Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

PODRŠKA KORISNICIMA

Obaveštenja

CENOVNIK PROGRAMA I USLUGA INFOSYSa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 381 od 12.02.2018.godine


Poštovani korisnici,

Nova cena dodatne obuke za rad na Infosys programu je 3000 dinara po svakom započetom satu. Cena se primenjuje od 01.02.2018.godine.

Za korisnke iz Crne Gore i Republike Srpske, cena je 25eura po svakom započetom satu.

Podsećamo vas da se dodatna kao i redovna obuka može izvoditi terenski kod korisnika, u prostorijama Infosys-a, ili preko interneta, zavisno od mogućnosti u konkretnim slučajevima.

Hvala na azumevanju.


Detalj iz izmenjenog cenovnika Infosys-a sa našeg sajta www.infosys.rs
-------------------------------------------
- Ako je korisniku potrebna dodatna i/ili prekovremena obuka, i/ili ponavljanje obuke, i/ili je korisnik preneo ili podneo molbu/zahtev Infosys-u za obuku (a to se obično dešava zbog smene kadrova ili angažovanja novih kadrova, potrebe korisnika da mu kadrovi budu bolje obučeni, zbog zaboravljanja rada u programu od strane kadrova (operatera) korisnika, nekada zbog promene organizacije u firmi, ili iz bilo kog drugog razloga), ta obuka se posebno plaća i cena za svaki započeti sat je 3,000 dinara uključujući i vreme provedeno u prevozu (do korisnika i povratak).

- Vreme provedeno na obuci se radnom nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Usluga dodatne obuke na zahtev korisnika" (broj započetih sati X cena sata).

- Vreme provedeno u prevozu do korisnika sa povratkom, se na radnim nalozima i računima Infosys-a iskazuje kao "Terenska intervencija" (broj provednih sati X cena sata).
---------------------------------------

AKCIZA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 380 od 02.02.2018.godine


---Obračun akcize---

Zbog izmena zakonskih propisa vezano za obračun akcize koje se primenjuju od 1.1.2018. godine, Infosys program je delimično izmenjen i dopunjen. Izmene se odnose na:

A) Postavka parametara za obračun akcize:

1) Evidenciju (šifarnik) akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"). Zakonom je propisan jedinični iznos akcize po referentnoj jedinici mere, najčešće je to kilogram ili litar. Ranije se, u slučaju da imate istu vrstu proizvoda u različitim količinskim pakovanjima, moralo otvoriti onoliko šifara akcize koliko postoji kombinacija zakonskih vrsta akciznih proizvoda i različitih količinskih pakovanja. Sada je dovoljno da postoji po jedan red u šifarniku akciza za svaku vrstu propisanih akciznih proizvoda.
Na primer:
Šifra Opis Obr.jm
A01 Rakije od voća Lit
A02 Rakije od žitarica Lit
A05 Pivo Lit
K01 Nepržena kafa Kgr
K02 Pržena kafa Kgr

2) Jedinični iznos akcize se ranije upisivao direktno u šifarnik akciza. To je stvaralo probleme kada se propisani iznos akcize izmeni, morala su se prvo obraditi dokumenta iz jednog perioda, izmeniti iznos akcize, pa unosti dokumenta iz novog perioda. Nakon programskih izmena, jedinični iznos akcize se ne upisuje u šifarnik akciza, nego postoji posebna evidencija koja sadrži podatke o promenama jediničnog iznosa za svaku šifru akcize sa datumom primene ("Sifarnici / Ostali / Akcize", zatim "Okruženje / Iznosi akcize po periodima").

3) U šifarniku artikala treba popuniti polje "kol_ojm" sa odnosom jedinice mere kako se vodi u bazi podataka (kom, lit, kgr, pak, ...) prema referentnoj (propisanoj) jedinici mere (kgr, lit, ...) Ukoliko ovo polje ostane prazno, podrazumevaće se 1.
Primer: Alkoholno piće se pakuje u boce od po 0.7 litara, jedinica mere je "KOM" a akciza je propisana po litru. U polje "kol_ojm" u šifarniku artikala treba upisati 0.7.

4) U šifarniku objekata ("Šifarnici / Objekti", zatim ulazak u tablarni pregled sa "Alt+F6") je uvedeno polje "Oind_akciz". U ovom polju treba da piše "D" ukoliko je prilikom fakturisanja iz tog objekta potrebno obračunati akizu za akcizne artikle ili ukoliko je u pitanju objekat u kom se evidentiraju materijali za koje postoji pravo na odbitak prethodne akcize.

5) Ukoliko je prilikom prenosa u drugi maloprodajni ili veleprodajni objekat iz objekta porizvodnje potrebno obračunati akcizu, predviđeno je da se u tom slučaju kreira otpremnica u evidenciji otpremnica. Potrebno je postaviti parametar "INT_OTPR" na "D".

6) Može se definisati spisak vrsta promena za koje se ne primenjuje akciza, spisak vrsta promena za koje se ne iskazuje akciza na štampi, kao i spisak vrsta promena za koje se ne knjiži akciza u evidenciju obračunate akcize. Za ovo se koristi parametar "LISTA_VP" ("Servis/Parametri/Parametri") za namene "BEZ_PRIMENE_AKCIZE", "BEZ_ISKAZ_AKCIZE", "BEZ_KNJIZ_AKCIZE".

B) Postavka parametara za evidenciju i obračun prava na umanjenje za prethodnu akcizu – proizvođači kafe:

1) Za obveznike koji rade obračun za akcizne proizvode gde se radi umanjenje za iznos akcize obračunate od prethodnog učesnika u prometu, prilikom evidentiranja stavke prijemnice/kalkulacije za takav promet treba evidentirati iznos prethodne akcize (opcija "Robno / Kalkulacije - prijemnice", zatim prelazak na stavke). U stavkama ove opcije treba proveriti da li se pojavljuje polje "Preth.akciza". Ako se ne pojavljuje, treba izabrati "Parametri / Objekti tekućeg obrasca" i postaviti "VISIBLE" na ".T." za polje "AK_IZN" ("screen" je "SKALK"). Ukoliko takav red ne postoji, treba ga otvoriti i upisati potrebne podatke. Ukoliko je potrebno izvršiti knjiženje prethodne akcize u finansijsko knjigovodstvo, za to se može korsititi izraz CK.AKCIZA.

2) U šifarniku akciza (opcija menija "Sifarnici / Ostali / Akcize"), potrebno je otvoriti šifru akcize za sirovu kafu (npr. K00) i dodeliti joj tip "KAFA". Za ovu šifru akcize nije potrebno definisati iznos akcize; šifru akcize je potrebo dodeliti svim šiframa artikala koje se odnose na šifre koje imaju prethodnu akcizu. Takođe, potrebno je šiframa akcize koje se odnose na akcizu za kafu proizvedenu u zemlji dodeliti tip "KAFA".

C) Pregled obračunate akcize:

1) Zbirni pregled obračunate akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Zbirni pregled po tarifama"). Za zadati period se prikazuju zbirni podaci po tarifnim brojevima za akcizu o količini u propisanoj jedinici mere, iznosima obračunate i prethodne akcize (samo za tip "KAFA").

2) Pregled obračunate akcize za zadati period (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled i štampa"). Za zadati period se prikazuju podaci sa tarifnim brojevima za akcizu, datumu obračuna, broju dokumenta, količini u propisanoj jedinici mere i iznosu obračunate akcize.

D) Prethodna akciza (proizvođači kafe):

1) Povezivanje realizacije akciznih proizvoda (proizvedena količina ili izlaz iz akciznih skladišta) u jednom obračunskom periodu sa ulaznim dokumentima (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Povezivanje realizacije sa odbitkom"). Odnosi se na prerađivače kafe. Da bi se ustanovilo da li postoji i koliko je pravo odbitka prethodne akcize, neophodno je prethodno povezati realizaciju akciznih gotovih proizvoda sa tipom "KAFA" sa ulaznim dokumentom za akcizni materijal tipa "KAFA". Da bi se to ustanovilo, neophodno je da se normativom definiše koja količina kojih akciznih materijala ulazi u sastav svakog akciznog gotovog proizvoda. Na osnovu realizacije u obračunskom periodu i normativa se utvrđuje koja je količina materijala bila potrebna za proizvodnju realizovanih proizvoda. Količina se u hronološkom redosledu (sortirano prema datumu nabavke) povezuje sa ranije nepovezanim ulaznim dokumentima. Povezivanje može biti sprovedeno u celosti ili delimično. Nepovezana količina za delimično povezane dokumente ostaje za povezivanje u narednom obračunskom periodu.

Pregled automatskog povezivanja se dobija u obliku tabele. Opcijom okruženja ("Upis") se radi upis podataka o povezivanju u permanentnu tabelu.

