slucaju, možete pozvati Infosys za konsultacije oko ovog postupka.

OBR-umanjenje neto prih. u jav.sek. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 281. od 27.12.2013.godine

--- Umanjenje neto prihoda lica u javnom sektoru ---

Usled izmene propisa vezano za umanjenje neto zarade i umanjenje neto drugog primanja zaposlenih lica u javnom sektoru, uradjena je dorada programa.
Posto se jos uvek ceka objavljivanje Pravilnika koji bi trebao da regulise zbirno umanjenje neto prihoda, trenutno je moguce uraditi nezavisno umanjenje neto zarade i nezavisno umanjenje neto drugog primanja.

Podesavanja:
1. Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri/dodatni parametri, potrebno je obeleziti "smanjenje zarade", "smanjenje naknade" i "smanjenje zarade - nepuno radno vreme". Kada se obelezi "smanjenje zarade", otvori se tabela za unos limita.
U prvom redu se unosi iznos 60.000 i procenat 20.
U drugom redu se unosi iznos 100.000 i procenat 25.
2. Opcija ostvarenja/inicijalizacija obracuna/tab dodatne opcije, potrebno je u polje Ukupna prosecna neto zarada u Republici ili u polje Limit zarade u javnom sektoru upisati nula.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K131202.

OBR - Doprinosi osnivaca ... (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 280. od 25.12.2013.godine

---Doprinosi osnivaca koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom drustvu---

Uradjena je programska dorada kojom je omogucen obracun i isplata socijalnih doprinosa za osnivaca privrednog drustva koji nije zasnovao radni odnos u svom privrednom drustvu, ukoliko se utvrdi osnovica za obracun doprinosa koja je visa od najnize mesecne osnovice za obracun (PBO), kako je predvidjeno poslednjim izmenama Zakona.

U ovoj situaciji je potrebno u sifarniku zaposlenih (Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled, potom Okruzenje/Podaci o zaposlenom) u polje 'Osnovna zarada' (koef1) uneti iznos na koji se vrsi obracun doprinosa. Ukoliko se obracun doprinosa vrsi na minimalnu osnovicu za obracun dopirnosa, ovaj podatak nije potrebno unositi.

Programska izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k131202.

PDV - izmena sa 8% na 10% (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 279. od 12.12.2013.godine

--- Izmena stope pdv-a sa 8% na 10% ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za izmenu posebne stope pdv-a sa 8% na 10%, kao i izmene stope na promet personalnih racunara i komponetni od kojih se sastoje personalni racunari sa 8% na 20%, preduzece Infosys je pripremilo programsko resenje u vidu programske podrske (update) koju krace nazivamo 'Zakonske podrske'.

Programska dorada se nalazi u zakonskoj podrsci ZPDV8_10. Kako izmena stupa na snagu od 01.01.2014, potrebno je startovati (pustiti) zakonsku podrsku u programu za 2014. poslovnu godinu.

--- Napomena u vezi rada sa fiskalnim uredjajima ---

Infosys NE VRŠI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampacima.

Korisnici koji imaju fiskalne kase ili fiskalne štampace, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreskih stopa sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadleznim softverskim firmama sa kojima imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana u 2013. godini, a obavezno pre pocetka prvog radnog dana u 2014. godini.

Dakle, preduzece Infosys NE RADI taj posao.

Preduzece Infosys pruža konsultacije i programsku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

ZEPDV - El.slanje PDV prijave (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 277. od 14.11.2013.godine

--- Elektronsko slanje PDV prijave ---

Na okruženju opcije "Poreska prijava" postoji mogucnost kreiranja xml datoteke prema šemi koju
je definisala Poreska uprava. Na dijalogu za kreiranje xml datoteke se mogu upisati ili izmeniti podaci o preduzecu, iznosi u celijama kao i odrediti putanja i naziv datoteke. Xml datoteku je zatim moguce ucitati u aplikaciju Poreske uprave.
Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci ZEPDV.

Napomena: Da bi ste mogli poslati PDV prijavu elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani elektronski potpis u skladu sa propisima.

MATRIX - Program u klasi BI (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 276. od 13.11.2013.godine

--- MATRIX - novo u ponudi Infosys-a ---

Program MATRIX je u klasi Business Intelligence - BI (prevod: poslovna inteligencija).

BI predstavlja sistem za podršku u odlučivanju radi ostvarivanja taktičkih i strateških poslovnih ciljeva. U informatičkom smislu BI se sastoji od sistema naprednih analiza i izveštaja.

