Informacioni sistem

Matrix

MATRIX je programski segment u klasi BI (Business Intelligence) koji služi za napredno izveštavanje i analize poslovanja. Izveštaji i analize se zasnivaju na postojećim podacima baze podataka. Za formiranje izveštaja i analiza MATRIX koristi podatke iz posebno organizovane analitičke baze podataka koju nazivamo Data Warehouse (DW) koja se kreira na zahtev operatera (korisnika) i to na osnovu podataka iz glavne baze podataka.

MATRIX je rađen po savremenoj teoriji Data Warehouse-a (DW) i Business intelligence-a (BI) i kao takav predstavlja razvojni sistem u tim oblastima. To znači da je MATRIX nadogradiv i proširiv prema potrebama korisnika, a u domenu projektovanog DW-a i mogućnostima BI alata za dizajniranje izveštaja i analiza.

Data Warehouse - DW baza podataka

DW predstavlja analitičku bazu podataka koja se generiše na osnovu podataka u InfoSys poslovnom sistemu, na način koji je pogodan za napredno izveštavanje i analize. Glavni strukturni element DW-a je Star schema (šema „zvezda“). Star schema obuhvata dimenzije, atribute i numeričke varijable, kao deo osnovne strukture DW-a i glavni je činioc svakog poslovnog procesa (ili Data Mart). Jedan poslovni proces ima jednu ili više star schema. Za korisničku upotrebu nije potrebno poznavanje strukture DW-a, ali to navodimo ukoliko ste zainteresovani. Ono što je potrebno za korisnika je da se upozna sa DW pojmovima: dimenzija, atribut i varijabla:

  1. Dimenzije. Dimenzije su skupovi srodnih atributa to jest podataka koji opisuju numeričke varijable (promenu, merenje, stanje, … )

  1. Varijable. Numeričke varijable, kratko “varijable”, su podaci koji predstavljaju numeričku vrednost stavke, promene, merenja, stanja, kalkulativnih veličina, itd …

MATRIX obuhvata osnovne poslovne procese odnosno Matrix module:

- Nabavka

- Prodaja

- Zalihe

- Kupci

- Dobavljaci

- Finansije

Glavne karakteristike MATRIX-a:

  1. Veliki broj unapred kreiranih izveštaja i analiza, kao i mogućnost dizajniranja (kreiranja) izveštaja i analiza u okviru “BI alat”-a koji je sastavni deo Matrix-a. BI alat je razvojni sistem Matrix-a i koristi se samo od strane Infosys-a. Sve tipske i ostale analize su ograničene strukturom i sadržinom DW-a i mogućnostima BI alata.

  2. Tipske analize:

Osnovne analize događaja

Analize događaja predstavljaju široki koncept dobijanja izveštaja i analiza zasnovanom na aditivnim funkcijama i ostalim kalkulativnim varijablama, kao i na slobodnom ukrštanju i grupisanju po atributima. Dakle, postoji mogućnost da se dovedu u odnos svi dostupni atributi datog poslovnog procesa po kojima se izračunavaju željene vrednosti (sumiranje, maksimum, minimum, prosek, broj, ali i mnoštvo složenih statističkih funkcija, definisanje kalkulativnih varijabli putem matematičkih formula). Tako su na primer moguće sve kombinacije atributa za praćenja prodaje i ruc-a, dugovanja kupaca, … kao na primer: kupac/artikal, artikal/kupac, referent/mesec, referent/kvartal, kvartal/kupac/referent, grad/artikal, magacin/grupa art, …

Analize tipa „nije se dogodilo“

Analiza je koncipirana na razlici skupova A i B, gde skup A predstavlja skup svih mogućnosti (kartezijanov proizvod atributa), a skup B predstavlja skup članova događaja to jest onoga što se dogodilo. Razlika skupova A – B predstavlja ono što se nije dogodilo. Na primer, koji kupci nisu kupovali neki od Top 10 artikala.

PTE – Pivot Tabela za Excel

Omogućeno je da se kreira, unapred definisana, tabela sa bogatim skupom atributa i numeričkih varijabli koja je namenjena za eksport (izvoz) u Excel gde se potom može koristiti kroz excel.pivot.

Pivot analize

Koncipirano na unapred izabranim dimenzijama, atributima i varijablama koje su od interesa i koje se nalaze istovremeno na radnom ekranu pivot analizatora. Korisnik interaktivno povlači atribute i varijable na zone za redove, kolone i ćelije, te samostalno od toga kreira izveštaje i analize po želji u domenu pivot mogućnosti. Tako kreirane izveštaje korisnik može sačuvati kao privatne-korisničke za kasnije korišćenje.

