PODRŠKA KORISNICIMA

Pregled informacija o podršci

Id: k151130
Nivo korisnika: posetilac
Naziv: Kumulativna podrska k151130 - verzija programa od 30.11.2015. godine
Namena: [MAIN]
- Poboljšana kontrola na kesiranju, sistemske izmene
- Parametri automatskog indeksiranja
- Otklanjanje problema kod prepisa šifarnika
- Izmena na eksportu fin. naloga
[FIN]
- Dodata magacinska robna kartica - bez prikaza kupaca i dobavljaca
- Brisanje kalkulacije i fakture, brisanje iz PDV evidencija
- Dodavanje novih poreskih statusa - novembar 2015.
- Ponovno knjiženje u KIR i KPR dokumenata bez stavki, ponovno knjiženje sa promenom statusa (sa i bez knjiženja u PDV)
- Knjiženje u KPR, polja pu_vosn, pu_vpdv, pu_nosn, pu_npdv
- Kontrola duplog Ident polja u sifarniku artikala ako
prestavlja
- Kontrola postojanja stavki TM kalkulacija kod starog importa
kljucno polje
- Eksport poreske prijave za Srbiju, povećan broj cifara
- Obračun srazmernog odbitka PDV
- Pomoćni obrasci za porez na dobit preduzeća
- Dodato polje za JBBK u šifarnik komitenata
- Omogućeno zaključavanje otpremnica
- Kontrola saglasnosti filtera popisa sa stavkama
- RINO - slanje obaveza usklađene sa novim izmenama Zakona o izmirenju novčanih obaveza; Dužina podatka za matični broj povećana na 15 karaktera; Dozvoljena izmena podataka u tabelarnom pregledu pre eksporta podataka za obaveze i izmirenja
- PDV dokumenti - knjiženje u PDV sa statusima preko kojih se knjiži u obe knjige sa uključenim sistemom potvrde - ispravka
- Ispravka vrednosti potraživanja - polja za naziv i mesto kupca u opštoj rekapitulaciji
- Dospela potraživanja po periodima - ispravke za račune sa valutama u narednoj poslovnoj godini i za komitente bez prometa u tekućoj godini osim početnog stanja
- Fin. kartica F4, Otvorene stavke II - izmena pregleda i dodavanje podataka o dpo i valuti na štampama
- Dospela/nedospela potraživanja metodom salda - u eksport podataka o računima i uplatama uključeni i podaci o komitentu
- Štampa priznanica (Blagajna) - upis broja priznanice, upis u žurnal
- Reset stanja prilikom kontrole ravnoteže Robno - Stanje po analitikama
- Difoltne šeme za KEP u maloprodaji i veleprodaji
- Zaključavanje dokumenata novog popisa prilikom obrade
- Finansijski izveštaji - preračun vrednosti povezanih AOP-a pri promeni podataka u tabelarnom prikazu
- PDV sistem naplate - evidencija povezanih računa i uplata, štampa izveštaja
- Zaključni list - odgovarajući opis konta u redovima za međuzbirove za izabrani nivo
- Pomeranje datuma dospeća sa neradnog na prvi radni dan prilikom fakturisanja
- Neravnoteža KIR/KPR - izvorni dokument
- KIR - Specifikacija - prikaz stope i osnovice za dokumente koji se knjiže u obe knjige
- Parametar za trajanje prikaza messagebox-ova, primenjen kod serijskog automatskog zatvaranja
- Obrazac PPDG-2R
- Specifikacija FIN - dodata nova opcija
- Dizajnirani izveštaji - stara štampa - štampa podatka o poslovnici
- Lista konta isključenih iz serijskog automatskog zatvaranja
- Regulisanje štampe, parametar REPORT_REG, primenjeno na štampi IOS, KUF i KIF za Crnu Goru
- Uvedena dodatna polja u sifarniku referenata prodaje
- Regulisanje prikaza faktura sa ratama za KEP u maloprodaji
- Upozorenja prilikom nivelacija (važeća cena je 0)
- Upozorenje za avansne račune dobavljača - PDV dokumenti, kalkulacije, dokumenti OS
- SOGe - slanje naloga (izmena), mogućnost konverzije datoteke
- Izbor iz spiska tipova artikala za stanje artikala
- Preuzimanje kursne liste sa sajta NBS (I varijanta)
- ebanking - regulisan upis tekućih računa u šifarnik KD za konta kupaca i dovabljača upisana u šifarnik tipova KD
- IOS - Omogućen izbor štampe datuma knjiženja ili DPO
- KEP - mogućnost štampe po danima za izabrani period
- PDV dokumenti - regulisani sistemski datum i vreme, podaci u žurnalu i prikaz poruka prilikom kopiranja
- Integritet u finansijskom - kontrola duplih računa komitenata
- Pregled KIR, KPR i Poreske prijave za tekući dokument
- Kontrola duplog maticnog broja u sifarniku komitenata
- Kalkulacije - mogućnost štampe podataka iz stavki kalkulacije ili šifarnika artikala u drugom redu, parametar SMIDENT_IZRAZ, moguća podešavanja po opciji i vrsti promene
- KIR Crna Gora - dodate kolone kol_20 i kol_21
- KIR/KPR Srbija - pregledi knjiga i pregledi knjiga po poreskim statusima u psbrowse
- Šifarnik poreskih statusa - mogućnost definisanja formula za polja za Poresku upravu
- Dospela/nedospela potraživanja po periodima
[KASA]
- Regulisanje prikaza robne kartice iz gotovinskih računa.
- Štampa nefiskalnog teksta na HCP fiskalnim štampačima.
- Obrada računa za gosta u recepciji koji je odjavljen.
- Mogućnost podešavanja početnog datuma robnih dokumenata.
- Postavljanje uslova prodaje na otpremnici
- Puni nazivi konta i analitike na pregledu knjiženja Fin
[KOMERC]
- Dodata opcija "Dodatni bar kodovi artikala" u glavni meni.
- Podrška za eksplicitnu nulu za rabat u akcijskim uslovima
- Stampa akcije
- Izvestaj cene i rabati sa opisom izvora cena i rabata
- Limit količine u akcijskim uslovima
[OBR]
- Dopuna meni sistema za Crnu Goru i Bosnu
- Ubacena evidencija sati
- Izmene u kontiranju drugih primanja
- Izmene u drugim primanjima zaposlenih
- Dodato polje koef4 u tabelu podataka o zaposlenim
- Stampa izvestaja koeficijent, cena rada, neto i bruto zarada
- Obračun poreza za zaposlene upućene na rad u inostranstvo
- Izmene u sifarniku radnih mesta za registar zaposlenih
- Obračun za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe
- Šifarnik radnih mesta u Izveštaju o isplaćenim zaradama
- Zbirni pregled isplata u drugim primanjima
- MOP prijava za Bosnu
- Uveden tab parametri na izradi IOPPD Obrasca
- Obračun sopstvenog vozila u službene svrhe
- Dijagnostika obračuna
[DRU]
- Mogucnost stampe podatka o JMBG-u, adresi i mestu zaposlenih na opstoj rekapitulaciji
- Default-ni parametri za obracun otkupa sekundarnih sirovina
- Pregled finansijskog naloga
- Krediti i ostale obustave
Datoteka: k151130e.exe (6116292 Mb)
Datum: 2016-12-01
Grupa korisnika:
Država:
Poslovna godina: 2015
Modul:

 

[za sve pozicije] [sme se ponavljati]

Postupak instalacije: