Informacioni sistem / Programski moduli

Akvizicija podataka

PER_AKV - Data terminali i periferna akvizicija podataka

Za određene tipove data terminala, tj. uređaja za perifernu akviziciju podataka je omogućena veza sa informacionim sistemom. Opcije su sledeće:

  1. Opšti parametri

  2. Definicija lookup tabela

  3. Definicija ulaznih podataka

  4. Pregled baze ručnog terminala

  5. Čitanje podataka sa ručnog terminala

  6. Slanje šifarnika sa ručnog terminala

  7. Kreiranje određenih robnih dokumenata (kalkulacija, faktura, popisa, ... ) na osnovu učitanih podataka.