PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k101201e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k101201 - verzija programa od 01.12.2010. godine
Namena: FIN.- Opsta niv. prosirenje polja
FIN.- Kalkulacije-opisi na rekapitulaciji
FIN.- Stampa etiketa iz Faktura
FIN.- KD i GK modul
FIN.- Dodate mogucnosti parametrizovanja provere solventnosti
OBR.- Ino dnevnice
FIN.- Opis analitike u pregledu knjiženja FIN
FIN.- Dodata mogucnost izmene pri formiranju dokumenta iz pregleda knj.RM
MAIN.- Ctrl+Enter problem u tabelarnom rezimu
MAIN.-Izmena redosleda kolona u gridu za inkrementalno pretrazivanje KD
FIN.- IOS-metod razlike po dokumentima, nova štampa sa kolonom "saldo"
FIN.- Proširen prikaz broja naloga na robnoj kartici
SPOT.- Izveštaj za devizni inspektorat - Regulisani slučajevi za fakture sa ratama
FIN.- Knjizenje fakture delimicno placenej gotovinski.
FIN. - Broj konačnog računa u opisu knjiženja za stav za avans
FIN. - Izmena formule za aop-e 293 i 294 za Bilans uspeha za BiH
FIN. - Formiranje fin.naloga iz pregleda knjiženja - broj naloga
FIN. - Zatvaranje pozora za prikaz solventnosti na faktturama
OBR.- Spisak isplacenih naknada invalidima rada
MAIN. - Upis oznake korisnika koji je menjao, datuma i vremena izmene matičnih podataka u žurnal
FIN.- Kalkulacije - parametar FORS_NAB_CENA
FIN.- Opsta nivelacija -kontrola da stara cena nije nula
FIN.- Regulisanje povezivanja avansnog i konacnog racuna kada se tarife razlikuju.
FIN. - Eksport u eksel
MAIN.- Regilusanje brisanja i snimanja izbora iz spiska
MAIN.- Regulisanje parametra RAZMER na opstoj rekapitulaciji
RNP.- Stampa ukupne kolicine
FIN. - MP kalkulacija - regulisanje labele za broj u PK1, odnosno KEPU knjizi
FIN.- Unos bruto cene na fakturi i zaokruzenje.
FIN.- Blagajna - devizno knjizenje
FIN.- RUC Modul
SPOT.- Uvoz dokum.OS u kontrolnik
FIN.-Poreska prijava i srazmerni odbitak (može biti 0)
SPOT.- Poreski statusi tipova art. u stavkama fakture za kontrol.
FIN.- Datumi pri formiranju faktura, otpremnica i naloga magacinu
FIN.- Blagajna - broj blagajničkog dnevnika
FIN.- Na planiranju nova kolona razlika.
FIN.- Kursna lista - numerička polja sa 6 decimala
FIN.- Parametar MAG_KONTO_DUG_POT je podešen za podatak iz objekta
FIN.- Bodovna cena pri ucitavanju faktura sa rucnog terminala
FIN.- Format polja za ukupan iznos rabata na štampi kalkuacije
FIN.- Unos stavki komandom stav: Prikaz kartice po joker poljima, podesavanja u par_scr ispracena u opciji.
FIN.- Štama etiketa po tipovima materijala
FIN.- Kreiranje trebovanja po nivou normativa
FIN.- Predlog za kompenzaciju - štampa
FIN.- Ravnoteže finansijskih naloga - klasa 8
FIN.- Planiranje (budžetiranje)-Opšta rekpaitulacija po nivoima konta
FIN.- Finansijski nalog u formi tabele
FIN.- Datumi na dijalogu za dizajnirane izveštaje
FIN.- Formiranje naloga po prepisu (sektor i procenat)
FIN.- Finansijski nalog u formi tabele - opis analitike
FIN.- Interne vp kalkulacije i parametar MAG_KONTO_DUG_POT
FIN.- Štampa obračuna radnog naloga - normativ 6 decimala
FIN.- Knjiženje robnih dokumenta u fin i kontrola ispravnosti modeliranja
SPOT.-Ispravka zaokruzenja i PDV u izvoz.fakt.(ukoliko ga ima)
Fin.- Pdv dokumenti i poruka Tabela ANALIT je zauzeta
FIN.-Radni nalog obracun jednog artikla sa više varijanti
FIN.- Izlaz iz parametara KIR/KPR
FIN.- Prepis joker polja sa kartice u finansijski nalog
FIN.- Dodatna kontrola za postojanje sifara komitenata na pregledu KIR/KPR
FIN.- Novi browse na opciji Pregled dokumenata sa okruzenja PDV dokumenata
FIN.- PK kniga - prikaz sopstvenih proizvoda
FIN.- Crna Gora - Bilans stanja, bilans uspeha i zaključna knjiženja
FIN.- Zabrana pregleda kartica po kontima - Specifikacije i Dospela/nedospela potraživanja metodi IOS i saldo
FIN.- Pregled knjiženja FIN - Rekapitulacije po analitikama i po kontima i analitikama
KOMERC.-Akcijski rabat i preklapanje datuma
FIN.- Finansijska kartica - otvorene stavke II - valuta
FIN.- Lager lista po serijama
FIN.- Parametri finansijskih naloga
FIN.- Maloprodajna kalkulacija - indikatori formiranja i štampe internih otpremnica
FIN.- Naplaćena potraživanja - kašnjenje po uplatama
FIN.- Kursne razlike - dokument sa više stavova u finansijskom knjigovodstvu
FIN.- Opis analitika u rekapitulaciji po analitikama - Pregled knjiženja FIN
FIN.- Zabrana pregleda kartica po kontima - finansijska kartica F4 sa okruženja i finansijska kartica sa menija
FIN.- Finansijska kartica F4 - devizna
FIN.- Pregled nepotvrdjenih dokumenata na okruzenju rob.dok. i fin.nalozima i greska na F3
FIN.- Prenos na sumljiva i sporna potraživanja - datum
FIN.- KD kartica
FIN.- Redosled stavki iz naloga magacinu u fakt.i otpr.
FIN.- Dodavanje serije na radnom nalogu prerade
FIN.- Indikator medjumagacinskog prenosa.
FIN.- Index STAVKE4 (sif_kd)
SPOT.- Kontrolnici - dodata mogucnost unos ugovora u NG sa sufiksom i masa
FIN.- Popis po tarifama - inic. promenljivih
FIN.- Formiranje robnog dokumenta iz pregleda RM-zabrana unosa dokumenta koji već postoji
FIN.- Finansijska kartica
FIN.- Pregled kalkulacija
FIN.- Izbor iz spiska naloga za prenos - štampa naloga
FIN.- Etiketa štampa podataka iz šifarnika komitenata
FIN.- Blagajna nalog razuzenja: preracun pri unosu po kursu
FIN.- IOS - prikaz razlika po dokumentima
FIN.- Devizna kartica - po valuti
FIN.- Napomene uz finansijske izveštaje
FIN.- Suma finansijskih naloga
FIN.- Pregled knj. PDV dodata joker polja i opsta rek.
FIN.- Regulisanje eventualno praznih rbr u tabeli stavke
FIN.- Finansijska kartica prikaz dodatnih polja
FIN.- Ispravka vrednosti potraživanja - uplate iz naredne godine
FIN.- Ubrzanje formiranja poc.stanja u finansijskom
FIN.- Knjižna odobrenja - računi na rate
FIN.- Pri knjiženju popisa po računopolagačima upis računopolagača
FIN.- KD opsta rekapitulacija
FIN.- DPU knjiga sanka dorada
MAIN.- EI definicija - Kalk.Malo
FIN.- Problem kod štampe obračuna amortizacije
FIN.- Dijalog za kreiranje obrazaca - validacije
FIN.- pregled faktura - nab_cbod(vrednost)
FIN.- Ispravka u generisanju knjiz.odobrenja iz PDV dok.
FIN.- Prikaz dpo u deviznim IOS-ima
FIN.- Fin.izveštaji - proširena struktura cursora AOP
FIN.- Stampa identa na pazaru struktura
FIN.- Format rednog broja na TK petocifren
FIN.- Serijska obrada robnih dokumenata
FIN.- IOS metod salda sortiranje
KOMERC.- Ispravka kreiranja kalkulacije od prijemnice
FIN.- Ispravka vrednosti potraživanja - metod salda
FIN.- Pregled knjizenja RM - novi browse
FIN.- Pregled knjizenja FIN - uvedeni dodatni uslovi za izbor
MAIN.- Regul. ctrl+x, Ctrl+E na masci za import podataka
FIN.- Prikaz prethodnih podataka na kalkulacijama
FIN.- Unapredjenje opcije zamena konta
KASA.-Na storniranim otpremnicama se upisuje trenutni datum.
KASA.- Uskladjen parametar Povracaj robe u tipovima dokumenata.
KASA.- Dodata mogucnost definisanja u objekat na otpremnicama.
KASA.-Omoguceno zabranjivanje uvoza racuna.
FIN.-Predračun u maloprodajnu kalkulaciju pitanje za prepis rabata
KOM.- Opsta rekapitulacija na pregledu potrosnje i dodata joker polja na mernom mestu
Datoteka: k101201e.exe (4801605 Mb)
Datum: 2011-11-30
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2011
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: