Informacioni sistem

Handy Stock - robno poslovanje na PDA uređajima

Program HandyStock je program prvenstveno namenjen magacinskom poslovanju. Njegova svrha je da omogući magacionerima da evidentiraju skladištenje materijala unutar magacina, što se može raditi vrstama dokumenata kao što su otprema robe, prijem robe, skladištenje robe i izdvajanje robe. Podaci se putem interneta šalju odmah, elektronskim putem, u centralnu bazu podataka na dalju obradu.

Program radi na Windows Mobile 6.5, Windows CE 6.0, Windows Embedded HandHeld 6.5 platformama i zahteva .NET 3.5. Internet veza je neophodna za komunikaciju sa centralnim serverom. Program može da se koristi i kada Internet veza ne postoji, ali se tada podaci mogu samo unositi, ali ne i slati na centralni server. Tako uneti podaci se mogu poslati prvom prilikom kada bude dostupna Intenet veza.

Handy Stock 01

Osnovne funkcije programskog segmenta HandyStock su :

- Preuzimanje na PDA uredjaj aktuelnog šifarnika artikala sa količinskim stanjem i šifarnika komitenata sa centralnog servera.

- HandyStock ima mogućnost da po prijemu robe u magacin korisnik kreira novi ulazni dokument na PDA uredjaju, unese podatke o robi koja je stigla i direktno putem interneta pošalje dokument na dalju obradu u odgovarajuću opciju programa InfoSys na serveru.

- Preuzimanje Naloga magacinu za izdavanje robe, tako da magacioner može putem programa HandyStock na svom PDA uredjaju videti naloge magacinu koji su na serveru uneti i označeni za izdvajanje, a nakon toga započeti izdvajanje robe. Izdvajanje robe se može uraditi putem bar kod čitača na samom PDA uredjaju. Podaci o izdvojenim artiklima se upisuju na server u odgovarajuća polja dokumenta Nalog magacinu.

- Moguće delimično ili potpuno ograničiti mogućnost izdvajanja robe koja se ne nalazi u nalogu.

- Unos nezavisnih dokumenata ulaza i izlaza na PDA koji automatski upisuju u dokumenta Otpremnice, odnosno Prijemnice.

- Popis robe se može vrsiti istovremeno sa jednog ili više PDA uredjaja. Tako učitan popis se upisuje u dokument Popisa na serveru.

- Evidentiranje dodatnih karakteristika magacina: magacinskih lokacija, lot-a itd. Mogućnost evidentiranja prenosa sa lokacije na lokaciju.

- Unos bar koda koji pripada artiklu iz baze, a do sada nijse bio zabeležen. Magacioner može definisati više rezervnih bar kodova za taj artikal direktno sa PDA uredjaja.

Napomena: Korisnik treba da ima licence za neophodne programske segmente/module/funkcije u okviru poslovnog sistema koje su u komunikaciji sa svom ovde opisanom funkcikonalnošću. To na primer mogu biti: komercijala nabavka, komercijala prodaja, kodmat, sledljivost ili s-kod, dod_kr, ...

Serverski zahtevi:

1) Server mora biti pod Windows operativnim sistemom

2) Mora imati instaliran Microsoft Framework .NET 4.0 Full

3) IIS Web server

4) Fiksna IP adresa

Nalog magacinu se iz centrale može preuzimati putem PDA uređaja uz korišćenje posebnog Infosys programskog segmenta koji nazivamo HandyStock. Nakon izdvajanja robe, nalog magacinu se može poslati u centralu putem interneta.

Rizici:

- PDA uređaji ponekad u komunikaciji (prenosu baze podataka) otkazuju što se manifestuje „pucanjem„ programa i prijavom greške. Obično se postupak ponovi i vrlo često uspe.

- PDA uređaji imaju promenljivu stabilnost rada, na osnovu našeg iskustva rada sa nekoliko modela.

- Komunikacija PDA uredjaja i centrale zavisi od stabilnosti interneta koji je u našem regionu nestabilan.

- Na PDA uređaju se lako rasdese parametri (settings), nestručnim ili znatiželjnim rukovanjem operatera, koji mogu uticati na rad programa i komunikaciju sa centralom.

Korisnik treba:

a. da se na prezentaciji upozna sa programom HandyStock i da se izjasni da li mu odgovora,

b. da uđe u probnu fazu kupovinom jednog PDA uređaja adekvatnih tehničkih karakteristika,

c. da preuzmu rizik kupovine uređaja kao i rizik u smislu da se vidi kako će PDA sistem kod njega funkcionisati, pa tek potom da se odluči za ulazak u nabavku istog.

d. da ima zaposleno stručno lice u firmi koje će lokalno održavati PDA sistem; to lice treba da poznaje administraciju interneta, windows-a, PDA, našeg programa sa svim segmentima (komercijala, export-import, HandyStock)

Insosys ne prihvata niti odgovornost niti intervencije po osnovu nabrojanih rizika. U slučaju potrebe za intervencijom na samom PDA uređaju isti se mora dopremiti do naše kancelarije u Beogradu.

Napomene:

Uredjaji koje mi preporučujemo su:

Datalogic Skorpio X3

Datalogic Falcon X3

Pidion BIP 6000

Honeywell Dolphin 6000 Scanphone (mali i jeftiniji)

Honeywell’s Dolphin 9700 Enterprise Digital Assistant (veliki i skupji)

Naši programi ne rade na uredjajima sa Windows Phone 7