Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem / Programski moduli

Prerada u proizvodnji

PRO_PRER - Prerada u proizvodnji

Osnovna pretpostavka praćenja proizvodnje nije normativ već radni nalog sa svojom levom i desnom stranom. Leva strana sadrži supstancu od koje se počinje prerada odnosno koja se prerađuje. Desna strana supstancu koja se dobija od leve strane.. Leva strana se uvek knjiži kao izlaz iz nekog magacina (ili odeljenja-faze prerade). Desna strana kao ulaz u neki magacin (gotovi proizvodi ili odeljenje prerade u sledećoj fazi). Ukoliko se neki artikli prebacuju iz magacinu u magacin (odeljenja u odeljenje) bez ikakve promene karaktera supstance onda se to može uraditi i na klasičan način međumagacinskim prenosom ili međumagacinskom otpremnicom [ROBNO/Otpremnice .. iz objekta u objekat].

Korišćenjem ovog programskog segmenta omogućava se obračun cene koštanja za svaki poluproizvod ili proizvod, cenu koštanja na osnovu materijala i praćenje stanja odgovarajućih poluproizvoda ili proizvoda po magacinima.

Veliki radni nalog, leva i desna strana velikog radnog naloga - obrazac za unos

Unos vrednosti polja zaglavlja velikog radnog naloga

- U polje broj naloga unosi se broj radnog naloga i preporuka je da se unosi niz znakova koji počinje sa 'R', npr. R0001 (u robnim dokumentima da ne unose dokumente koji počinju sa 'R')

- VP (izlaz) - šifra dokumenta za kontiranje izlaza tj.leve strane radnog naloga

- VP (ulaz) - šifra dokumenta za kontiranje ulaza tj. desne strane radnog naloga

- Broj finansijskog naloga ostaviti prazan (izuzev kada je u parametrima robnog način formiranja fin.naloga 'Z' -zadaje se).

- rastur popuniti težinu rastura (npr.pri obradi deo materijala koji je ostećen i ne može se koristiti; izmeri se koje je težine)

- Računanje kala ( 'D' ili 'N' ) - bez obzira koja je vrednosti ne utiče na obračun kalkulacije cene koštanja već služi samo da izračuna i prikaže koja je razlika u težini zbira težine leve strane i zbira težine desne strane; ako je ima i ako su svi artikli leve i desne strane iste jedinice mere, preporuka je da uvek stoji 'D' (ako nema gubitka kala može da posluži i za kontrolu da li je sve dobro uneto).

- Knjiženje samo razlike kala - uglavnom je 'N' izuzev kada je reč o specifičnom slučaju gubljenja težine i tada je 'D' i u tom slučaju računanje kala obavezno mora da bude 'D' (npr. izvesna količina materijala smeštena je u hladnjači ili sušari i nakon procesa hlađenja ili sušenja težina mu se smanjila; ukupna vrednost ne sme da se promeni ali zato moramo promeniti cenu koštanja materijala za tu količinu i smanjiti robno zaduženje tog magacina za izgubljenu težinu a da se ne promeni vrednost u magacinu; finansijska vrednost ostaje ista).

Unos vrednosti polja leve strane velikog radnog naloga:

- Objekat 2 - ako je prazan podrazumeva se objekat sa zaglavlja a ako materijal dolazi iz drugog objekta uneti šifru objekta iz kog potiče

- Šifra i količina artikla unosi se standardno (nije ostavljeno polje za cenu jer je u pitanju proizvodnja i magacini materijala se vode po prosečnoj ceni i zato uvek treba da budu proknjiženi prvo svi ulazi u magacine )

Unos vrednosti polja desne strane velikog radnog naloga:

- U objekat - unosi se objekat u koji ide proizvod obrade i uvek se mora popuniti čak i kada je isti objekat kao na zaglavlju

- Šifra i količina artikla unosi se standardno

Veliki radni nalog, leva i desna strana velikog radnog naloga – osnovne funkcije

- Ova opcija omogućava obračun cene koštanja (nastalog materijala ili poluproizvoda,

kao i gotovih proizvoda) u svakom koraku proizvodnje. Glavni princip koji se primenjuje u obračunu je vrednost ulaza je jednaka vrednosti izlaza.

Za svaki korak prerade u proizvodnji unosi se materijali sa odgovarajućim količinama

koji ulaze u taj korak prerade i materijali (poluproizvodi) koji se dobijaju. Automatski

se vrši obračun cene koštanja nastalih materijala-poluproizvoda, kreiraju se odgovarajuća robna dokumenta, kao i odgovarajuće knjiženje u finansijsko. Da bi se ovo korektno odradilo moraju postojati ulazi odgovarajućih materijala sa cenama (koji se koriste u ovom koraku), kao i planske cene materijala – poluproizvoda koji nastaju.Planske cene su bitne i kada se odgovarajući magacin ne vodi po planskim cenama jer one određuju raspored vrednosti po nastalim materijalima-poluproizvodima.

Ova opcija omogućava i neke specifične korake proizvodnje,kao na primer:

- izračunava koliko je kalo (ako je masa ulaza različita od mase izlaza)

- za specifične slučaje proizvodnje (npr. sušenje, hladjenje gde je isti materijal i ulaz i izlaz a dolazi do kala) može da radi obračun cene koštanja za taj materijal jer u slučajevima gde vrednost materijala zavisi od težine a došlo je do gubitka težine, vrednost materijala ne sme se promeniti pa se zbog toga mora promeniti njegova cena po jedinici mere.

- može se izvršiti korekcija nastale cene koštanja (npr.dopis ili otpis dela vrednosti ) nastalog proizvoda (materijala)

- ako u taj tok proizvodnje uđe izvesna količina nekog materijala, a deo tog materijala ostane neiskorišćen, na ostatak tog materijala neće vršiti obračun cene koštanja već će ostati njegova cena nepromenjena. Isto tako ako se dobija artikal koji je bio i ulaz a iz nekog razloga treba promeniti cenu (npr.postaje iz nekog razloga kvalitetniji i treba mu promeniti cenu) unosom odgovarajuće vrednosti u određeno polje može mu se i cena promeniti.

Korišćenjem ovog programskog segmenta omogućava se obračun cene koštanja za svaki poluproizvod ili proizvod, cenu kostanja na osnovu materijala i praćenje stanja odgovarajućih poluproizvoda ili proizvoda po magacinima.

- Pre svega neophodno je za sve artikle (materijale kao i gotove proizvode ) odrediti planske cene i upisati u šifarnik artikala - srazmeru dobro odrediti jer određuju srazmeru cene koštanja.

Opcija evidencija prijem-izdavanje slična je robnim dokumentima osim što na stavkama ima polje komada u koje se upisuje broj komada nekog artikla gde je neophodno praćenje ne samo po jedinici mere (za one firme koje nemaju ovakvu potrebu koristiti [ROBNO/Dokumenti(ul-izl)]) .

Evidencija prijem-izdavanje, stavke evidencije prijem-izdavanje

- Omogućava unos ulaza i izlaza artikala u komadima (pored standardnih vrednosti količine i cene) pa je na osnovu toga moguće praćenje na robnoj kartici i po komadima. Ova opcija je slična robnim dokumentima, a koristi se kada je iz nekog razloga, pored praćenja artikala po jedinici mere, potrebno i praćenje po komadima. Iz ove opcije može se pustiti automatsko knjiženje u robno i finansijsko knjigovodstvo i PDV evidenciju .Ukoliko se nema potrebe za ovakvim praćenjem, preporuka je za prijem i izdavanje materijala koristiti [ROBNO/Dokumenti(ul-izl)]).

Robna kartica sa komadima

- Omogućava prećenje stanja artikala unetih u evidenciju prijem-izdavanje, a pored standarnih elemenata robne kartice sadrži i broj komada.

Šifarnici

Posebnih šifarnika nema vec koristi šifarnike sa poslovnog sistema preduzeća naročito

šifarnik artikala i šifarnik objekata.

Evidencije

Veliki radni nalog, leva i desna strana velikog radnog naloga

Atributi tabele "veliki radni nalog":

- objekat,

- broj radnog naloga,

- vrsta promene (izlaz),

- vrsta promene (ulaz),

- datum radnog naloga,

- broj finansijskog naloga,

- rastur,

- racunanje kala ( D\N),

- iznos kala,

- knjizenje samo razlike kala (D\N),

- PDV status.

Dodatne opcije

1. Obrada i štampa (obračun kalkulacije cene kostanja-zadati nalog, opseg naloga,

nalozi u izabranom periodu, svi nalozi) - sa knjiženjem u robno i finansijsko ,

2. Finansijski nalog,

3. Pregled leve strane radnog naloga,

4. Pregled desne strane radnog naloga,

5. Brisanje radnog naloga ,

6. Leva strana radnog naloga,

7. Desna strana radnog naloga,

8. Šifarnik artikala,

9. Šifarnik komitenata,

10. Šifarnik vrsta promena,

11. Robna kartica.

Atributi tabele "leva strana velikog radnog naloga":

- objekat,

- broj radnog naloga,

- objekat1 (ukoliko nije iz istog objekta),

- šifra artikla,

- količina,

- cena (automatski se izračunava).

Dodatne opcije

1. Robna kartica

Atributi tabele "desna strana velikog radnog naloga":

- objekat,

- broj radnog naloga,

- objekat2,

- šifra artikla,

- količina,

- cena koštanja,

- planska cena( automatski povlači iz šifarnika artikala),

- korektivni iznos.

Dodatne opcije

1. Robna kartica.

Evidencija prijem-izdavanje, stavke evidencije prijem-izdavanje

A tributi tabele "Evidencija prijem-izdavanje":

- šifra objekta,

- broj dokumenta,

- u objekat,

- šifra dokumenta,

- broj naloga,

- sektor,

- datum,

- poreski status,

- šifra komitenta,

- dokument komitenta,

- datum prometa,

- valuta.

Dodatne opcije

1. Obrada i štampa (zadati dokument, opseg dokumenata,dokumenti u izabranom periodu, svi dokumenti)

- sa knjiženjem u robno i finansijsko,

2. Finansijski nalog,

3. Rekapitulacija pre knjiženja,

4. Parametri,

5. Zbir dokumenta po stavkama,

6. Brisanje dokumenta,

7. Šifarnik artikala,

9. Šifarnik komitenata,

10. Šifarnik vrsta promena.

Atributi tabele "Stvake evidencija prijem-izdavanje":

- šifra objekta,

- broj dokumenta,

- u objekat,

- šifra artikla,

- količina,

- broj komada,

- cena,

- iznos.

Obrade

1. Obračun cene koštanja proizvoda, poluproizvoda (troškovi materijala-osnovnog i pomoćnog, korektivni iznos)

Izveštaji

1. Robna kartica sa komadima (na osnovu podataka iz evidencije prijem-izdavanje)