2) Ispunjenost uslova za odbitak prethodne akcize (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize, zatim "Okruženje / Analiza prava odbitka"). Da bi se prethodna akciza odbila, neophodno je da ulazni račun od strane dobavljača bude u celosti plaćen. Ispunjenost ovih uslova program automatski proverava. Neophodno je da u evidenciji "Kalkulacije - Prijemnice" postoji ulazni račun dobavljača, da se na kontu dobavljača u finansijskom knjigovodstvu nalaze stavovi za zaduženje i razduženje po fakturi dobavljača, tako da je račun u potpunosti izmiren. Pri programskoj analizi se proveravaju svi povezani, a ranije neizmireni ulazni računi, bez obzira na obračunski period u kome je povezivanje izvršeno. Dakle, prilikom analize ispunjenosti uslova za odbitak prethodne akcize u jednom obračunskom periodu, nije bitan obračunski period kada je realizacija povezana sa nabavkom, već kada su se stekli uslovi za odbitak prethodne akcize.

3) Pregled povezivanja realizacije sa nabavkama akciznih proizvoda (opcija glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Obračun akcize", zatim "Okruženje / Pregled povezivanja"). Ovaj pregled se dobija za zadati period povezivanja, zadati period sticanja prava na odbitak uz mogućnost zadavanja filtera za šifru materijala i dobavljača.

?) Poreska prijava o obračunu akcize (obrazac PP OA)

1) Kreiranje poreske prijave vrši se na osnovu evidencije obračunate akcize i prava na umanjenje za prethodnu akcizu (pravo na umanjenje se odnosi samo na proizvođače kafe). Kreiranje obrasca PP OA nalazi se na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Kreiranje obrasca PP OA". Na dijalogu za kreiranje prijave postoje tri sekcije: "Podaci o prijavi", "Podaci o obvezniku akcize" i "Podaci o obračunu akcize". Podatke o prijavi je obavezno popuniti za svaki mesec za koji se radi prijava. U sekciji "Podaci o obvezniku akcize", većina podataka se automatski povlači iz matičnih podataka, a ostali podaci se na osnovu prvog unosa mogu zapamtiti izborom opcije "Snimanje podataka označenih *". Na trećoj sekciji se nalaze podaci koji se odnose na period obračuna akcize, datum dospelosti, odnosno datum do kog je obračunata kamata. Potrebno je proveriti ih i po potrebi prilagoditi. Nakon potvrde klikom na taster "OK" dobija se pregled podataka. Dobijeni obrazac se može odštampati (opcija okruženja "Štampa obrasca PP OA"). Nakon provere, potrebno je arhivirati prijavu (opcija okruženja "arhiviranje PP OA prijave").

2) Arhivirane prijave se nalaze na opciji glavnog menija "Robno / Posebne opcije / Evidencija akcize / Arhiva obrasca PP OA". Prijava se može eksportovati u XML format (opcija okruženja "XML format"). Pre izvoza u XML, potrebno je pozicionirati se na odgovarajuću prijavu, nakon toga odabrati opciju okruženja "XML format". Arhivirane prijave se mogu naknadno odštampati (opcija okruženja " Štampa obrasca PP OA").

Programske dorade se nalaze u kumulativnoj podršci K171201E.
Možete nas pozvati radi instalacije podrške i regulisanja prava pristupa.

PRVE RADNJE U 2017. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 367 od 30.12.2016.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 2. i 3. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 04.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 2. i 3. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2017. GODINI ***

PRE SVEGA 2016.GODINA (Info2016)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2016.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2017. GODINI (Info2017)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2017.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2017, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2016.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2017. godini, sa uskladjivanjem sa 2016.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

PRVE RADNJE U 2018. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 379 od 30.12.2017.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2017.god. u sredu 03.01.2017.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) u 2018. GODINI ***

PRE SVEGA 2017.GODINA (Info2017)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2017.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2018. GODINI (Info2018)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2018.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2018, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2017.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2018. godini, sa uskladjivanjem sa 2017.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, komercijalnih uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrolisete svoje prve izradjene dokumente u 2017. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

KASPERSKY - ANTIVIRUS PROGRAM (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 378 od 21.12.2017.godine

--- Za korisnike antivirus programa "Kaspersky" ---

Od 20.12.2017 Kaspersky antivirus je počeo da blokira normalan rad Infosys programa, na taj način što zabranjuje startovanje programa i briše ikonice infosys programa! To se desilo zbog novog ažuriranja antivirusnih definicija koje je Kaspersky pustio 20.12.2017.godine. U pitanju je očigledan propust od strane Kasperskog, jer Infosys program ne sadrži bilo kakav zlonamerni program. Takođe je čest slučaj da blokira i programe za rad sa smart karticama poput: čitača lične karte, portala za predaju i potpisivanje PDF dokumenata, elektronski pristup bankama, …

Da bi se podesio antivirus Kaspersky za pravilan rad sa infosys programom, potrebno je podesiti ga da ne skenira fajlove sa sledećim ekstenzijama:
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

Potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u VINFOxx folderima ("xx" označavaju godine kao na primer: 16, 17, 18, 19, … ), na serveru i radnim stanicama.

Ukoliko postoji folder C:\handystock, potrebno je napraviti izuzetak za sve fajlove u njemu.

Potrebno je podesiti antivirus da uopšte ne kontrolise mrežni disk sa radnih stanica, jer nema potrebe dok postoji antivirus na samom fajl serveru. Inače se stvara apsolutno nepotrebno usporenje programa i mreze.

Potrebno je da se ne kontroliše folder: C:\infocache [ je na primer: Z, Y, X, itd …]

Potrebno je podesiti antivirus da ne kontroliše sledeće fajlove i dodati njih u "trusted applications":
- Na 32 Bit sistemima: C:\windows\system32\vfp9run.exe
- Na 64 Bit sistemima: C:\windows\syswow64\vfp9run.exe

Ukoliko Vam je potrebna asistencija tokom podešavanja antivirusa možete kontaktirati neku od naših poslovnica.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obaveštenje broj 377 od 01.12.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_4.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.10.2016.god - 30.11.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Izmena stope PDV-a (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 376 od 29.11.2017.godine

--- Izmena stope PDV-a sa 19% na 21% sa primenom od 01.01.2018. godine ---


U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za povećanje stope PDV-a sa 19% na 21%, preduzeće Infosys pripremilo je programsko rešenje.


Programske izmene između ostalog, omogućavaju:

a) Knjiženje dokumenata koji se odnose na stari i na novi poreski period. U zavisnosti od evidentiranog datuma prometa, program će automatski dodeliti staru ili novu stopu PDV-a. Ovo se odnosi kako na ulazne, tako i na izlazne racune, pri čemu za ulazne račune postoje neki izuzeci. To su unos dokumenata gde se evidentiraju konkretni iznosi osnovice, PDV-a i bruto iznos prema ulaznim računima dobavljača pomoću opcija "PDV dokumenti" ili "Nalozi blagajne", i to u situaciji kada se razlikuje period važenja PDV stope za datum na zaglavlju dokumenta i datum na stavci dokumenta. Na primer, ako PDV dokument ima datum od 05.01.2018. godine, a ulazni račun dobavljača od 15.12.2017, tada je neophodno uneti podatke o osnovici, PDV-u i bruto iznosu sa računa dobavljača.

b) Regulisanje storno dokumenata i naloga za ispravku koji se rade nakon 01.01.2018., a promet je bio do 31.12.2017. Ovde je ključno da datum prometa bude tačno evidentiran, kako bi program uzeo odgovarajuću stopu.

c) Regulisanje automatskog zatvaranja avansnih računa kada je avansni račun iz perioda pre 01.01.2018., a konačni nakon toga.

g) Kontrola da li datum prometa dokumenta odgovara primenjenim stopama. Ako je datum prometa do 31.12.2017. treba da bude primenjena stara vrednost poreske stope, inače treba da je nova vrednost stope.

d) Korisnici koji imaju zalihe u maloprodaji treba da urade odgovarajuća knjiženja pod 01.01.2018. godine pomoću opcije finansijsko/nalozi.
Ukoliko menjate cene u maloprodaji potrebno je uraditi opštu nivelaciju.


Preporuka: Proveriti računsku tačnost prvih nekoliko unetih dokumenata po vrstama dokumenata (računi, pdv dokumenti, kalkulacije, prijemnice...) za stope 19% i 21% jer ćete verovatno imati dokumente iz prethodne godine.


---Napomena u vezi rada sa fiskalnim uredjajima---

Infosys NE VRSI promenu pdv stope u fiskalnim kasama i fiskalnim štampačima.
Korisnici koji imaju fiskalne štampače, nezavisno od toga da li koriste našu programsku podršku za njihov rad, treba da blagovremeno dogovore izmenu poreske stope sa serviserima fiskalnih kasa ili sa nadležnim softverskim firmama sa kojim imaju ugovor. To se mora uraditi nakon završetka rada prodajnih objekata poslednjeg radnog dana u 2017. godini, a obavezno pre početka prvog radnog dana u 2018. godini.
Dakle, preduzeće Infosys NE RADI taj posao.
Preduzeće Infosys pruža konsultacije i programsku podršku samo za izmene pdv stope u svom programu.

Obračun prevoza i dnevnica (JOB: OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 375 od 17.11.2017.godine

--- Obračun prevoza i dnevnica uz privremeno povremene poslove ---


U skladu sa dosadašnjim saznanjima, uradjena je dorada za obračun prevoza i dnevnica za privremeno povremene poslove.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podršku "k161201e", kao i zakonsku podršku "zdru_kum".

PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 374 od 09.11.2017.godine

----PDV: Nove evidencije o PDV i POPDV -----

U toku je priprema programskog rešenja za primenu novog Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV koji se primenjuje od 01.01.2018. (Službeni glasnik RS broj 90/2017).

Predviđeno je, između ostalog, da se uvođenje novih evidencija i POPDV-a u programu reguliše otvaranjem novih šifara poreskih statusa. Kako je novim pravilnikom predviđeno posebno evidentiranje određenih prometa, povećanja i smanjenja osnovice, kao i avansa vezanih za odredjene promete, šifarnik poreskih statusa će biti značajno dopunjen u svrhu podržavanja različitih situacija. Radimo na tome da prilikom praktične primene nećete imati izmena u načinu rada u programu, već da ćete izborom odgovarajućeg poreskog statusa regulisati formiranje evidencija i POPDV.

Po završetku programske dorade, objavićemo novo obaveštenje sa detaljima u vezi sa preuzimanjem i primenom dorade. Potrebno je da se u međuvremenu detaljno upoznate sa propisima kako biste lakše odabrali odgovarajući poreski status i izvršili kontrolu ispravnosti formiranja evidencija o PDV i Pregleda obračuna PDV.

S poštovanjem,

Infosys doo

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 373 od 09.10.2017.godine

===================================================
Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE
===================================================
Preuzmite: http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_3.pdf.zip


Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 02.07.2016.god - 30.09.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 369 od 14.04.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_1.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 01.12.2016.god - 13.04.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE (JOB: ALL, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 372 od 04.07.2017.godine

http://podrska.infosys.rs/N/Novo2017_2.pdf.zip

--- PROGRAMSKE DORADE, IZMENE, DOPUNE, PRERADE, ISPRAVKE ---

Spisak uradjenih programskih dorada, izmena, dopuna, prerada i ispravki, uradjenih u periodu 14.04.2016.god - 01.07.2017.god, možete preuzeti sa navedenog linka u podnaslovu ovog obaveštenja. Jednim klikom startujete "download" i tekst datoteka će se kopirati na Vaš računar (obično u vaš "download folder"), koju potom treba da otvorite i pročitate.

Navedene programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke možete instalirati startovanjem komulativnih podrški K161201 i J161201.


--- Startovanje podrški ---
Podsećanje i uputstvo u vezi startovanja, aktiviranja i instalacije kumulativne podrške:

Preporučujemo korisnicima da redovno vrše "update" (ažuriranje novim verzijama) svoje Infosys programske verzije posredstvom kumulativnih podrški K.. i J.. koje se nalaze na našem sajtu, a koje se mogu startovati i instalirati direktno iz Infosys programa. Kumulativne podrške u sebi sadrže programske dorade, izmene, dopune, prerade i ispravke koje mogu biti od koristi.

Nekada se samo kumulativnom podrškom može dobiti odredjena potrebna programska funkcionalnost pa je korisnik upućen na taj vid (način) usluga održavanja koje Infosys pruža.

Naša preporuka je da redovno, najmanje 2 puta mesečno, startujete i instalirate K.. i J.. kumulativne podrške ("upadate").

Ukoliko niste sigurni u postupak instalacije kumulativnih podrški, možete nas pozvati za konsultacije.

Kumulativna podrška se aktivira programskom opcijom 'Infosys podrska' za glavnog ekrana programa. Tada niko drugi (radne stanice, loklane niti udaljene, ostali user-i) niti drugi procesi (task-ovi) ne smeju biti u programu, osim Vas koji startujete instalaciju određene podrške.

Potrebno je startovati sledeće tri opcije, redom:
1 - Sinhronizacija
2 - Download (prvi put K... , drugi put J... podršku)
3 - Preuzmi
4 - Instaliraj

Napomena:
Svaka kumulativna podrška ima svoju oznaku koju možete videti posle sinhronizacije i odnosi se na odredjenu verziju programa.

Morate aktivirati podršku koja odgovara vašoj verziji programa.

PDV - oporezivi promet (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obaveštenje broj 371 od 24.06.2017.godine

---Korekcija iznosa oporezivog prometa u PDV prijavi---

Na okruženju opcije PDV/Poreska prijava - PDV dodata opcija 'Korekcija iznosa oporezivog prometa'.

Opciju za korekciju možete koristiti ukoliko, usled zaokruženja, postoji manji iznos odstupanja izmedju iznosa obracunatog PDV-a i iznosa oporezivog prometa. Korekcijom se menjaju podaci o iznosu oporezivog prometa na štampanom obrascu prijave za obracun PDV, bez izmene u KIF. U polju 'Korekcija za upis' je predloženi iznos korekcije koji je dobijen kao razlika odgovarajucih podatka u koloni 'Oporeziv promet KIF' i koloni 'Preracunata osnovica'. Ovaj iznos po potrebi možete izmeniti i izvršiti upis. Klikom na 'Brisanje korekcije' možete obrisati prethodno upisanu korekciju.

Podatak u koloni 'Preracunata osnovica' je dobijen sledecom formulom: (iznos PDV/stopa PDV)+iznos PDV uz pretpostavku da u poreskom periodu nije bilo primene razlicite vrednosti stopa u okviru više i niže poreske tarife, odnosno da nije bilo izmene stope PDV-a.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.

KAMATE - Evidencija kamata (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obaveštenje broj 370 od 19.05.2017.godine

--- Stalna (permanentna) evidencija kamata---

Uvedena je stalna evidencija obračuna kamata, opcija "Evidencija kamata" (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata). Iz evidencije kamata je moguće vrštiti naknadnu štampu i knjiženje obračunate kamate.

- Formiranje evidencije obračuna kamata i knjiženje u finansijsko knjigovodstvo:
Upis u evidenciju moguće je izvršiti iz obračuna kamata na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (Finansijsko/Obrade-obračni/Obračun kamata/Podaci-fin. knjigovodstvo), kao i na osnovu zadatih podataka (Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Zadati podaci). Upis se vrši pokretanjem opcije 'Štampa i obrada' sa okruženja obračuna. Na dobijenom dijalogu je potrebno označiti opciju 'Formiranje evidencije obračuna'. Ukoliko je potrebno proknjižiti obračunatu kamatu u finansijsko knjigovodstvo, potrebno je označiti i opciju 'Knjiženje u finansijsko' i upisati vrstu promene za knjiženje u polje 'Vrsta promene' . Uslov za knjiženje obračunate kamate je upis u evidenciju kamata. Najčešća vrsta promene za knjiženje se može definisati putem parametara (Finsnsijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Parametri, polje VP). Definicija knjiženja kamate postavlja se na opciji Šifarnici/Vrste dokumenata-maska. Kamata se može knjižiti zbirno po komitentu (difoltna vrsta promene -961) ili po računu (ukoliko je izvršen obracun kamate po dokumentu - difoltna vrsta promene -962).

-Štampa i knjiženje kamate iz evidencije kamata:
Naknadna štampa i knjiženje obračunate kamate iz evidencije kamata vrši se na opciji Finansijsko/Obrade-obračuni/Obračun kamata/Evidencija kamata. Nakon postavljanja na odgovarajući obračun, sa okruženja obračuna kamate je moguće pokrenuti opciju 'Obrada i štampa'.

Programska dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k161201E.

Obrasci PB-1, PB-2, PDP (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 368 od 21.02.2017.godine

--- Izmene obrazaca PB-1, PB-2, PDP ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.

Izmenjeni su sledeci obrasci:

- obrazac PB-1 -Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica, opcija Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred.- pom. obr/Obrazac PB1.

- obrazac PB-2 -Poreski bilans obveznika poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalnih delatnosti, opcija Finansijsko/Obrasci/Fin.izv.-por.bilans-preduzetnik/Obrazac PB-2.

- obrazac PDP - Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica, opcija/Finansijsko/Obrasci/Porez na dobit pred. obr/Obrazac PDP-novi.

Izmena se nalazi u kumulatvinoj podrsci K161201E.

KOM - Dorade na obracunu (JOB: KOM, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 365 od 28.11.2016.godine

--- Programske dorade na obracunu komunalnih usluga ---

1. Napravljene su dodatne kontrole obracuna komunalnih usluga. Program ubuduce nece uraditi obracun ukoliko merno mesto ima više objekata prikljucenih na to merno mesto a na nekom od njih nije popunjeno polje za raspodelu potrošnje (procenat, clanova, fiksno ili delitelj). U ovom slucaju ce se prikazati tabela sa pogrešno unetim podacima.

2. Takode obracun nece moci da se uradi i ako postoje objekti povezani na jedno merno mesto a neki objekti imaju definisanu raspodelu potrošnje po deliteljima a drugi nemaju. Odnosno ukoliko je za jedan objekat definisano da se raspodela vrši po delitelju, svi objekti na tom mernom mestu moraju imati raspodelu potrošnje po delitelju.

3. Na definiciji usluga koje su pridružene objektu moguce je iskljuciti neku uslugu tako što se u polje Usluga je neaktivna unese D. Na ovaj nacin ce se taj objekat iskljuciti i iz raspodele potrošnje ukoliko deli potrošnju sa drugim objektima na istom mernom mestu.

---
Navedene programske dorade ce vam biti implementirane u novoj verziji programa prilikom instalacije koja ce se obaviti u decembru 2016.godine.

PLATE - Dijagnostika obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 364 od 08.11.2016.godine

Dijagnostika obracuna

Promenjen prikaz poruka upozorenja u dijagnostici obracuna.

U cilju bolje preglednosti, poruke su sortirane po vrsti upozorenja, a ne po zaposlenom kao do sada.

Sa Okruzenja dijagnostike obracuna omogucena stampa poruka upozorenja. Na dijalogu postoji mogucnost izbora zaposlenih, izbora poruka o greskama i izbora poruka po prioritetima.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K151130.

PLATE - Ponavljanje obracuna (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine
- dopuna ovog obavestenja se nalazi u obavestenju 363

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Po unosu ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene, na dijalogu za obracun postoji dugme ARHIVA, gde se pored godine definišu i mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno raden obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomena: Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!

PLATE - Ponavljanje obracuna (2) (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 363 od 31.10.2016.godine
- dopuna obavestenja broj 358.

PLATE - Ponavljanje obracuna

Obavestenje broj 358 od 10.05.2016.godine

Ponavljanje obracuna isplate koja je u arhivi

U slucaju da ste uradili obracun, arhivirali i likvidirali kredite, a potom videli da postoji potreba za izmenama i "manjim" korekcijama, postoji mogucnost obracuna isplate koja je arhivirana bez aktiviranja ostvarenja i kredita. Izmena u ostvarenjima, zbog kojih se obracun ponavlja je na opciji Zarada/Arhiva obracuna/Arhiva ostvarenja.
Po pozivanju ove opcije neophodno je definisati godinu, mesec, broj isplate i šifru zaposlenog za koga se radi korekcija. Unosom ovih podataka dobijamo ostvarenja zaposlenog koja su bila vazeca za tu isplatu. U zaglavlju modifikacijom možemo promeniti npr. prosek zaposlenog ukoliko smo uvideli da je u tom obracunu bio pogrešan, prosek za socijalno ukoliko smo od RFZO dobili drugaciji podatak ili osnovicu za porodiljsko odsustvo. Na relaciji ostvarenja možemo odraditi potrebne korekcije ostvarenja zaposlenog, npr. korekciju sati - ukoliko smo uneli pogrešan podatak, unos novog ostvarenja - ako smo u toj isplati uneli samo sate redovnog rada, a trebali i sate godišnjeg odmora ili kroz iznos naknade uneti razliku za primanje. Na ovaj nacin odradjena je korekcija za jednog zaposlenog. U slucaju potrebe korekcije za više lica, neophodno je ponoviti postupak pozivanja arhive ostvarenja zaposlenog, jer Vas promena za jednog zaposlenog vraca na glavni meni.
Kada odradimo sve potrebne izmene u arhivi ostvarenja neophodno je pokrenuti obracun iz arhive. Na dijalogu obracuna je dugme ARHIVA. Pozivanjem opcije dobijamo dijalog gde je potrebno da unesete Vašu lozinku kojom ulazite u program, ukoliko je nemate unesite "INFO". Pomenuti dijalog se javlja kao vid upozorenja, da ne bi došlo do slucajnog startovanja opcije, vec upisom lozinke potvrdjujemo da želimo da izmenimo obracun u arhivi. Kod izbora isplate iz arhive pored godine definišu se mesec i isplata za koju se ponavlja obracun. Na dijalogu obracuna nije moguce izdvajanje zaposlenih za obracun i definisanje obustava, jer se izbor zaposlenih i obustava vrši po pravilu isplate za koju ponavljamo obracun, dok se podatak o izboru isplata za minusiranje i kumuliranje mora definisati. Na opcijama obracuna unosi se podatak o procentu isplate koji je bio kada je prvobitno obracunata isplata koju menjamo. Podatak o žiro racunu za isplatu obracuna moze biti promenljiv u odnosu na prethodnu isplatu. Puštanjem obracuna ponovili smo obracun poreza i doprinosa za sve zaposlene za koje je prvobitno radjen obracun. Pri tom se krediti prepisuju u obliku u kom su bili na prvom obracunu.
Pre štampe listica i ostalih izveštaja, preporuka je da odradite arhiviranje obracuna. Prilikom arhiviranja ponovljenog obracuna, neophodno je uneti novi broj isplate, dok se prethodno obracunata isplata automatski proglašava neisplacenom i ostaje da važi samo ponovljen obracun, za koji se predaje nova/izmenjena prijava.

Napomene:

-Ostvarenja u arhivi se mogu menjati SAMO u slucaju da arhivirani obracun više nije važeci!
-Posle startovanja opcije obracuna u arhivi svi izveštaji u tekucem obracunu bice iz isplate za koju ste ponovili obracun, dok su ostvarenja u tekucem obracunu ostala nepromenjena. Nakon arhiviranja ponovljenog obracuna iz arhive koji ste uradili, neophodno je da ponovite tekuci obracun, kako bi svi izveštaji odgovarali tekucim ostvarenjima.
-U slucaju da radite obacun iz arhive nakon pražnjenja tekucih podataka, neophodno je da u inicijalizaciji obracuna definišete mesec i isplatu, bez unosa ostvarenja. U ovom slucaju možete uneti mesec i isplatu za koji radite korekciju i obracun u arhivi

Kadrovska i ostala rešenja -štampa (JOB: OBR, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 362 od 29.09.2016.godine

--- Šampa kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor ---

Uvedena je mogucnost štampe kadrovskih rešenja i rešenja za godišnji odmor u RTF formatu. Za unapred kreirani šablon moguce je dobiti rešenja sa tekstom koji ima razlicitu velicinu fonta, podebljana slova, ...
Potrebno je na serveru kreirati folder, npr. Resenja u koji bi se smeštali šabloni u RTF formatu. Da bi kreiranje šablona bilo jednostavnije moguce je kopirati sadržaj dosadašnjih šablona sa opcije Kadrovska/Rešenja/Tipovi rešenja, odnosno Kadrovska/Godišnji odmor/Tipovi rešenja. Istovremeno, potrebno je za svaku šifru rešenja u polje Putanja do RTF file-a upisati naziv odgovarajuceg šablona.

OBRAZAC PP PDPO/S (JOB: FIN, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 361 od 27.08.2016.godine

--- OBRAZAC PP PDPO/S- Poreska prijava za porez na dobit po odbitku ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama uradjena je programska opcija formiranja i stampe obrasca PP PDPO/S.
Opcija se nalazi na meniju Finansijsko/Obrasci /Obrazac PP PDPO/S.

B. SEKUNDARNE SIROVINE

Postupak rada:
1. Podesavanja:
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos fakture od dobavljaca (difoltna -88B).
• Otvoriti posebnu vrstu promene za unos internog obracuna pdv-a (difoltna -92H).
• Otvoriti posebnu sifru osnova za interni obracun pdv-a sa odgovarajucom sifrom poreskog statusa.

2. Unos fakture od dobavljaca:
• Uneti fakturu dobavljaca preko opcije kalkulacije na veliko sa odgovarajucom vrstom promene i odgovarajucom sifrom poreskog statusa (0507).
• Zbog internog obracuna pdv-a, tu istu fakturu od dobavljaca potrebno je uneti u pdv dokumenta sa odgovarajucom vrstom promene I odgovarajucom sifrom poreskog statusa. Pored unosa standarnih podataka potrebno je uneti stopu poreza po odbitku u polje “St. PDPO” i sifru vrste prihoda u polje “Vr. Prihoda”.
• Obraditi pdv dokument. Ovim postupkom je proknjizenja faktura od dobavljaca u glavnu knjigu i poresku evidenciju.

3. Formiranje obrasca PP PDPO/S
• Danom isplate dobavljacu, potrebno je tu isplatu uneti u obrazac PP PDPO/S.
• U zaglavlju obrasca uneti datum isplate i opis.
• Ostali podaci na zaglavlju unose se automatski opcijom okruzenje/dopuna podataka za poresku prijavu (obratiti paznju na polje “osnov prijave”).
• Na relaciji prijave potrebno je uneti sifru komitenta, i iznos uplate.
• Povezivanje uplate sa racunom vrsi se pomocu opcije okruzenje/povezivanje sa PDV dokumentom.
• Stampa poreske prijave vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Stampa.
• Kreiranje XML fajla vrsi se opcijom sa zaglavlja Okruzenje/Kreiranje XML datoteke.

HOTELSKA RECEPCIJA - novine (JOB: REC, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 360 od 06.07.2016.godine

--- HOTELSKA RECEPCIJA - novine u programu ---

1. Na opciji Pregled soba uvedena mogucnost promene visine i širine kockica.

2. Omoguceno definisanje podrazumevanog nacina placanja prema tipu dokumenta, opcija Šifarnici/Tipovi dokumenata. Potrebno je popuniti polje preporuceni nacin placanja.

3. Unos napomene po sobama, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Okruženje/Napomena o sobi. Uneta napomena štampa se na spisku za dolazak, odlazak i najavu.

4. Kreiranje predracuna na osnovu rezervacije, opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Kreiranje predracuna.

5. Uveden parametar redosleda kolona na hotelskom žurnalu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije, u polje prikaz hotelskog žurnala uneti: 1- standarni redosled kolona ili 2 – novi redosled kolona(podatak o gostu, podatak o rezervaciji, napomena, odjava, usluge).

6. Mogucnost odjave gosta koji nije izmirio sve svoje obaveze ukljucuje se parametrom Odjava gosta sa prebacivanjem usluga na grupu, opcija Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

7. Na Pregledu racuna dodata štampa spiska gostiju i mogucnost izmene napomene na racunu.

8. Korekcija podataka o gostima za izabrane goste jedne grupe (granicni prelaz, vrsta dokumenta, ...), opcija Pregled soba/Okruženje/Unos podataka o gostima/Korekcija podataka o gostima.

9. Upozorenje na unosu podataka o gostu ako nije izmirio sve svoje prethodne obaveze ukljucuje se parametrom Kontrola izmirenog duga gosta na opciji Održavanja/Parametri hotelske recepcije/Dodatne opcije.

10. Novi dijalog za izradu racuna se definiše istoimenim parametrom na opciji Održavanja\Parametri hotelske recepcije\Dodatne opcije.

11. Pregled slobodnih soba za definisani period je novi izveštaj koji se nalazi na opciji Izveštaji/Rekapitulacije/Rekapitulacija slobodnih soba.

12. Specifikacija usluga na Hotelskom žurnalu je novi izveštaj, nalazi se na okruženju Hotelskog žurnala.

13. Ravnoteža dopisanih usluga opcija Održavanje/Ravnoteža dopisanih usluga. Koristi se za kontrolu zaduženja gostiju prema definisanim paketima usluga.

14. Opcija pregled soba/Okruženje/Zadavanje perioda za pregled, služi za jednostavniji unos rezervacija.

15. Na pregledu soba uvedena plava boja kockice, oznacava rezervaciju koja je na boravku (status 300) ali gosti u datoj sobi još nisu zaduženi (dolaze kasnije u odnosu na neke goste te rezervacije).

MATRIX Supervisor - promocija (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 359 od 29.06.2016.godine

--- MATRIX SUPERVISOR ---

Matrix Supervisor predstavlja po našem mišljenju 22 interesantna izveštaja iz poslovanja, koji se nalaze u sklopu šireg programskog segmenta MATRIX koji ovom prilikom promovišemo. MATRIX je program u klasi BI (business inteligence), u prevodu: Poslovna inteligencija.

Matrix Supervisor se dobija ako kliknete na glavnom ekranu programa na ikonicu u gornjem levom uglu na zelenu površinu, na kojoj piše "MATRIX supervisor".

Izvestaji su podeljeni u 4 grupe:
1. Kupci (prodaja robe)
2. Artikli
3. Finansije
4. Pivot

Mozete nas pozvati za konsultacije ukoliko želite da probate neke od tih izveštaja.

Promo period traje do 30.11.2016.godine.

Praznici: Uskrs i 1. Maj (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 357 od 28.04.2016.godine

ZA ONE KOJI SLAVE, ZELIMO VAM SRECNE PREDSTOJECE PRAZNIKE USKRS i 1. MAJ.

Obavestavamo Vas da je nas prvi radni dan posle praznika, sreda 04.05.2016.godine.

PDV - Poreski status 0811 (JOB: FIN, PDV, Prioritet: 2)

Obavestenje broj 356 od 05.04.2016.godine

--- Novi poreski status 0811 - vracena roba ---
knjizi se u KPR bez obracuna pdv neobveznik

Koristi se za evidentiranje povracaja robe od kupca, neobveznika, koji se smatra novim prometom.

Ukoliko Vam kupac neobveznik vrati robu, i vi umesto njega pravite dokument o obracunu, koristicete ovaj poreski status, jer se po njemu ne vrsi obracun pdv-a.

Knjizenje u robnom je storno izlaza, a u pdv evidenciji je knjizenje u KPR.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati programsku podrsku pod_psts.

ZARADE - Poreska prijava PP OD-O (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 355 od 11.03.2016.godine

--- Poreska prijava PP OD-O ---

U skladu sa poslednjim Zakonskim izmenama, vezano za elektronsko slanje poreske prijave PP OD-O, preduzece “Infosys” je pripremilo odgovarajuce programsko resenje.

I. Podesavanje:
1. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnici/ Sifarnik statusa potrebno je u predvidjena polja uneti odgovarajuce sifre iz propisanih sifarnika.

- Za sifru statusa 720 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "05", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".
- Za sifru statusa 730 u polje "vrsta primaoca prihoda" potrebno je uneti "01", u polje "sifra olaksice/subvencije" uneti "00", u polje "osiguran po drugom osnovu" uneti "N".

2. Opcija Sifarnici/Osnovni sifarnik/Sifarnik poreza i doprinosa potrebno je za sifre 720, 731, 732, 733, 931, 932 i 933 u sva tri polje uneti slovo "P".

3. Opcija Zarada/Parametri obracuna/Stope poreza i doprinosa, za sifru statusa radnog odnosa 720 i 730, na relaciji izmeniti, odnosno uneti odgovarajuce parametre:

- u polju "sifra virmanskog naloga" potrebno je uneti "254",
- u polju "placa se prema" obrisati podatak, ovo polje treba da bude prazno,
- u polju "tekuci racun primaoca" uneti odgovarajuci tekuci racun, trenutno Zakonom propisan je 840-4848-37.

II. Kreiranje poreske prijave.

1. Opcija Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Kreiranje obrasca. Na ponudjenim tabovima potrebno je uneti odgovarajuce podatke i to:
-na prvom tab-u “podaci o prijavi” uneti potrebne podatke kao sto su podaci o: vrsti prijave, obracunskom periodu, datumu dospelosti poreske obaveze...
-na drugom tab-u “podaci o poslodavcu isplatiocu prihoda” uneti potrebne podatke,
-na trecem tab-u “SVP i kamata” uneti sifru vrste prihoda "120".
Ukoliko su uneti podaci tacni, kreirace se poreska prijava PP OD-O u formi tabele.
Da bi formirali xml fajl potrebno je prijavu arhivirati opcijom okruzenje/arhiviranje prijave. Datum prijave je uvek tekuci datum, u polje verzija prijave treba uneti broj ili slovo koje se oznacava broj prijave za datum prijave. U polje napomena treba uneti opisno sta se isplacuje (ovo olaksava pretragu prijave u arhivi).
Klikom na OK pojavice se poruka da je prijava arhivirana, kao i broj prijave.

2. Opcijom Zarada/Obrasci/Obrazac PP OD-O/Obrazac PP OD-O potrebno je po broju prijave pronaci odgovarajucu prijavu. Pomocu opcije okruzenje/xml format potrebno je snimiti xml fajl na odgovarajucu putanju, kao i uneti naziv datoteke. U naziv datoteke ne treba unositi rec xml, na primer u naziv datoteke treba uneti odo_februar, a ne odo_februar.XML.
Kada od Poreske uprave dobijete identifikacioni broj prijave kao i broj odobrenja potrebno je uneti oba podataka pomocu opcije okruzenje/upis ID broja.
Brisanje prijave je moguce uraditi pomocu opcije okruzenje/brisanje prijave, ali samo dok se ne unese identifikacioni broj prijave.

Kreiranje poreske prijave PP OD-O i formiranje xml fajla nalazi se u kumulativnoj podrsci k151130 i zakonskoj podrsci zpp_odo.

RZ - izmena sifarnika radnih mesta (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 354 od 02.03.2016.godine

--- RZ - izmena sifarnika radnih mesta ---

Uradjena je dorada programa, a vezano za unos novih sifarnika radnih mesta, koja su propisana Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- U podacima o zaposlenim, opcija Sifarnici/Podaci o zaposlenima/Celovit pogled/Okruzenje/Podaci o zaposlenim/Ekran 8, dodato je novo polje "RZ sifra radnog mesta". U ovo polje potrebno je za svakog zaposlenog uneti odgovarajucu sifru iz Uredbe o sifarniku radnih mesta.

- Radi lakseg unosa, da ne bi ulazili na ekran 8 svakog zaposlenog, omogucen je tabelarni unos.
Opcija Podaci o zaposlenim/Okruzenje/Azuriranje sifre radnog mesta u RZ, u tabelarnom pregledu u polju "RZ Sif.RM" potrebno je uneti odgovarajuce sifre. Komandom CTRL+F5, dobicete novi sifarnik propisan Uredbom o sifarniku radnih mesta.

- Svaku novu izmenu sifre, morate sami uneti, Infosys nece azurirati postojeci sifarnik.

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 353 od 01.02.2016.godine

--- OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN ---

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun (obrasci za privredna društva).

Ukoliko Vaše preduzeće spada u druga pravna lica, da bi imali odgovarajuće obrasce, potrebno je da popunite parametar, opcija Finansijsko/Nalozi/Okruženje/Paraetri/Budžet, u polje budžetski korisnik (D/N), da upišete slovo V.

Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuća podećavanja i kontrole:

a) Uneti konta ispravke vrednosti u kontnom okviru, opcija Šifarnici/Kontni okvir/Tabela. Za svaki konto nabavne vrednosti
potrebno je uneti odgovarajući konto ispravke vrednosti u polju 'konto_isp'.

b) U kontnom okviru proveriti da li su dobro popunjena polja 'akt_pas' i 'dug_pot'. Polje 'akt_pas' označava da li je konto
aktivan ili pasivan. Ako je konto aktivan uneti slovo A, ako je pasivan uneti slovo P. Polje 'dug_pot' označava da li je konto
dugovni ili potražni, ako je dugovni uneti slovo D, ako je potražni uneti slovo P.

Po otvaranju opcije, Finansijsko/Obrasci/Obrasci za završni račun na levoj strani ekrana ćete pronaći 4 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja
- Završna kontrola-APR

1.a) U okviru sekcije 'Podesavanja', na opciji 'Parametri' je potrebno definisati veličinu pravnog lica (mikro, malo, srednje, veliko), kao i odrediti da li je pravno lice osnovano ranijih godina ili je u pitanju novoosnovano pravno lice.
b) U okviru sekcije 'Podešavanja' na opciji 'Parametri/Srbija-Tokovi gotovine'podesiti vrste promena i konta za obrazac Tokovi gotovine.
*kolona 'Vrste promena u tekućoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Vrste promena u prethodnoj godini', potrebno je uneti odgovarajuće vrste promena koje se odnose na priliv i odliv sredstava.
*kolona 'Prodaja OS konto kupca', potrebno je uneti odgovarajući konto kupca za prodaju osnovnog sredstva.
*kolona 'Prodaja OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto primljenog avansa.
*kolona 'Nabavka OS konto dobavljaca', potrebno je uneti odgovarajući konto dobavljača za nabavku osnovnog sredstva.
*kolona 'Nabavka OS konto avansa', potrebno je uneti odgovarajući konto datog avansa.

2) Nakon izvršenih podešavanja, potrebno je pokrenuti kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom knjigovodstvu.

3) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99, potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno stanje
inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće, po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja za 2015. godinu:

* kolona 001(31.12.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002(31.12.2014.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini, ili 0029 - Prepis iz kolona podataka za prethodnu godinu
* kolona 003(01.01.2013.) - 0023 - Bez formiranja kolone. Ukoliko je bilo korekcije početnog stanja za prethodnu godinu, podatke je potrebno upisati direktno u tabelarnom pregledu obrasca.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje xml datoteke za učitavanje u aplikaciju APR-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'XML APR FI', i potom odrediti lokaciju i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Xml fajl se formira za svaki obrazac pojedinacno. Xml fajl za obrazac Statistički ankes se može formirati sa nekog od pojedinačnih tabelarnih pregleda.

Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APR-a.
Kako biste formirali xml fajl u odgovarajucoj formi, neophodno je da u okviru Regionalnih podešavanja na Vašem računaru postavite format jezika za non-Unicode programe na Serbian-Latin.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

4) Završna kontrola - APR
a) Kontrola finansijskih izveštaja po šemi APR.
Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno kliknuti na kontrola finansijskih izveštaja koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti logičke i računske kontrole.

KEP - Izmena pravilnika i programa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 349 od 08.01.2016.godine

--- Izmena Pravilnika o evidenciji prometa ---

U skladu sa poslednjim zakonskim izmenama, vezano za izmenu Pravilnika o evidenciji prometa, u programu je izvrsena izmena forme obrazaca.
Izmenjeni su sledeci obrasci:
- KEP obrazac za maloprodaju,
- KEP obrazac za veleprodaju,
- KEP obrazac za komision maloprodaja,
- obrazac PKR - prijemni list komisione robe,
- obrazac PKR-1 - evidencija isplacene i vracene komisione robe.

Za preuzimanje programske dorade, potrebno je instalirati kumulativnu podrsku k151130, kao i zakonsku podrsku zkepu_16.

DRU - Druga primanja zaposlenih (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 350 od 13.01.2016.godine

--- Druga primanja zaposlenih ---

U prethodnoj verziji programa, opcija Arhiva/Isplata primanja OPJ/1, sada je dobila svoju meni granu “Druga primanja zaposlenih”.

U okviru grane "Druga primanja zaposlenih" smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa.

Opcija Druga primanja zaposlenih/Evidencija primanja sastoji se iz zaglavlja i stavki:

- Na zaglavlju se unose zajednicki podaci kao što su: vrsta primanja, broj primanja, datum knjiženja,datum isplate, godina i mesec.
Na okruženju evidencije nalaze se opcije za knjiženje primanja, podešavanje parametara, brisanje primanja (koje omogucuje kompletno brisanje unetog primanja) i rekapitulacija.

- Na stavkama (relaciji) evidencije primanja vrši se unos zaposlenih po osnovu primanja koje smo definisali u zaglavlju evidencije. Unos podataka je ostao isti. Obracun primanja se vrši pomocu opcije okruženje/obracun isplate.

Brisanje primanja sa stavki (relacije) evidencije omogucava brisanje stavke na kojoj se nalazimo.

Ostale opcije u okviru ove meni grane su ostale nepromenjene.

RINO obaveze – izmena (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 351 od 13.01.2016.godine

--- RINO obaveze – izmena ---

U skladu sa poslednjim izmenama Zakona o izmirenjima obaveza izmedju javnog sektora, uradjena je odgovarajuca programska izmena.

U sifarniku komitenata, opcija sifarnici/komitenti/kupci-dobavljaci, za komitene koji pripadaju javnom sektoru, u polje “PPL/Budz” potrebno je uneti slovo B, a u polje “Jbbk” uneti odgovarajuci JBBG za svakog komitenta.

Prilikom formiranja obaveza za RINO, za komitente koji pripadaju javnom sektoru, u polje MB poverioca, program ce automatski upisati JBBG, a u polje vrsta poverioca broj 1.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci k151130.

KEP obrazac - stampa (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 352 od 26.01.2016.godine

--- Stampa KEP obrasca ---

Zbog izmene stampe KEP obrasca od 01.01.2016. godine, potrebno je u semi prepisa obrisati redove za kolonu C7.

- KEP obrazac za maloprodaju, opcija maloprodaja/trgovacka knjiga/KEPU obr/okruzenje/sema prepisa iz finansijskog.
- KEP obrazac za veleprodaju i usluge, opcija robno/pregledi knjige/knjige/KEPU knjiga/okruzenje/sema prepisa.

*** PRVE RADNJE U 2016. GODINI (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 348 od 31.12.2015.godine

ZELIMO VAM SRECNE NOVOGODISNJE I BOZICNE PRAZNIKE.

DEZURSTVO 1. i 2. januara:
--------------------------
Obavestavamo Vas da je nas prvi redovan radni dan u 2016.god. u ponedeljak 04.01.2016.god.
Za hitne i krace intervencije smo obezbedili dezurstvo 1. i 2. januara od 09 do 14 sati, tako da mozete pozvati nasu kancalariju u Uzicu i Beogradu, ili nam poslati imejl na adresu office@infosys.rs.
--------------------------


*** PRVE RADNJE (KORACI) U 2016. GODINI ***

PRE SVEGA 2015.GODINA (Info2015)
--------------------------------
1 - Sredite robno-materijalno u 2015.godini
Podsecamo vas da u robnom-materijalnom treba da uradite:
- sva knjizenja,
- eventualne korekcije,
- detaljne nivelacije,
- ispravke vrednosti,
- popise,
- viskove-manjkove,
- ... i sve ostale neophodne radnje ...

RADNJE U 2016. GODINI (Info2016)
--------------------------------
2 - Uradite prenos sifarnika i pocetnih stanja u 2016.godinu

Skrecemo paznju na veoma vazne prve radnje (korake) koje treba da obavite u programu za 2016, ako imate robno.

Te opcije se nalaze na [ODRZAVANJE / Pocetno stanje:

1. Prepis sifarnika
Sifarnici se mogu prepisati iz 2015.godine sa ili bez brisanja postojeceg sifarnika u 2016. godini, sa uskladjivanjem sa 2015.godinom.

2. Prepis pocetnih stanja
Pocetna stanja se mogu preneti za finansijsko i robno. Kod finansijskog obicno se prvo urade samo kupci i dobavljaci a kasnije ostalo.

Posto sifarnici i pocetna stanja mogu da uticu na uslove prodaje, cene, rabate, valute, kontrolu zaliha, itd ... vazno je da znate da kvalitet ovog Vaseg obavljenog posla moze uticati na tacnost izrade dokumenata kao sto su: fakture, otpremnice, gotovinski racuni, ... Zato Vam preporucujemo da posebno obratite paznju na prepis sifarnika, cenovnika, uslova prodaje, finansijskog i robnog pocetnog stanja, itd ... kao i da prekontrlisete svoje prve izradjene dokumente u 2016. godini (fakture, otpremnice, gotovinske racune, predracune, ...).

ULAZAK U PROGRAM-NOVA PROG. VERZIJA (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347a. od 25.12.2015.godine

-- Autoindeksiranje--
Nova verzija programa kontroliše nasilne prekide rada Infosys programa (nestanak struje, neregularne izlaske iz programa, reset računara dok ste u programu, reset servera dok su radne stanice ili terminali u programu, i slično ...). Posle takvih neregularnih prekida rada Infosys programa potrebno je preventivno uraditi oporavak eventualnih delimičnih oštećenja postupkom indeksiranja baze podataka. Pri startovanju Infosys programa, kad se prepoznaju pomenute situacije, program će, u zavisnosti od podešavanja na Vašem računaru, ponuditi ili krenuti u proces indeksiranje podataka.
Ako u ponudjenom dialogu pritisnete Cancel i na taj način odbijete ponudjenu proceduru indeksiranja, prvom prilikom indeksiranje uradite kroz standardnu opcije programa.
Ako prihvatite proceduru automatskog indeksiranja, program će indeksirati podatke po svim pozicijama i programskim segmentima.

-- Notifikacije za Indexiranje, Podrške, Arhiviranje (bekap podataka) --
Na glavnom ekranu programa primetićete ponekad da blinkaju neke ikonice. Blinkanjem se naglašava opcija koju bi trebalo odraditi.
Tako će ikonica za Indeksiranje da blinka na svakih 120 dana, za Podršku na svakih 60 dana, a za arhiviranje na svakih 7 dana (mada se arhiviranje tj bekap podataka preporučuje da radite svakodnevno).

Prva verzija programa za 2016. god. uključivala je blinkanje ikonice za podrsku na svakih sedam (7) dana. To je kumulativnom podrskom pomereno na sezdeset (60) dana.

-- Problem u prvom startovanju programa --
Ako u toku startovanja programa dodje do greške ili program prijavi da se nisu preimenovale sve datoteke, potrebno je sa svih radnih stanica izaći iz programa, a ponekad je potrebno i restartovati server. Potom, ulaskom u program sa jedne radne stanice, greška će sama da se otkloni.

UPOZORENJE NA OPASAN VIRUS !!! (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 347. od 08.12.2015.godine
ranije
Obavestenje broj 327. od 05.02.2015.godine

--- UPOZORENJE NA VIRUS !!! ---

Na internetu se nedavno pojavio destruktivan i opasan virus koji uništava upotrebljivost datoteka na diskovima račuanara tako što vrši njihovo kriptovanje. Tako zaražene datoteke su nepovratne. Jedina mogućnost povratka podataka je iz arhive koja se čuva van računara (usb flash, cd).

Virus se zove CTB i širi se najčešće kroz imejl poruke. Predostrožnost bi bila da ne otvarate imejl poruke od nepoznatih pošiljalaca, niti imejl niti prilog (attachment), već samo da ga obrišete.

PDV - Izmene propisa (oktobar 2015) (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 345. od 18.11.2015.godine

--- Izmene propisa: PDV ---

Usled izmena Zakona o PDV i podzakonskih akata vezano za primenu Zakona o PDV, pripremljena su odgovarajuca programska rešenja:

1. Uvodjenje novih poreskih statusa:
- poreski status 0224 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0225 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa Clan 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
-poreski status 0226 - koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u, sa pravom na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 0227 – koristi se za evidentiranje ulaznih racuna po Clanu 10. stav 2. tacka 5. i 6. Zakona o PDV-u bez prava na odbitak prethodnog pdv-a;
- poreski status 1053 – koristi se za evidentiranje izlaznih racuna za promet elektricne energije i prirodnog gasa po Clanu 10. stav 2. tacka 4. Zakona o PDV-u;
- poreski status 0800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom
- poreski status 0810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara od kupca koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno izlaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KPR-u);
- poreski status 1001 – koristi se za evidentiranje izdatih knjižnih odobrenja kupcu, koja nisu potpisana (u PDV prijavi se evidentira samo osnovica)
- poreski status 1002 – koristi se evidentiranje naknadno potpisanih knjižnih odobrenja (u PDV prijavi se evidentira samo PDV), kada je prilikom izdavanja odobrenja korišcen poreski status 1001;
- poreski status 1800 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom
- poreski status 1810 – koristi se za evidentiranje povracaja dobara dobavljacu koji se smatra novim prometom (ukoliko je potrebno evidentirati storno ulaza u robnom, a u PDV evidenciji izvršiti knjiženje u KIR-u)

2. Za poreske statuse 0200, 0201, 0210, 0211, 0212, 0220, 0221, 0222, 0223, je izmenjena šema prepisa tako da se više ne popunjavaju kolone 16 i 17 u KIR-u. Ukoliko ste u tekucem obracunskom periodu koristili ove poreske statuse, potrebno je da ponovite knjiženje dokumenata u PDV evidenciju kako biste otklonili neravnotežu KIR-izvorni dokument.

3. Podešavanje pravila za obradu dokumenata na osnovu postojecih i novih poreskih statusa tako da upis u poreske knjige (KPR i KIR) bude u skladu sa novim propisima.

4. Definisanje novih vrsta promena za knjiženje dokumenata u skladu sa novim propisima.

5. Napravljena je štampa Dokumenta o obracunu.

Kada je u pitanju povracaj dobara koji se smatra novim prometom, zbog postojanja razlicitih tumacenja u praksi, omoguceno je više nacina unosa ove promene kojima su podržana razlicita tumacenja. Neophodno je da se opredelite na koji nacin je potrebno evidentirati ovu promenu sa aspekta knjiženja u PDV evidenciji, u finansijskom, u robnom knjigovodstvu i KEPU knjizi, kako biste u skladu sa tim koristili odgovarajuce vrste dokumenata i poreske statuse.

Za preuzimanje programskih dorada potrebno je instalirati posebne programske podrške: “ k141201”, “pod_psts” i “zpdv15”. Ove podrška se startuje iskljucivo u 2015. poslovnoj godini, za korisnike - poreske obveznike iz Republike Srbije.
Korisnici koji imaju specifican koncept poreskih statusa (korisnici Zorana Ilica) ne treba da puštaju podršku “pod_psts”.

PLATE - Novi meni sistem (JOB: OBR, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 344. od 06.11.2015.godine

---NOVI MENI SISTEM U OBACUNU ZARADA ---

Izmenjen je meni u okviru programskog modula „Obracun zarada zaposlenih“.

Zbog preglednosti i lakšeg pronalaženja potrebnih opcija, meni je organizovan na sledeci nacin:
- Zarada – u okviru ove grane smeštene su sve opcije vezane za obracun i isplatu zarada, kreiranje i štampu izveštaja iz obracuna zarada, završnu obradu, postavku parametara obracuna;
- Druga primanja zaposlenih – u okviru ove grane smeštene su opcije koje se odnose na obracun naknade troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa posla, troškove službenih putovanja i druga primanja iz radnog odnosa;
- Druge evidencije - obuhvata opcije vezane za druge isplate zaposlenima (pozajmice i slicno);
- Opcije menija na grani „Drugi prihodi“ i „Kadrovska“ nisu imale znacajnijih izmena.

Novi meni dobicete preuzimanjem kumulativne podrške k141201.

Ukoliko budete imali bilo kakvih nedoumica ili poteškoca prilikom pronalaženja potrebnih opcija, budite slobodni da nas kontaktirate.

Srdacno,
Infosys

KAMATE - Izmene u programu (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 343. od 02.11.2015.godine

--- Manje izmene vezane za obracun kamata ---

Uradene su manje izmene vezane za obracun kamata zbog uskladivanja sa sudskom praksom i standardima u ovoj oblasti:

a) Kada se racuna zakonska zatezna kamata, ona se obracunava srazmerno broju dana u tekucoj kalendarskoj godini, umestu srazmerno broju dana do isteka godine dana od datuma nastanka obaveze. Ovo je bitno kada se tretira prestupna godina, iako su razlike minimalne.

b) Period obracuna se iskazuje pocev od prvog datuma perioda obracuna, zakljucno sa poslednjim datumom obracuna. Na primer, ako je datum dospeca racuna 01.09.2015., a datum izmirenja duga 01.10.2015., iskazace se da je period obracuna od 01.09.2015. do 30.09.2015. i da to predstavlja 30 dana.
Ranije se iskazivao period obracuna od 01.09.2015. do 01.10.2015 što je predstavljalo takode 30 dana. U oba slucaja, iznos obracunate kamate je isti.

Izmena se nalazi u kumulativnoj podrsci K141201.

PLATE - Prosek za porodiljsko ods. (JOB: OBR, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 342. od 14.10.2015.godine

---Prosek za porodiljsko odsustvo---

Doradjena je opcija za izracunavanje prosecne naknade za porodiljsko, u situaciji kada je porodilja u periodu odsustva ili u periodu pre odlaska na porodiljsko bila zaposlena sa procentom radnog vremena manjim od 100%. Prilikom izracunavanja i obracuna naknade za porodiljsko, sada se uzima u obzir i procenat radnog odnosa.

Neophodno je proveriti postojecu evidenciju porodiljskog odsustva - da li su upisani proseci u evidenciji porodiljskog odsustva jednaki iznosima koji se refundiraju po rešenju.

Dorada se nalazi u kumulativnoj podršci k141201.

Instrumenti platnog prometa (JOB: FIN, OBR, DRU, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 341. od 01.10.2015.godine

Instrumenti platnog prometa - izmena

U skladu sa izmenom Odluke kojom se regulise izgled instrumenata platnog prometa, uskladjen je izgled sledecih obrazaca u programu: nalog za uplatu, nalog za isplatu, nalog za prenos.

Izmene se nalaze u kumulativnoj podrsci k141201.

ZR - Obrasci za zavrsni racun (JOB: FIN, Prioritet: 1)

Obavestenje broj 340. od 22.07.2015.godine

Obrasci za zavrsni racun - BiH


U skladu sa poslednjim izmenama zakona i objavljenim tehničkim uputstvom na sajtu APIF-a, uradjeno je odgovarajuće
programsko rešenje kojim je omogućena izrada obrazaca za završni račun uz formiranje txt file-a za učitavanje obrazaca
u aplikaciju APIF-a.
U programu je moguće formirati sledeće obrasce:
- Bilans stanja
- Bilans uspjeha
- Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima
- Aneks (dodatni računovodstveni izvješstaj)
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promenama na kapitalu.

Obrasci za završni račun nalaze se na opciji menija Finansijsko/Obrasci/Fin. Izvestaji - ZR obrasci/Obrasci za ZR.
Po otvaranju opcije, na levoj strani ekrana ćete pronaći 3 sekcije:

- Kontrola podataka u finansijskom knjigovodstvu i kontrola formula
- Obrasci
- Podešavanja

1) Pre same izrade obrazaca, potrebno je izvršiti odgovarajuću kontrolu iz sekcije 'Kontrola podataka u finansijskom
knjigovodstvu i kontrola formula', koja će vam ukazati na eventualne nelogicnosti i neusaglašenosti u finansijskom
knjigovodstvu.

2) Obrasci. U okviru sekcije obrasci, klikom na odgovarajući obrazac dobijamo mogućnost kreiranja, tabelarnog pregleda
ili štampe kreiranog obrasca.

a) Kreiranje obrazaca

Izborom opcije otvara se dijalog na kom je potrebno proveriti i po potrebi izmeniti ponudjene podatke o:

(1) Vrstama promena koje su korišćene za zaključna knjizenja, početno stanje, knjiženje PDV prijave. Na primer, ukoliko
u dijalogu ponudjena vrsta promene za početno stanje 9901, a u nalogu početnog stanja je zadata vrsta promene 99,
potrebno je u parametru izmeniti vrstu promene za PS na 99. Postavka parametara za VP za zaključna knjiženja i za početno
stanje inicijalno se vrši na opciji Finansijsko/Nalozi/Okruzenje/Parametri.
Polje vrsta promene za zatvaranje poreske prijave treba da ostane prazno.

(2) Izbor perioda i načina formiranja kolona obrasca. Inicijalno su ponudjene odgovarajuće vrednosti, ali ih je moguće,
po potrebi, izmeniti. Period treba da bude usaglašen sa načinom formiranja kolone, odnosno ukoliko se kolona formira na
osnovu podataka iz finansijskog knjigovodstva u tekućoj godini i period treba da se odnosi na tekuću godinu.

Primer izbora načina formiranja kolona za bilans stanja aktiva za period 01.01.2015. do 30.06.2015. godinu:

* kolona 001 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 002 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0018 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz finansijskog knjigovodstva (FK) u tekućoj godini, bez stavova zaključnih knjiženja osim za konta 34 i 35
* kolona 004 početni datum (01.01.2015.) krajnji datum (30.06.2015.) - nacin 0002 - Formiranje kolone na osnovu podataka
iz početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu (FK) u tekućoj godini,

Kolonu prethodna godina u obrascu bilans uspjeha morate popuniti rucno, preko tabelarnog pregleda, zbog promene kontnog
plana.

b) Tabelarni pregled
Po kreiranju obrasca, u tabelarnom pregledu je moguće, ukoliko je potrebno, uneti odgovarajuće izmene. Za formiranje txt
datoteke za učitavanje u aplikaciju APIF-a potrebno je kliknuti na ikonicu u dnu pregleda 'APIF FI', i potom odrediti lokaciju
i naziv pod kojim ćemo snimiti fajl. Txt fajl se formira zbirno za sve obrasce i mozete ga formirati sa bilo kog tabelarnog
pregleda.
Nakon ovog koraka imaćete spreman fajl za učitavanje u aplikaciju APIF-a. Na sajtu APIF-a možete pronaći detaljno uputstvo
u vezi sa postupkom za predaju obrazaca za završni račun.

c) Štampa obrazaca
Formirane obrasce je moguće odštampati.

Za preuzimanje programskih dorada neophodno je instalirati kumulativnu podršku k141201.

Zbog kratkog vremena od objavljivanja izmena u propisima, pa time i kratkog vremena za programiranje i testiranje istih,
skrećemo paznju da je neophodno da izvršite detaljan test pre upotrebe. Takodje, posebno obratite pažnju na podatke u koloni za prethodnu godinu, obzirom da se zbog izmena kontnog okvira i obrazaca podaci ne mogu povući iz obrazaca za prethodnu godinu, vec iz finansijskog knjigovodstva, pa može doci do razlika u zaokruženju.

Antivirusni programi - usporen rad (JOB: FIN, Prioritet: 3)

Obavestenje broj 339. od 15.06.2015.godine

---Antivirusni programi i usporenje rada Infosys programa---

- neophodna podešavanja -

Antivirusni programi mogu značajno da uspore rad Infosys programa. Ako Vam se to desi potrebno je da kontaktirate svog servisera/administratora da izvrši podešavanje antivirusnog programa u skladu sa sledećim uputstvom. Treba postaviti izuzeće od skaniranja (exclusions) za sledeće fajlove:

a) file-ove sa extenzijama
*.frx
*.frt
*.fxp
*.fpt
*.dbf
*.prg
*.cdx
*.vcx
*.vct
*.scx
*.sct

b) izuzeti iz skaniranje tri aplikacije koje služe za udaljeni pristup radi VNC intervencije. Te tri aplikacije se nalaze pod folderom \vinfo??\main\, gde su ?? dvocifrena oznaka poslovne godine:
- winvnc.exe
- intervencija.exe
- InfosysInstantSupport.exe

c) trebalo bi da lokalni antivirusni programi ne kontrolišu uopšte mrežne diskove jer time treba da se bavi server.

Napominjemo da izuzeća od skaniranja treba postaviti kako je navedeno, po ekstenzijama plus tri navedena exe fajla. U suprotnom, ako biste izuzeća postavili po folderima vinfo?? (to jest po programskim instalacijama za poslovne godine) tada će postavljeno izuzeće važiti samo za program te poslovne godine, što znači da će na primer već sledeće godine doći opet do nepotrebnog antivirusnog skaniranja programa čiji će rad biti usporen.