Trend analize

Definisani su trend pokazatelji: pokretni prosek i linearni trend koje se primenjuju na vremenskim serijama željenih podataka. Pokretni prosek pokazuje lokalni trend promene posmatrane numeričke varijable kroz vreme ublažavajući ih preko pokretnog proseka tri vrednosti (tri tačke u vremenskoj okolini jednog elementa varijable - merenja). Linearni trend pokazuje globalni trend varijable predstavljen pravom linijom za ceo period posmatranja. Dakle predstavlja globalno pravilinijsko kretanje varijable u vremenu. Prikaz ovih analiza je često u obliku grafika na kojima se, pored trend pokazatelja, prikazuju i vrednosti, na primer: mesečna prodaja, pokretni prosek i linearni trend.

Rang analize i analize učešća

Prikazuje se rang ili procentualno učešće neke varijable u okviru zadatih atributa, na nivou međuzbira (sub total) i ukupnog zbira (grand total). Između ostalog koristi se za Top 5-10-15-20 analize. Takođe su primenjene i na mnogim drugim izveštajima i analizama.

Analize ekstremnih vrednosti

Analize ekstremnih vrednosti zasnovane su na statističkoj funkciji „z-score“. Z-score predstavlja normalizovano odstupanje svakog člana niza varijable od srednje vrednosti tog niza (kolone), izraženo u standardnim devijacijama. Omogućeno je da se ta odstupanja prikažu apsolutnim numeričkim vrednostima z-score, ali i grafički na sledeći način:

- Z+ (Zeleno +), malo pozitivno odstupanje (do jedne standardne devijacije)

- Z- (Zeleno -), malo negativno odstupanje (do jedne standardne devijacije)

- Y+ (Žuto +), srednje pozitivno odstupanje (od jedne do dve standardne devijacije)

- Y- (Žuto -), srednje negativno odstupanje (od jedne do dve standardne devijacije)

- C+ (Crveno +), veliko pozitivno odstupanje (od dve do tri standardne devijacije)

- C- (Crveno -), veliko negativno odstupanje (od dve do tri standardne devijacije)

- B+ (Crno +), ekstremno veliko pozitivno odstupanje (preko tri standardne devijacije)

- B- (Crno -), ekstremno veliko pozitivno odstupanje (preko tri standardne devijacije)

Specijalne analize (RFM, GMROI, Z-score, ABC-XYZ, ...)

Definisano je nekoliko specijalnih i konkretnih analiza po uzoru na nabrojane svetske i poznate analize, uz napomenu da u svetu ne postoji čvrst i jedinstven stav o jedinstvenoj metodologiji tih analiza, tako da naša rešenja predstavljaju izbor prema našem tumačenju i kreaciji nekoliko modaliteta tih analiza.

Cross-process analize

Analize koje povezuju više poslovnih procesa po tzv. usklađenim atributima ili dimenzijama (conformed dimensions) se nazivaju cross-process analize (drill-across operacije). Daju veoma velike mogućnosti ukrštanja nabavke, prodaje, naplate, zaliha, … na istom izveštaju. Zatim koriste se i u analizama operacija nad skupovima (postoje primeri među službenim izveštajima).


Upotreba:

1 - Kreiranje Data Warehouse-a (DW-a)

Pre poziva željenih izveštaja i analiza, neophodno je kreirati Data Warehouse (DW) to jest analitičku bazu podataka koja je osnova za izveštaje i analize. To se radi posebnom opcijom koja se nalazi na Matrix Portalu u gornjem desnom delu osnovnog ekrana – dugme Kreiranje DW (može potrajati duže). Treba imati u vidu da su svi izveštaji i analize, koje potom startujete, ažurni sa datumom i vremenom poslednjeg kreiranja DW baze. Zbog toga se kreiranje DW-a radi jednom dnevno ili češće ukoliko postoji potreba. Izveštaj ili analiza se startuje klikom na dugme OK (u nekim situacijama DW-OK: ako kliknete na dugme DW-OK tada će se prvo kreirati deo DW baze koji je neophodan za taj izveštaj ili analizu). Naša preporuka je da se ipak unapred izvrši kreiranje cele DW baze podataka (što je prvo objašnjeno), a da se potom koriste izveštaji i analize koristeći dugme OK (a ne DW-OK).

2 - Poziv ili startovanje izveštaja i analiza.

Poziv Matrix izveštaja i analiza se koristi preko Matrix Portal-a to jest specijalnog interfejsa za izbor (selekciju) izveštaja i analiza. Svi izveštaji su klasifikovani po nekoliko kriterijuma a to su:

i mogu im se dodeliti atributi:

Izbor izveštaja je olakšan filtriranjem po bilo kom od navedenih kriterijuma.

