Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Omladinska zadruga

ZAD – Omladinska zadruga

Programski segment Omladinska zadruga sadrži evidenciju ugovora i faktura koja se odnosi na zaradu članova zadruge. Obračun zakonom propisanih poreza i doprinosa se može vršiti s jedne strane za lica mlađa od 26 godina i s druge strane za nezaposlena lica starija od 26 godina.

1. ŠIFARNICI

1.1. Šifarnik opština
1.2. Šifarnik banaka
1.3. Šifarnik kvalifikacija
1.4. Šifarnik zanimanja
1.5. Šifarnik radnih mesta
1.6. Šifarnik preduzeća
1.7. Podaci o zadrugarima

2.PARAMETRI

2.1. Parametri ugovora
2.2. Parametri faktura
2.2. Definicija automatskog knjiženja u finansijsko

3. EVIDENCIJE UGOVORA I FAKTURA

3.1. Ugovori sa preduzećima o upošljavanju zadrugara
3.2. Štampa ugovora
3.3. Evidencija faktura

4. OBRADE

4.1.OBRAČUN FAKTURA

4.2. Štampa faktura
4.3. Rekapitulacija obračunatih poreza i doprinosa
4.4. Rekapitulacija knjiženja
4.5. Spiskovi za isplatu
4.6. Nalozi za prenos, mogućnost elektronskog plaćanja
4.7. PPP-PD prijava

5. ARHIVA

5.1. Obrazac M4
5.2. Obrazac PPP

6. IZVEŠTAJI

6.1. Kartica preduzeća
6.2. Kartica zadrugara
6.3. Evidencioni karton
6.4. Kartica radnih mesta
6.5. Evidencija zdravstvenog osiguranja

7. ELEKTRONSKO PLAĆANJE

1. Automatski prenos naloga za plaćanje

Na ovu programsku opciju ne dajemo garanciju jer njegova funkcionalnost zavisi od e_banking programa koji koristi banka. Ovaj program je primenjiv u komunikaciji sa nekoliko programa banaka koji su navedeni u našim programskim opcijama.