Infosys, projektovanje informacionih sistema, Užice, http://www.infosys.rs, Telefon: 031 511 455

Informacioni sistem

Kadrovski i organizacioni preduslovi

Za uspešno uvođenje i primenu informacionog sistema potrebno je da budu ispunjeni određeni preduslovi i da se tokom celokupnog radnog procesa ti uslovi održe na zadovoljavajućem nivou.

Tehnički preduslovi se odnose na konfiguracije računara i računarske mreže.

Pored njih Infosys program za funkcionisanje informacionog sistema zahteva i sledeće uslove:

1. Postojanje odgovajućih kadrovskih resursa za rad na programu (Kadrovi sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom za rad na računovodstvenim i drugim poslovima za koje se koristi program).

2. Obučenost kadrova za rad na Infosys programu (Izvršena obuka od strane preduzeća Infosys ili od strane ovlašćenog instruktora uz pročitano uputstvo za korišćenje programa).

3. Organizaciona spremnost za korišćenje programa od strane korisnika (definisana podela posla, tok dokumentacije, odgovarajuće i blagovremeno evidentiranje dokumentacije i drugo).

4. Zaštićenost informacionog sistema od pristupa neobučenih i neovlašćenih lica (u fizičkom i softverskom smislu – autorizacija putem lozinki).