Informacioni sistem / Programski moduli

Poresko knjigovodstvo - PDV

Programski segment PDV – Porez na dodatu vrednost, sadrži sledeće osnovne funkcije:

- evidentiranje u pdv evidencije KPR i KIR (KUF i KIF), gde su:

KPR (KUF) – Knjiga primljenih računa (Knjiga ulaznih faktura)

KIR (KIF) – Knjiga izdatih računa (Knjiga izlaznih faktura)

- automatsko knjiženje izvornih dokumenata u pdv evidencije: KPR i KIR (KUF i KIF)

- obračun pdv-a i izrada poreske prijave

Evidentiranje u KPR i KIR (KUF i KIF) se može vršiti direktno ili automatski iz drugih izvornih računovodstvenih dokumenata kao na primer: kalkulacije, fakture (računi), avansni računi, robni dokumenti (ul-izl), pdv dokumenti, OS dokumenti, nalozi za naplatu, i još neki dokumenti kod kojih je to naglašeno opcijom knjiženja u pdv koja se nalazi na okruženju tih dokumenata kao i svi oni dokumenti koji u sebi imaju predviđen podatak „pdv status“. Obračun pdv-a i izrada poreske prijave direktno zavisi od sadržaja evidencija KPR i KIR (KUF i KIF).

Pdv status određuje:

- u koju se pdv evidenciju evidentira dokument (KPR ili KIR (KUF ili KIF))

- u koje kolone se koji iznosi evidentiraju

- u koje ćelije(polja) pdv prijave se upisuju koji iznosi

Infosys program sadrži unapred popunjene šeme za vezu pdv statusa sa poreskim evidencijama i poreskom prijavom. Ukoliko korisnik tumači i zahteva da se te šeme postave drugačije, to je moguće preko pdv statusa koji počinju od 8000 (pa nadalje).

Osnovne programske opcije su:

1. PDV dokumenti

Opcija za unos evidencije izvornih dokumenata koja nisu vezana za robne evidencije a mogu se automatski knjižitiu glavnu knjigu i pdv evidenciju (troškovi, knjižna odobrenja-zaduženja, avansni računi, ...)

2. Knjiga primljenih i izdatih računa

Ove evidencije se ažuriraju automatski obradom svih izvornih dokumenata, način na koji će se dokument upisati u pdv evidenciju zavisi od poreskog statusa koji se upisuje u sam izvorni dokument.

3. Ravnoteže PDV-a

Ove opcije omogućavanju uporednu kontrolu izvornih dokumenata, glavne knjige i knjiga pdv evidencije.

- Ravnoteža obračunatog poreza (glavna knjiga i knjiga izdatih računa)

- Ravnoteža predhodnog poreza (glavna knjiga i knjiga primljenih računa)

- Ravnoteža KIR/izvorni dokument (izvorni dokument i knjiga izdatih računa)

- Ravnoteža KPR/izvorni dokument (izvorni dokument i knjiga primljenih računa)

- Ravnoteža KIR-finansijsko (osnovica)

- Ravnoteže KPR-finansijsko (osnovica)

- KIR/KPR - saglasnost PDV evidencije sa finasijskim (konta PDV)

- Provera duplih podataka u KPR/KIR

4. Poreska prijava

Na osnovu knjige primljenih i izdatih računa, a na zahtev operatera, automatski se kreira poreska prijava koja ima mogućnost:

- štampe poreske prijave

- arhiviranje poreske prijave (ne postoji mogućnost upisa i izmene podataka u pdv evidenciji za arhivirani obračunski period, koristeći programske opcije)

- knjiženje poreske prijave u glavnu knjigu

- pregled obračuna pdv-a po primljenim i izdatim računima

- poreska prijava za KIM (Srbija)

- poreska prijava PID PDV i PID PDV1 – pretežan izvoz dobara u inostranstvo (Srbija)

Na osnovu poreske prijave može se uraditi priprema za automatsko slanje iste elektronskim putem (Srbija)

5. PDV po naplati

6. Izveštaji i obrade