Matrix Portal sadrži mogućnost izbora (selekciju) željenog izveštaja ili analize po svim navedenim kategorizacijama (poslovni procesi, kategorije, grupe, favoriti, i ostali atributi …). Za izbor kategorija i grupa predlažemo upotrebu treeview interfejsa (izgled stabla) koji se nalazi na levoj strani glavnog ekrana Matrix Portala. Ukoliko neki izveštaj ili analizu želite često da koristite, te da je zato brzo i jednostavno pronađete, možete je proglasiti za Favorit (klikom na odgovarajući checkbox - označiti), a kasnije selektovati samo favorite. Na sličan način možete selektovati izveštaje i analize po ostalim kriterijumima ili kategorijama.

Filtriranje podataka za izveštaje i analize - dijalozi.

Pre pokretanja izabranog izveštaja ili analize, na ekranu se pojavljuje filter dijalog na kome mogu da se ograniče (filtriraju) podaci koje želite da uđu u izveštaj ili analizu. Za to postoje fiksni i varijabilni filteri: Prilikom startovanja snimljenog izveštaja fiksni filteri se pojavljuju na dijalogu samo za prikaz (readonly) pa im se vrednost ne može promeniti. Varijabilni filteri se pojavljuju na dijalogu i njihova vrednost se može zadati. Na primer: fiksni filter u procesu prodaje može da bude atribut koji je postavljen na vrednosti: „Veleprodaja“ ili „Maloprodaja“ ili „spisak objekata“, dok varijabilni filter može da bude: „Period“, „Artikal“, „Robna grupa“, „Mesto kupca“, ... Ako na zoni varijabilnih filtera nemate atribut po kome želite da filtrirate (tj. odgovarajući filter), to možete rešiti tako što ćete željeni atribut pronaći u treeview (stablo ili šema na levoj strani ekrana) i klikom (checkbox - izbor) ga izbaciti na dijalog formu, gde potom po njemu možete filtrirati. Kada ste startovali izveštaj ili analizu dobićete izveštaj u tabelarnoj formi ili formi grafikona, odakle se isti može štampati ili eksportovati (izvesti) u neki od standardnih formata što može poslužiti za dalju analizu kroz druge softverske alate. Upotreba kroz Excel.pivot tabele može biti zanimljiva pa je preporučujemo.

Uslovi i ograničenja:

Implementacija MATRIX-a

Implementacija ili uvođenje Matrix-a podrazumeva svaku samostalnu i/ili zajedničku aktivnost Infosys-a i korisnika koja se obavlja na (1) načine: telefonski, internetom, vnc-om, dopisima, sastancima, …, (2) na bilo kojoj lokaciji: u prostorijama korisnika, u prostorijama Infosys-a, na neutralnom terenu, i (3) koja obuhvata sledeće poslove:

Rezultat implementacije treba biti testiran i odobren od strane korisnika (usmeno ili pismeno) i to pre upotrebe u realnim uslovima. Ako je korisnik započeo sa korišćenjem sistema u svom poslovanju, smatra se da je time prihvatio i odobrio tako implementirani sistem i da je saglasan sa funkcionisanjem istog. Usluga implementacije se dokumentuje ako to korisnik postavi kao zahtev, u suprotnom Infosys nema tu obavezu. Izrada dokumentacije o implementaciji se posebno ugovara i naplaćuje.

Preporučuje se da korisnik, pre prihvatanja ponude za program, postavi pisani zahtev nabrajajući i skicirajući potrebne izveštaje. Preporučuje se da korisnik, pre prihvatanja ponude, zatraži i iskoristi demo (promotivni) period od 30 dana da bi utvrdio da li program Matrix odgovara njegovim potrebama.


Cena MATRIX-a

Cena programskog segmenta MATRIX se sastoji iz dva dela:

  1. Cena programa MATRIX je navedena u ponudi kao i u cenovniku Infosys-a.

  2. Cena implementacije programa MATRIX.

Cena implementacije programa MATRIX se može odrediti na dva načina:

  1. Cena implementacije (uvođenja) MATRIX-a se računa po provedenom broju sati, prema ponudi ili cenovniku Infosys-a. Plaća se avansno, ili svakih do 5 navršenih sati. Ovaj način je pogodan za ispravke, dorade i prerade prethodno urađenih privatnih korisničkih izveštaja.

  2. Cena implementacije (uvođenja) MATRIX-a se računa po svakom kreiranom privatnom-korisničkom izveštaju. Ovaj način je pogodan za izradu novih privatnih korisničkih izveštaja.

Infosys pre izrade ponude o implementaciji bira jedan od dva načina a) ili b) prema sopstvenoj proceni o pogodnosti u datom slučaju a na bazi karakteristika zahteva korisnika.