Informacioni sistem / Programski moduli

Razmena podataka

EXP_IMP - Razmena podataka (EXPORT – IMPORT)

Definicija

Programski segment Export - Import, skraćeno EXP-IMP, je namenjen za razmenu podataka između lokalnih računarskih mreža i/ili pojedinačnih računara, na zahtev korisnika a ne automatski. Razmena podataka nije zasnovana na principima sinhronizacije podataka. Podaci se razmenjuju najčešće jednom do dva puta dnevno jednostavnim prenosom datoteka (file transfer odnosno prenos datoteke). Eksportna strana je ona strana koja šalje kopije izabranih podataka  (eksportovani podaci ostaju u bazi podataka eksportne strane nakon eksporta) i kod sebe treba da izvrši programsku opciju "Export" (izvoz podataka) čiji je rezultat exp_imp datoteka na disku koja se zatim šalje prijemnoj strani. Prijemna strana, po prijemu exp_imp datoteke, kod sebe treba da izvrši programsku opciju "Import" (uvoz) čiji je rezultat uvoz podataka iz exp_imp datoteke u bazu podataka. Exp_imp datoteka se može preneti raznim medijumima (flash memorija, internet, link-ovi, CD, ...). Program EXP-IMP se ne moze koristiti za razmenu podataka kod nekih programskih segmenata kao na primer: OBR (Obračun zarada zaposlenih), DRU, KADAR, REC, ZAD, STUDENT. Zbog toga je neophodno da pre kupovine ovog programa utvrdite da li je primenljiv za vaše potrebe.

Terminologija

Može biti samo jedna centrala, a više dislokacija.

Razmena podataka se može obavljati na relaciji Centrala-Dislokacija i/ili Dislokacija-Dislokacija u bilo kojem smeru.

Važno je da korisnik razume da se podaci koji se unose u okviru jedne Lokacije ne pojavljuju automatski u drugima Lokacijama. Da bi se isti pojavili u bazama drugih lokacija potrebno je uraditi prenos podataka.

Napomene o rizicima kod razmene podataka

Korisnik treba ovim dokumentom da bude upoznat da razmena podataka može nositi određene greške i rizike.

Primeri:

Primeri:

 1. finansijski nalog pod jednim brojem postoji na više lokacija ali je sadržina tog naloga na svakoj lokaciji različita (dešava se kada se ne vodi računa o brojevima fin.naloga po lokacijama)

 2. dokumenti (prijemnica, kalkulacija, faktura, radni nalog, razne evidencije...) pod jednim brojem postoje na više lokacija ali je sadržina tih dokumenata različita (dešava se kada se ne vodi računa o brojevima dokumenata po lokacijama)

 3. šifre (artikla, kupca-dobavljača, osnovnog sredstva, ...) pod jednim brojem postoje na više lokacija ali je sadržina tih šifarnika (naziv, cena, i ostalo, ...) različita (dešava se kada se ne vodi računa o otvaranju novih šifara po lokacijama; trebalo bi da se obaveste ostale lokacije kada se otvara nova šifra da i one to urade kod sebe ili da se vrši pravovremena razmena šifarnika)

Svi navedeni primeri mogu dovesti do “prebijanja” podataka ili do njihovih delimičnih neusklađenosti ili čak i gubitaka.

Ovim primerima nije iscrpljen ceo skup mogućih grešaka i rizika.

Protokol o uvođenju i korišćenju programa EXP-IMP

Da bi se broj grešaka i rizika sveo na minimum i potpuno eliminisao potrebno je preduzeti sledeće mere:

Funkcionalni sadržaj programskog segmenta EXP-IMP

Ovde su navedene vrste dokumenata i šifarnika na koje se odnosi EXP-IMP:

 1. Export / Import kalkulacija u veletrgovini i maloprodaji

 2. Export / Import faktura

 3. Export / Import avansnih računa

 4. Export / Import robnih dokumenata

 5. Export / Import otpremnica

 6. Export / Import naloga magacinu

 7. Export / Import finansijskih naloga

 8. Export / Import PDV dokumenata

 9. Export / Import radnih naloga u proizvodnji

 10. Export / Import radnih naloga prerade

 11. Export / Import normativa

 12. Export / Import dokumenata osnovnih sredstava

 13. Export / Import naloga za naplatu i isplatu u blagajni

 14. Export / Import dokumenata osnovnih sredstava

 15. Export / Import pazara – komision

 16. Export / Import pazara – struktura

 17. Export / Import KR1 - obrasci

 18. Export / Import šifarnika artikala, komitenata, osnovnih sredstava, referenata prodaje, kodova artikala

Odnosi se samo na one dokumente sa ovog spiska koji se koriste u programu u skladu sa vašim licencnim pravima.


Ostale funkcije segmenta EXP-IMP: