PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k121205e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k121205 - verzija programa od 05.12.2012. godine
Namena: FIN.- Nova stampa dokumenata
MAIN.- Kontrola instanci
MAIN.- Izmena na sistemu parametara
KASA.- Poboljsana opcija administrativna zabrana.
BLAG.- Parametrizovana domaca valuta u dnevniku blagajne.
MAIN.- Zabrana modifikacije eksportovanih dokumenata
KASA.- Obavezan unos kupca na kasi.
Kartica zaliha pomerena u levo da se vidi sifra artikla
FIN :
- Podešavanje štampe opisa u Blagajničkom dnevniku
- Postavljanje konta za povezana pravna lica
- Bilans stanja i uspeha - eksport u Excel
- Promena cena u VP komisionu
- Eksport podataka u xml datoteku za RINO aplikaciju (obaveze i izmirenja)
- Zaključni list - klase 0 do 7
- Izmena Evidencije trgovine za Crnu Goru
- PDV po realizaciji
- Nivelacija - štampa rekapitulacije za KEPU
- Devizna kartica ( redosled po racunu i dpo)
- Selektovanje artikala sa promenjenim cenama u opstoj nivel.
- Stampa nivelacija iz kalkulacija i detaljne sa menija
- Prepis opisa knjiženja sa finansijske kartice
- PB 2 Obrazac ( regulisanje rednog broja 39)
- PDP obrazac - izračunavanje polja 10.1 "Obračunati porez"
- Ažurirana šema kontrole finansijskih izveštaja
- Parametar za prikaz cene na gridu dokumenta otpremnica
- Bilans stanja i Bilans uspeha za Crnu Goru - štampa
- Parametri štampe instr.plaćanja razdvojeni po tipovima naloga
- Štampa Statističkog aneksa za Bosnu
- Arhiviranje dizajniranih izveštaja
- Regilisanje podatka u koloni procenat na štampi nivelacije
- Referent prodaje u stavkama PDV dokumenata
- Tekstovi na knjižnim odobrenjima se mogu definisati prema vrsti promene
- Regulisan prepis cena iz predracuna u nalog magacinu
- Izmene statističkog aneksa prema Službenom glasniku broj 118 od 14.12.2012
- Nova opcija - Kopiranje Radnog naloga
- OCK - koeficijent za korekciju pondera metodom 6
- Regulisanje kreiranja interne kalkulacije iz pazar strukture.
- Izmena strukture tabele parametara pazar strukture(setup_pz).
- Promo - update
- Regulisanje menija - ebanking i obračun kamata
- Regulisanje knjiženja ambalaže kada se MP kalkulacija knjiži samo u robno maloprodaje
- Regulisanje salda kompenzacije
- Regulisanje stampe robne kartice pejzaz
- Regulisanje problema kod serijske obrade blagajne
- Regulisanje problema kod unosa valute koje nema u kursnoj listi
- Ponovna obrada stavki kalkulacije se ne radi za autom. nivelacije
- Kod prenosa u drugi objekat u dokument. ul/izl.-korektne pros.cene
- Kod ucitavanja sa ručnog terminala kada je objekat po planskim cen.
- Regulisanje perioda za polje "DPO" u stavkama PDV dokumenata
- KPO- uvodjenje seme prepisa, stampa mat.podataka i potpisa
- Otklanjanje problema kod štampe rekapitulacije po periodima
- Pregled predracuna i za nepotvrdjene
- RNP - uvodjenje datuma zatvaranja
- Stampa robne kartice po subanalitici
- Regulisanje stampe podataka o komitentu na kamatnom listu
- Otklanjanje problema sa fokusom u finansijskom nalogu
- Opcija za kontrolu saglasnosti cena zaduzenja
- Pregled prometa iz KPR za lica veći od milion dinara
- Prikaz kolona sif_val, kurs, ... na pregledu knj. kalkulacija
- Istek krajnjeg roka za izmirenje obaveza
- Proširenje strukture tabele Pdvavans sa joker poljima
- Regulisanje poreza kod sek.sirovina po odbitku 1%
- Otklanjanje specificne situacije u detaljnoj nivelaciji
OBR:
- omogucen unos u polje dan/mesec u evidenciji primanja OPJ1
- korigovan xml za izvestaj o isplacenim zaradama
- upozorenje o iznosu kredita pri praznjenju podataka
- stampa isteklih obustava
- elektronski prenos PPP obrasca
- specifikacija OS i OS-1 uz obrasce OP OD i PP OD-1
- izmena strukture tabele SIF_SATI
- uvoz virmanskih naloga sa nasim slovima u UJP
- prepis sifarnika
- potvrda za PPP obrazac
- izmene u obrascu RAD1
- uvoz fx client u Office Banking
- MUN obrazac po poslovnicama
- formiranje PDV dokumenata iz ugovora u drugim prihodima
- korekcija najviseg osnova za obracun naknade zarade za vreme bolovanja na teret Fonda
- prepis sifre zaposlenog drugom sifrom
- dopis do minimalne zarade sa praznom sifrom
- program sticanja prakticnih znanja
- korekcije obrasca OBR_ZSD i OBR_ZSP
- default stope poreza i doprinosa za zarade i druge prihode
- otkup sirovina od fizickih lica - tekuci racuni
- zakup 50% nepokretnih stvari
- obracun zarada za inostranstvo
- ubaceni statusi za preduzetnike (110,120,130)
- obracun premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- specifikacija obracuna kada su prethodno placeni samo obavezni doprinosi
- stampa potvrde za porodilje - Grad Beograd
- stampa broja isplate na obracunskom listicu
- korekcija stope za PIO u pomocnom M4 obrascu
- E-banking za Postansku stedionicu
- stampa polja poenter u stampi podataka o zaposlenim
- dopis do minimalne neto zarade
- MUN obrazac po osiguraniku - svaki pojedinacno
- definicija knjizenja preduzetnika, poljoprivrednika, osnivaca
- praznjenje obracuna
- stampa i skraceni pregled na definiciji knjizenja
- stampa mesta za pecat na listicu
- korekcija obrasca INSZ
- Registar zaposlenih
- Volonterski rad i strucno osposobljavanje
- Zamena racuna na nalozima za prenos
CRNA GORA:
- Kalkulacije: Rekapitulacija za evidenciju trgovine
- otklanjanje problema kod kepu knjige
- oporezivanje licnih primanja po visoj stopi od 15%
- obrazac M12
- Kreiranje naloga za prenos iz kalkulacija
Datoteka: k121205e.exe (6806148 Mb)
Datum: 2013-12-01
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2013
Modul:

 

Postupak instalacije: