Informacioni sistem

PROGRAMSKI SEGMENTI - MODULI

Programski paketi Infosys su modularni, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva u svoj informacioni sistem. Razvijeno je preko četrdeset različitih modula od kojih su neki opšte namene a neki po specifičnim zahtevima pojedinih klijenata.

Samim tim što je sistem modularan to znači da je korisniku lako da ga nadograđuje. Na početku korisnik kupuje module koji su mu potrebni a kako mu se poslovanje povećava i nastaju potrebe za proširenjima informacionog sistema tako dokupljuje i nove module.

Moduli se uklapaju u jednu celinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove opcije.

Opšte napomene:

- Programski segmenti koji u svojoj oznaci sadrže reč PAKET se sastoje iz više drugih programskih segmenata koji su navedeni svojim oznakama. U ponudi je to navedeno tekstom “Paket čini: ...”.

- Neki od navedenih programskih segmenata u ovoj ponudi ne mogu samostalno funkcionisati bez drugih potrebnih programskih segmenata. U cenovniku je zvezdicama označeno o kojim se segmentima radi.

- Napomena - nelicenciran softver – koja stoji uz naziv programskog segmenta u cenovniku, ponudama i ugovorima ima za cilj da obavesti korisnika da navedeni Infosys programski segment nema licencu koju propisuje Zakon i da odgovornost za korišćenje tih programa pada na teret korisnika programa. U vezi s' tim obratite pažnju na član 16. dokumenta "Opšti uslovi ustupanja prava na korišćenje Infosys poslovnog softvera".

- Forme štampanih dokumenata i izveštaja su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika. Mogu se menjati usled zakonskih promena, standarda i slično. To se odnosi i na formu štampane fakture-računa. Ukoliko korisnik želi specifičnu formu štampe moguće je napraviti novu programsku opciju, ali ne i obaveza Infosys-a, za tu štampu koja ima tretman specifičnog softvera-programa. Specifičan softver se posebno dogovara-ugovara-izrađuje i naplaćuje. Na specifičan softver Infosys ne daje nikakve garancije funkcionalnosti jer takav softver može doći u sukob sa zakonskim izmenama i/ili sa novijim verzijama Infosys programa.

- Forme obrazaca-maski za unos i ažuriranje podataka su standardni i time su nepromenjivi na zahtev korisnika.

- Poželjno je da korisnik Infosys programa pregleda svu opisanu funkcionalnost, samostalno ili uz pomoć Infosys predstavnika, i to pre odluke o početku saradnje sa Infosys-om kako bi se i praktično uverio da mu ista odgovara.

Nova fiskalizacija

INFOSYS je dobio zvanično odobrenje od Poreske uprave Srbije za softver u vezi sa Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji. Odobrena su nam nova softverska rešenja za kompletan EFU (Elektronski Fiskalni Uređaj) koji se sastoji od dva elementa: ESIR i LPFR:

Elektronski Sistem za Izdavanje Računa
InfoESIR Opis
InfoESIR Korisničko uputstvo

Lokalni Procesor Fiskalnih Računa
InfoLPFR Opis
InfoLPFR Korisničko uputstvo

Tranzicija, informacije, uslovi, cene...

Svi zainteresovani za prelazak na novu elektronsku fiskalizaciju po novim propisima, mogu nam se obratiti za konsultacije.

Obaveštenja

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

ARHIVSKA KNJIGA

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

ARHIVSKA GRAĐA

PRVE RADNJE U 2024. GODINI

VIDEO UPUTSTVA

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

FAKTURE BEZ STATUSA

Izmene u e-Nabavke i e-Isporuke

eFaktura – dorade

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

eFaktura - Kosovo

Izmene na SEF-u (verzija 3.4)

eFaktura - izmene na SEF-u

eFaktura - podaci o kupcu i prodavc

Najavljene izmene PDV evidencija

OBAVEŠTENJE - RAD NA PRAZNIK

E_FAKTURA - DORADE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

OBRAZAC PD

ZR - OBRASCI ZA ZAVRSNI RAČUN

SEF-Izmene-pojedinačna eviden.PDV

eFakure - MATIČNI PODACI

SEF – Pojedinačna evidencija PDV

m_Fakture - GREŠKA PRILIKOM SLANJA

E_FAKTURA - POČETAK RADA

ELEKTRONSKE FAKTURE - OBAVEŠTENJE

PRVE RADNJE U 2023. GODINI

CENOVNIK INFOSYS PROGRAMA I USLUGA

Izmena stope doprinosa za PIO

Izmena stope doprinosa za PIO

E_FAKTURA – slanje u CRF

E_FAKTURE - NAPOMENE

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Povezivanje avansa

E_FAKTURA - CENA PROGRAMA

E-fiskalizacija u Republici Srpskoj

PDV prijava - izmena

Izmene na LPFR

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Obrazac obračuna plate-dorada

Prilog e-fakturi

Izmena: "Pošalji u CRF"

RESTORANI, KAFIĆI, PEKARE

ESIR - VAŽNO OBAVEŠTENJE - NAC.PLAC

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Obrazac obračuna plate

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

eFakture - novo tehničko uputstvo

VANREDNO RADNO VREME ZBOG EFI_SR

VAŽNO - eFakture

ELEKTRONSKA FISKALIZAC. ROK 10 DANA

NOVA FISKALIZACIJA

NOVA FISKALIZACIJA - VIDEO UPUTSTVA

Obrasci za završni račun

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

NOVA FISKALIZACIJA - ŠTAMPAČI

CG: Bilans uspeha - dorada

CG: Obrazac IOPPD

Prelazak na novu fiskalizaciju

El. fiskalizacija - Infosys rešenje

Ukidanje dopr.za zdravstveno osig.

Izm. Zakona o porezu i min.zaradi

Obračun poreza i doprinosa

Promet polj.proizv. i sekund.sirov.

Infosys softver za eFiskalizaciju

Izmena stopa za obračun zarade

PRVE RADNJE U 2022. GODINI

DRU - Izmena stope doprinosa za PIO

OBR - Izmena stope doprinosa za PIO

Obr. dopr. na najnižu bruto platu

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji

Zakon o fiskalizaciji u Srbiji

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Mjesečna prijava poreza po odbitku

Izmena kontnog okvira

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Elektronska izrada faktura - e_FAKT

Programske DORADE, IZMENE, DOPUNE