Informacioni sistem

DEKLARACIJA O KVALITETU SOFTVERSKOG PROIZVODA

Infosys program, kao softverski proizvod će biti funkcionalan za korisnika ukoliko su ispunjeni hardverski, softverski, organizacioni i drugi navedeni uslovi, kao i uslovi navedeni u konkretnom ugovoru o kupovini prava na korišćenje softverskog proizvoda i protokolu o saradnji i održavanju softverskog proizvoda.

Funkcionalnost Infosys programa je definisana spiskom i karakteristikama programskih opcija koje program izvršava, a za koje korisnik ima pravo korišćenja. Navedeni proizvod je izrađen i testiran po standardima preduzeća Infosys koji su bazirani na svetskim iskustvima u razvoju softvera. Ovo, između ostalog, znači da se neće distribuirati program ako je poznat problem u funkcionisanju programa, dok se isti ne otkloni. Izuzetno, ukoliko iz razloga hitnosti bude distribuirana verzija programa ili izmena u programu koja nije kompletno istestirana (zahtev korisnika ili zakonska izmena sa neadekvatnim rokom za izradu) o tome će proizvođač obavestiti korisnika sa dostavljanjem izmene, ali će se eventualni nedostaci otkloniti nakon kompletne procedure razvoja i testiranja.

Ukoliko se prilikom izvršavanja programa u garantnom roku (i u roku definisanom ugovom o održavanju) javi greška ili odstupanje od deklarisanog kvaliteta, a korisnik je ispunio sve preduslove, proizvođač će, na zahtev korisnika, besplatno otkloniti nedostatke. Pri tome proizvođač bira adekvatan način, a u skladu sa konkretnim ugovorom (telefon, modem, elektronska pošta, postavljanje izmene na internet sajt, udaljeni pristup računaru (VNC, TeamViever), dolazak ovlašćenog lica, ...).

Pod greškama u radu programa se ne smatraju greške koje su nastale ako korisnik nije ispunio opšte, hardverske, softverske, kadrovske, organizacione i druge preduslove. Takodje, programskim greškama se ne smatraju ni greške, koje nastaju zbog nepoštovanja uputstvom postavljene procedure u radu (na primer – neizvršeno indeksiranje i kontrole ravnoteže posle nestanka napajanja električnom energijom, postavljanje parametara baze podataka na nedozvoljene vrednosti ili nedozvoljenu kombinaciju vrednosti itd.). Ukoliko se dese ovakve greške, proizvođač će pružiti asistenciju korisniku u garantnom roku, a u vangarantnom roku ako su ugovorene konsultacije o korišćenju programa.

Korisnik ne može od proizvođača tražiti nadoknadu eventualne štete pričinjene korišćenjem Infosys programa. Ukoliko korisnik ne prihvata ovu odredbu jer smatra da je suprotna domaćim pravnim propisima ili iz nekog drugog razloga, dužan je da pismeno obavesti proizvođača da bi se pokrenula procedura za raskid ugovora.

Baza podataka je vlasništvo korisnika. Proizvođač softverskog proizvoda ne snosi nikakvu odgovornost za potpuni ili delimični gubitak ili oštećenje podataka iz bilo kog razloga. Obaveza proizvođača je, da u garantnom roku, i roku ugovorenom po osnovu održavanja ako isto sadrži ovu uslugu, pruži asistenciju korisniku u procesu oporavka eventualnih oštećenja podataka, ukoliko je oporavak moguć. Ukoliko oporavak nije moguć, proizvođač će u dogovoru sa korisnikom regulisati bazu podataka.