PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k141201
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k141201 - verzija programa od 01.12.2014. godine
Namena: [MAIN]
- validacija na obrascima za azuriranje
- zabrana unosa stavki u dokument bez upisanog zaglavlja
- validacija iz ParScr, On_post
- zabrana ulaska kod neusaglasenih putanja
- update obavestenja podeseno na 5 sati
- unos spec. karaktera u tabelarnom rezimu
- dugmici na toolbaru posle tabelarnog prikaza
- Datoteka samo za citanje
- Alt+f5
- naziv arhive
- brisanje tekućeg izbora iz spiska
- Ctrl+F5 na tablearnom prikazu i filter
- Pakovanje tabela za obrasce prilikom podrške
[FIN]
- ITR_FD Nalog magacinu
- ITR_FD Otpremnice
- mesto isporuke na predracunu
- objekti tekuceg obrasca - povecana duzina polja
- šifarnik artikala prosiren za polja c16 - c20
- štampa alternativnog naziva konta na specifikacijama
- regulisanje štampe popisnih lista.
- regulisanje formiranja maloprodajnih kalkulacija od predračuna.
- regulisanje ručnog povezivanja konačnog i avansnog računa.
- mogućnost zaokruženja cena prilikom slanja na fiskalnu kasu.
- proširena struktura u stavkama dokumenata OS za količinu
- izmena definicija Bilansa uspeha, obrasci za druga pravna lica, skraćene šeme obrazaca, eksport u Excel
- Dospela/nedospela potraživanja, rekapitulacija - novi tip
pregleda i štampi sa smanjenim brojem kolona
- Devizni IOS - štampa kursnih razlika
- Integritet u finansijskom - kontrola konta
- Formiranje naloga za prenos iz FK, kalkulacija, dospelih potraživanja i IOS-a - dorada
- Štampa zaključnog lista sa međuzbirovima na proizvoljnom nivou
- Podaci o broju za reklamaciju pri knjiženju izvoda (ebanking)
- Blagajnički dnevnik, nova forma za pregled
- Finansijska kartica F4 - pregled i štampa sa uključenim sistemom potvrde
- Učitavanje porudžbina u nalog magacinu iz terminalske baze
- Provera odnosa datuma DPO-a i datuma stavke u finans. nalogu.
- Obrazac PPI1
- Finansijska kartica (polja valuta i poslovnica)
- PPDG1S obrazac
- Zaključna knjiženja - uključen konto 592, 692 (Srbija)
- Finansijski izveštaji - eksport u xml, parametri, brisanje izveštaja
- Finansijski izveštaji - kontrole Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Statističkog aneksa, Izveštaja o ostalom rezultatu, Izveštaja o tokovima gotovine i Izveštaja o promenama na kapitalu
- Finansijski izveštaji za DPL - kontrole Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkog aneksa
- Uveden parametar LISTA_VP
- Regulisanje vrste promene "31"-Izuzimanje zemljista za OS
- Izmena marže i rabata za sve stavke TV i TM kalkulacije
- Filter po kupcu kod serijske obrade faktura i otpremnica
- Izmene Obrasca PPDG-2R
- Kompenzacije - Štampa II
- RINO - ravnoteža Infosys - RINO, brisanje podataka o poslatim računima i obavezama iz Infosys evidencije
- Avansi - pregled za povezivanje
- eBanking - konta kupaca i dobavljača iz tipova komitenata
- Bez kontrole stare stope poreza pri knjiženju korekcije iznos dobavljača u PDV
- Pregled knjiženja KPR - izmena za poreski status 0020
- Obrazac PPI1 - iznosi u decimalama
- PDV dokumenti - knjižna odobrenja - ispravka
- PDV - nazivi analitika u zavisnosti od parametra LISTA_VP
- Finansijski izveštaji - štampa napomene
- Dodata polja za sektor,poslovnicu i ugovor kod kreir.trebovanja, kao i psbrow pri kontoli zaliha
- Pregled KIR/KPR po poreskim statusima - ispravka
- Novi način automatskog povezivanja uplata i računa
- Finansijski izveštaji za BIH
- Pregled po poslovnicama bez zaključnih knjiženja
- Knjiženje kompenzacije u finansijsko
- Obračun srazmernog odbitka
- Kopiranje normativa sa koeficijentom razmere
- Pregled MP i VP kalkulacija I varijanta, uključen porez iz zavisnih troškova, prikaz ukalkulisane RUC.
- Novi popis
- Datumi na štampi finansijskog naloga
- Instrumenti platnog prometa
- Povlačenje vrste promene za nivelacije iz parametra
- Podmetanje nabavne cene u VP i MP kalkulacijama
- PDV sistem naplate
- Zatvaranje knjižnih odobrenja
- Obračun kamata kada je prestupna godina
- Povlačenje nabavnih cena sa poslednje kalkulacije
- Formiranje stavki PDV dokumenata
- Novi difoltni poreski statusi
- Nove difoltne vrste promena
- Podmetanje planske cene kao prodajne u TV kalkulacijama
- Inverzija naloga - izbor vrste promene
[OBR]
- štampa napomene o neostvarenim časovima na "novom" listiću
- knjizenje smanjenja u JS
- štampa nula časova i nula iznosa na listiću
- inicijalizacija neto i bruto osnovice na Obrascu 1 za RZ
- zaokruzenje cifara na PPP-PO, rekapitulacija po ŠVP
- prosečan broj zaposlenih
- kontrola parametra "Aktivan za M4"
- Obrazac RAD-1, XML file
- Kontrola proseka P1
- Izdvajanje privremeno povremenih poslova na poseban broj pozicije u M4 obrascu
- RAD-1 obrazac, XML file za automatsko učitavanje na sajtu RZ za statistiku
- Redni brojevi na Obrascu MUN-K
- Izmena naloga za prenos od 1. oktobra 2015. godine
- izmena menija za obracun zarada
[KAD]
- opsta rekapitulacija na evidenciji prisustva i odsustva
- dodata nova polja u tabeli radnik
- izmene u izvestaju Selekcija
- izmene u izvestaju Broj izvrsilaca
[KASA]
- kontrola iznosa plaćanja karticom i čekovima pre fiskalizacije računa
- resetovanje količine posle odustajanja od izbora artikla
[KOMERC]
- Evidentiranje cene u akcijskim uslovima prodaje
- Izmena na monitoru (kartica, solventnost, debug)
- Nalog za utovar, ručni unos (debug)
[OSS]
- Regulisanje prikaza blagajničkog dnevnika
- Opcija "Specifikacije KD" uvedena u meni za izveštaje KD

Datoteka: k141201e.exe (6054251 Mb)
Datum: 2015-11-30
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2015
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: