Informacioni sistem

API server

InfoSys API server, kratko API server, je univerzalni modul koji omogućava drugim programima (klijent) zahtevanje usluga od poslovnog informacionog sistema InfoSys.

Klijenti mogu biti udaljeni i pristupati preko interneta (ili LAN) API serveru. Pristup se ostvaruje preko web servisa za sve vrste klijenata. Klijent šalje određeni zahtev sa parametrima API serveru u JSON formatu, prema tehničkoj specifikaciji InfoSys-a. Rezultati koje API server vraća su takođe u JSON formatu.

Uz API server obavezan je i neki od aplikativnih API modula. U zavisnosti od toga koji aplikativni API modul je instaliran, mogu se koristiti odredjeni web servisi.

Serverski zahtevi:
- Server mora biti pod Windows operativnim sistemom
- Mora imati instaliran Microsoft Framework .NET 4.0 Full
- IIS ili Abyss Web server
- Fiksna IP adresa