Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem

KORISNIČKO OKRUŽENJE

Poređenjem se može zaključiti da su svi računovodstveni programi po funkciji isti, što je sasvim razumljivo jer su svi napravljeni da sprovode postupke koji su propisani i od njih ne smeju odstupati.

Ono što programe čini različitim je jednostavnost korišćenja, brzina unosa podataka, brzina njihove obrade i raznovrsnost i brzina dobijanja izveštaja iz tih podataka.

Naš slogan je: IZA SVAKE USPEŠNE FIRME STOJI USPEŠAN INFORMACIONI SISTEM.

Savremeno poslovanje pretpostavlja dobru podršku kroz informacioni sistem. Programi moraju da budu tako napravljeni da su:

- lako razumljivi, ako se uzme da korisnik poznaje posao koji teba da obavi programom, obuka da taj posao obavlja uz pomoć programa traje kratko

- pregledni, korisnik ne mora da traži gde se koja opcija nalazi jer se one nalaze tamo gde ih očekuje, pregledno prikazane

- brzi, program omogućava brz unos velike količine podataka, ali i optimalnu brzinu njihove obrade

- prilagodljivi, program treba da se prilagođava potrebama korisnika, omogućavajući mu da menja neke elemente izgleda programa, unosa podataka, njihove obrade, prikaza i izveštaja kako bi mu program bolje pomagao u obavljanju posla

- komforan, program treba da ima dosta prečica i automatskih obrada koje se mogu po potrebi koristiti kako bi se ubrzao rad. Za neke poslove dobro je da se mogu obaviti na više načina tako da korisnik bira onaj koji mu u datom trenutku više odgovara. Svaka opcija programa treba da ima što veći broj parametara koji korisniku daju slobodu izbora i podešavanja omogućavajući mu da do podataka dolazi na što više različitih načina i po što više različitih kriterijuma.

- jednoobrazan, slični postupci u raznim modulima programa se moraju raditi na sličan način, tako da korisnik ne mora ponovo da uči korišćenje svih opcija novog modula nego samo one koje su specifične samo za taj modul. Opcije opšteg tipa (štampanje, snimanje podataka, pretraga, pregled šifarnika na polju islično) se uvek moraju nalaziti na istom mestu i pokretati i funkcionisati na isti način.

U preduzeću Infosys posebna pažnja se vodi upravo o ovom aspektu korišćenja programa i zbog toga su Infosys programi veoma cenjeni na tržištu što se vidi i kroz broj njegovih zadovoljnih korisnika.