MATRIX sadrži savremene analitičke metode analize poslovanja, urađene po najnovijim dostignućima u oblastima informatike i ekonomije uz podršku statistike i matematike. MATRIX obuhvata posebnu analitičku bazu podataka u klasi Data Warehouse (DW) na osnovu koje je pripremljeno gotovih preko 300 službenih izveštaja i analiza. Neke od tipskih analiza MATRIX-a su: pivot analizatori, RFM - profitabilnost kupaca (referenata, artikala), GMROI - profitabilnost artikala, analize zaliha, abc-xzy analize, analize ekstrema, trend, rang, vremenske serije, strukturne serije, analize učešća, analize 'nije se dogodilo', grafičke analize, z-score, racio analize, cross-process analize, višegodišnje analize.

Preporučujemo Vam prezentaciju programa MATRIX. Potrebno je prisustvo vlasnika i direktora.

OBR-Dopis razl.do min.neto po ostv. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 275. od 14.10.2013.godine

--- Dopis razlike do minimalne neto zarade po sifri ostvarenja ---

Omogucen je dopis razlike do minimalne neto zarade po satu, posebno za svaku sifru ostvarenja: redovan rad, godisnji odmor, bolovanje do 30 dana....

Podesavanje:
Opcija odrzavanje/parametri obracuna/globalni parametri, potrebno je obeleziti odgovarajuci metod dopisa razlike do minimalne neto zarade.
Ponudjene metode su:
1. Obracun po sifri ostvarenja. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi za svaku sifru ostvarenja posebno. Potrebno je u polje ostvarenje uneti odgovarajucu sifru ostvarenja za dopis do minimalne neto zarade.
2. Zbirno po vrsti obracuna. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi po vrsti obracuna.
3. Poseban obracun bolovanja do 30 dana. Ova metoda omogucava da se dopis razlike do minimalne neto zarade vrsi po vrsti obracuna gde se posebno racuna razlika za bolovanje do 30 dana od ostalih ostvarenja na teret poslodavca.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.

OBR-Registar zaposlenih (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 273. od 27.09.2013.godine

