PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k131202e
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k131202 - verzija programa od 02.12.2013. godine
Namena: MAIN
- Broj korisnika u programu. Kontrola greske.
- Uvođenje parametara u PAR_DEF. Parametar: NAMENA_POLJA.
FIN
- Kreiranje normativa na osnovu predracuna, naloga magacinu i otpremnica
- Kontrola stope za poljoprivrednike.
- Regulisanje problema kod otvaranja šifarnika artikala za nivo 11.
- Trgovačka knjiga - zbirni iznos po kontu
- Prikaz izvornog dokumenta
- Otklanjanje problema kod ponovnog kreiranja kalkulacije sa obračunatim kalo
- Pražnjenje podatka d_readonly za otpremnice kod brisanja fakture
- Ravnoteža komerc.uslovi fakture za period
- Kontrola upisa broja fakture pri formiranju iz otprenica
- Regulisanje problema kod povlaèenja virmana iz finansijskog
- Regulisanje problema kod meðumagacinskog prenosa u robnom
- Formiranje naloga za prenos iz IOS-a metodom salda
- IOS metoda salda - izbor metode
- IOS - metoda razlika po dokumentima - bez otvorenih stavki
- Ispravka vrednosti potraživanja
- Pregled nezatvorenih avansa
- Finansijski izveštaji (kodeksi)
- Obraèun komisione provizije za nižu stopu
- Lager lista za komercijalu - tipovi cenovnika
- Automatsko zatvaranje F12 - redosled
- Štampa Bilansa stanja Crna Gora
- Eksport poreske prijave u xml za Srbiju - dodaci
- Usklaðivanje raèunanja proseènih cena na robnim karticama
- Rabat po mestima isporuke kupaca
- Dodatni parametar za indikator potvrde dokumenta
- Dodatni bar kodovi
- Prikaz joker polja N1 i N2 sifarnika artikala
- Dorada robne subanalitike
- Monitor otpremnica i narudzbenica
- RNP- posebni datumi za knjizenje leve i desne strane
OBR
- Demo verzija PPP-PD
- Smanjenje zarada u javnom sektoru
- Nalozi za prenos - sifre placanja za neto iznos primanja
- Obrazac IOSI
- Obrazac RAD1 - prevoz
- Obracun statusa 720 i 730 na iznos veci od PBO
- Elektronski oblik PPP obrasca
- Smanjenje zarada u javnom sektoru
- Dorada opcije za zamenu podataka u stopama poreza i doprinosa
- Obrazac ZIP-1
- Elektronski spisak sa partijama za Postansku stedionicu
- Obrazac RAD-1, umanjenje neto prihoda u JS
- Rekapitulacija primanja iz clana 18. Zakona po izvoru finansiranja
- Elektronski spisak sa partijama za Vojvodjansku banku
- Dorada na stampi PPP-PD prijave
- Štampa RZ obrazaca
- Dorada na stampi potvrde o proseku
- Potvrda PPP-PO
- U sifarniku zaposlenih dodata sifra iz K_D i sifra analitike
- PPP-PD prijava, MFP12 - unos iznosa prilikom I isplate
- Statusi 308, 309, 310, 311, 312, 313 - novozaposlena lica sa povraæajem
- Evidencija zahteva za povraćaj
- Izmene u Obrascu 1 Registra zaposlenih (kolona 23.)
- Smanjenje zarada u JS - Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
DRU
- Smanjenje zarada u javnom sektoru
- Uplata poreza prema republici
CRNA GORA
- Izmenjeni OPP-ND obrazac
- Izrada Obrasca RAD-1 po opstinama
- Izmenjen Obrazac OPD2
BOSNA
- Zakonska izmena u obracunu zarada za Bosnu
- MOP prijava
KASA
- popunjavanje polja vreme raèuna
- regulisanje povezivanja faktura i avansnih racuna.
- Poreska dokumenta OS bez obzira na iznos proseène zarade
- Planska nivelacija samo za artikle sa nivelacijom
- Stanje artikala po nabavnim cenama za objekte po planskim cenama
- Finansijska kartica (F4) - Stampa sa opisom
- OS i rucni terminali
- Korektna štampa kod obračuna kala
Datoteka: k131202e.exe (5178800 Mb)
Datum: 2014-12-08
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2014
Modul:

 

Postupak instalacije: