Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Otkup proizvoda

OTKUP – Otkup proizvoda

Programski segment Otkup prvenstveno je namenjen otkupu proizvoda od poljoprivrednika (i\ili otkupljivača) i sadrži segmente namenjene za obračun vrednosti otkupljenih proizvoda i odgovarajuće knjiženje u robno i finansijsko. Cenovnik proizvoda može se definisati u zavisnosti od datuma, otkupnog mesta, klase i smene u kojoj se vrši otkup.

1. ŠIFARNICI

- ŠIFARNIK KOMITENATA

Unose se podaci o komitentima između ostalog i da li komitent ima pravo na PDV i kom otkupnom mestu pripada (da bi program pri obračunu pravio zaduženje sa ili bez PDV-a)

-ŠIFARNIK OTKUPNIH MESTA

-ŠIFARNIK ARTIKALA ( I\ILI AMBALAŽE)

2. PRIJEM

Unose se podaci o primljenoj količini i vrsti proizvoda, datum otkupa i odgovarajući komitent (najčešće poljoprivrednik ili otkupljivač).

Unos prijema može se vršiti kroz masku ili tabelarni pregled (veoma brz i praktičan nacin unosa namenjen unosu direktno na otkupnom mestu).

Cenu sam program pronalazi iz cenovnika koji je na određen način definisan.

Pored knjizenja u robno i finansijsko (koje nisu obavezne opcije) moguća je i štampa otkupnih listova koja sadrži neophodne elemente koje zakon predviđa (može da sadrži i vraćenu i izdatu ambalažu).

Nakon promene cenovnika (ili iz bilo kog drugog razloga) moguća je ponovna serijska obrada prijema koja će da ponovo preračuna i koriguje vrednost zaduženja (i u robnom i u finansijskom).

Ako određeni proizvodi zahtevaju ambalažu - moguće je unositi i pratiti i zaduženje ambalže (korisnik u tom slučaju unosi i izdatu i vraćenu ambalažu da bi imao tačan uvid u to koliko mu je određene ambalaže kod nekog komitenta). Kako određeni artikal uglavnom prati određena ambalaža, moguće je to definisati i tada pri otkupu pored artikla (gde se unosi otkupljena količina), program sam ponudi i odgovarajuću ambalažu tako da korisnik samo unese i brojno stanje ambalaže. Pri definisanju ambalaže moguće je i naznačiti težinu ambalaže koja olakšava prijem, jer ako se unese bruto težina (težina proizvoda + težina ambalaže) i broj ambalaže, program sam računa neto i tom količinom zadužuje komitenta.

Takođe, ako se unese ukupna težina otkupa i kaže npr. prva klasa 50% , druga 20% i treća 30%, program preračuna koje su to količine po klasama i na odgovarajući način zaduži (i po klasama i po odgovarajućim cenama).

3. PREGLEDI - IZVEŠTAJI

Program omogućava preglede otkupljenih količina proizvoda (npr. ukupne količine, po otkupnom mestu, komitentu i sl.) , preglede po vrednostima i sl.

Ako je program povezan sa robnim i finansijskim knjigovodstvom, moguće je dobiti i pregled datih akontacija komitentima ili odnos zaduženja i isplata i sl.

Kako su to najčešće sezonski proizvodi, na kraju sezone moguće je dobiti i odštampati priznanicu sa svim odgovarajućim elemetima koje zakon predviđa (ukupna količina, cene, pdv, ukupna vrednost i vrednost akontacija).