Informacioni sistem / Programski moduli

Komunalni sistem

KOM – Komunalni sistem

Segment Komunalni sistem je namenjen praćenje zaduženja i naplate računa koji se kreiraju za veliki broj komitenata, po unapred definisanim pravilima i ciklično u određenim vremenskim intervalima. Najčešće se koriste u komunalnim preduzećima za kreiranje zadiženja za građane i privredu za komunalne usluge i naplatu usluga na šalterima. Program omogućava definisanje proizvoljnog broja usluga i definisanje pravila za obračun za svaku uslugu pojedinačno. Obračun usluga se može raditi u proizvolnjim periodima (mesečno, tromesečno, godišnje...). Moguće je definisati i proizvoljan broj tipova komitenata i samim tim više različitih načina obračuna i naplate. Moguće je vršiti obračun usluga koje se obračunavaju na osnovu potrošnje. Kroz program je moguće evidentirati i sve vrste uplata za obračunate usluge. Postoje opcije za štampu opomena i kompletna procedura za utuženje i prinudnu naplatu nenaplaćenih potraživanja. Sve promene urađene u komunalnom sistemu se automatski knjiže u glavnu knjigu poslovnog sistema i knjige PDV evidencije (KIR). Postoji mogućnost usklađivanja podatka sa dislociranim lokacijama (udaljenim šalterima), pristup serveru preko web interfejsa, prikupljanje podataka o potrošnji putem ručnih terminala (Pocket PC); te mogućnosti se posebno ugovaraju kao dodatne opcije i nisu deo standardne ponude.

 1. ŠIFARNICI
  1. Korisnici
  2. Objekti
  3. Zgrade
  4. Ulice
  5. Sektori
  6. Mesta
  7. Merna mesta
  8. Naplatna mesta
  9. Tipovi korisnika
  10. Tipovi objekata
  11. Tipovi mernih mesta
  12. Usluge
  13. Cenovnik
  14. Vrste promena
  15. Kontni plan
 2. EVIDENCIJE
  1. Korekcije obračuna
   1. Po korisnicima
   2. Po objektima
   3. Po ulicama
   4. Po zgradama
   5. Po mernim mestima
   6. Po sektorima
   7. Uslovne korekcije
  2. Evidencija povremenih usluga
  3. Unosp otrošnje
  4. Obračun zaduženja
  5. Storniranje zaduženja
  6. Pregled zaduženja
  7. Naplata(evidencija svih vidova plaćanja usluga)
  8. Izeštaj blagajne
  9. Čekovi
  10. Tužbe i opomene (prinudna naplata)
  11. Finansijski nalog
  12. Fakture
 3. IZVEŠTAJI
  1. Pregled knjizenja (sa rekapitulacijama)
  2. Kartica komitenta
  3. Statistika
  4. Specifikacije
  5. Dospela potraživanja
  6. IOS-i
  7. Pregled potrošnje
 4. OBRADE
  1. Regulisanje pretplata
  2. Automatsko zatvaranje avansa
  3. Obračun kamata
 5. ODRŽAVANJE
  1. Prepis podataka
  2. Ispis podataka
  3. Početno stanje
   1. Finasijsko
   2. Potrošnja
   3. Šifarnici