U skladu sa postojecim zakonskim nivinama, preduzece “Infosys” priprema odgovarajuce programsko resenje. Cilj naseg resenja je da se na osnovu raspolozivih podataka iz segmenata “Obracun zarada”, “Drugi prihodi” i “Kadrovska evidencija”, automatski kreiraju propisani obrasci. U ponudjenoj tabeli potrebno ih je dopuniti i eventualno korigovati.
Ukoliko imate licence za sve nase programske segmente koji su relevantni za ove obrasce, a to su: “Obracun zarada”, “Drugi prihodi”, ”Kadrovska evidencija”, bice vam automatski popunjena sva polja pod uslovom da su potrebni podaci evidentirani u odgovarajuce evidencije.
Ukoliko nemate licencu za segment “Kadrovska evidencija”, odgovarajuca polja koja morate azurirati direktno u obrascima su: broj pasosa, drzavljanstvo, opstina prebivalista, opstina rada, strucna sprema, vrsta zaposlenja, tip sluzbenika, platna grupa, godina poslednjeg napredovanja, grupa namestenika, sifra zanimanja, godine staza za jubilarnu nagradu, procenat uvecanja plate, naknada za zaposlene na KIM.
Ukoliko nemate licencu za segment “Drugi prihodi”, obrazac 2 i obrazac 4 ce biti delimicno popunjeni.
Podesavanja:
1. Opcija sifarnici/osnovni sifarnik/sifra ostvarenja/okruzenje/pregled i kontrola parametara potrebno je na dijalogu u padajucem meniju izabrati “sifra osnova primanja” i kliknuti na dugme tabela. U ponudjenoj tabeli potrebno je za svaku sifru ostvarenja, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom. Npr: za default-nu sifru ostvarenja 060 potrebno je u novootvoreno polje uneti sifru 111.
2. Opcija arhiva/isplata primanja za OPJ-1/sifarnik primanja za OPJ-1 u novootvoreno polje “sifra osnova primanja” potrebno je za svaku sifru primanja, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom.
3. Opcija drugi prihodi/sifarnik ugovora u novootvoreno polje “sifra osnova primanja” potrebno je za svaku sifru ugovora, koju koristite, uneti odgovarajucu sifru iz sifarnika osnova primanja koji je propisan Uredbom.
4. Opcija sifarnici/podaci o zaposlenima/celovit sifarnik, potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
- Na prvom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: JMBG, ime, prezime, pol, mesto prebivalista, opstina prebivalista, strucna sprema, radno vreme (podatak 0% je isto sto i podatak 100%), datum pocetka rada i datum zavrsetka rada.
- Na drugom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: radni staz, benificirani radni staz, osnovni koeficijent, dodatni koeficijent, neto osnovica i bruto osnovica.
- Na trecem ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja: vrsta zaposlenja, tip sluzbenika, platna grupa, godina poslednjeg napredovanja, grupa namestenika, godine staza za jubilarnu nagradu, procenat uvecanja plate i naknada za zaposlene na KIM.
- Na cetvrtom ekranu uneti podatke o sifri zaposlenja iz propisanog sifarnika zaposlenja.
- Na petom ekranu uneti podatke u odgovarajuca polja i to: drzavljanstvo, broj pasosa i opstina rada.
5. Opcija drugi prihodi/evidencija ugovora, na zaglavlju evidencije ugovora, potrebno je uneti i to: broj ugovora, neto naknadu, bruto naknadu, datum pocetka rada i datum zavrsetka rada.
Na stavkama evidencije ugovora potrebno je uneti podatak i izvoru finansiranja.
6. Opcija arhiva/pregled isplata, potrebno je uneti podatak o izvoru finansiranja.
7. Opcija arhiva/isplata primanja za OPJ-1/evidencija primanja, potrebno je uneti izvor finansiranja.
8. Opcija sifarnici/podaci o zaposlenima/celovit sifarnik/okruzenje/inicijalizacija RZ, izborom radnika i izborom polja automatski se vrsi upis podataka u predvidjena polja.
Ukoliko izaberete upis podataka osnovni koeficijent i dodatni koeficijent, automatski ce program upisati podatke sa prvog ekrana na drugi ekran.
Ukoliko izaberete upis podataka: drzavljanstvo, opstina rada, vrsta zaposlenja, neto iznos i bruto iznos, automatski ce program upisati podatke u odabana polja.
9. Automatsko izracunavanje godina staza za jubilarnu nagradu, vrsi se sa okruzenja opcije kadrovska /penzijski staz/penzijski staz izvestaj, izborom radnika, kao i izborom staza dobicete tabelu o visini staza. Opcijom okruzenje/prepis jubilarna nagrada, podatak o godini za jubilarnu nagradu automatski ce program upisati u predvidjeno polje na trecem ekranu podataka o zaposlenim.
10. Da bi sva novootvorena polja bila vidljiva, potrebno je u opciji podaci o zaposlenim/okruzenje/inicijalizacija RZ obeleziti “vidljivost polja za RZ”.

Da bi ste mogli da evidentirate potrebne podatke, neophodno je da pustite kumulativnu podrsku K121205.

Obrazac PPDSO (JOB: FIN, Prioritet: 2)


Obavestenje broj 272. od 20.09.2013.godine

Obrazac PPDSO - Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, uradjena je programska opcija formiranje i stampa obrasca PPDSO.
Opcija se nalazi na meniju [finansijsko/obrasci/obrazac PPDSO].
Na dijalogu obrasca automatski se popunjavaju podaci o firmi iz maticnih podataka. Potrebno ih je proveriti i po potrebi izmeniti.

Podesavanje dijaloga:
U polje "Formula za iznos obracunatog i placenog poreza za rezidentna pravna lica" potrebno je uneti konto na koji je proknjizena uplata poreza. Na primer: uplata je proknjizena na dugovnu stranu konta 48290, u formulu se upisuje D48290.
U polje "Formula za iznos obracunatog i placenog poreza za nerezidentna pravna lica" potrebno je uneti konto na koji je proknjizena uplata poreza. Na primer: uplata je proknjizena na dugovnu stranu konta 48280, u formulu se upisuje D48280.

Izmena se nalazi u zakonskoj podrsci Zppdso.

OBR-Kumuliranje obracuna PiP posl. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 274. od 01.10.2013.godine

--- Kumuliranje obracuna privremenih i povremenih poslova ---

Omoguceno je kumuliranje doprinosa kod obracuna privremenih i povremenih poslova za dve ili vise isplata za mesec.

Prilikom obracuna ugovora o privremnim i povremenim poslovima, omogucen je kumulativni obracun doprinosa u situaciji kada se isplata za jedan mesec vrsi iz vise delova. Pri pokretanju obracuna pojavljuje se tabela u kojoj je potrebno oznaciti ranije izvrsene isplate koje se kumuliraju sa tekucom.

Izmene su uradjene i na stampi PP OD obrasca.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K121205.