Informacioni sistem

Knjigovodstveni program u okruženju Visual Fox za Windows

Infosys poslovni softver čine računarski programi i njihove prerade i dorade, namenjeni da olakšaju i unaprede, ili omoguće poslovanje privrednih subjekata, koji su autorska dela i koje Infosys proizvodi u okviru svoje registrovane delatnosti radi ustupanja prava na njihovo korišćenje na tržištu.

Naša osnovna ideja razvoja informacionog sistema je napraviti program koji u sebi sadrži jednostavno korisničko okruženje (način komunikacije čoveka i računara) i što veću funkcionalnost. Ta dva cilja su suprotna jedan drugom što je poseban izazov u ovom poslu i stalno održava visok nivo entuzijazma. Jednostavno okruženje postižemo stalnim usavršavanjem, implementacijom novih ideja kao i uvidom u aktuelne i savremene trendove u toj oblasti u svetu. Funkcionalnost je suštinski cilj našeg razvoja i zasniva se na velikom stručnom i kadrovskom potencijalu i velikom iskustvu u ovom poslu. Fukcionalnost postižemo bogatim parametarskim sistemom koji nam daje mogućnosti da apliciramo program u najrazličitijim situacijama i specifičnostima naših korisnika.

OPŠTE KARAKTERISTIKE Info PROGRAMA

- programi su rađeni u Windows tehnologiji

- programi se mogu koristiti na pojedinačnim računarima i na računarskim mrežama

- mogućnost razmene podataka preko interneta (sa svojim predstavništvima)

- udaljeni terminalski upiti i izveštaji u HTML formatu

- mogućnost integracije sa data terminalima, pda uređajima, Android uređajima, veb aplikacijama i drugim platformama pomoću Infosys API veb servisa

- naše programske instalacije ne zahtevaju nikakve dodatne programske licence

- princip intuitivnosti; programi su lako razumljivi i preglednost programa je visoka jer se programske opcije nalaze na onim mestima gde se i očekuju

- programi su brzi; program omogućava brz unos velike količine podataka, ali i optimalnu brzinu njihove obrade

- jednostavnost okruženja odnosno načina korišćenja programa; sve ekranske forme su podeljene u četiri grupe: meni, obrazac, tabela i dijalog i time je značajno pojednostavljeno korišćenje programa

- princip automatske obrade; jednom unet dokument se automatski knjiži ( evidentira ) u sve potrebne bilansne i/ili vanbilansne evidencije

- princip modeliranja automatskih knjiženja; sva automatska knjiženja u finansijsko knjigovodstvo se mogu modelirati odnosno po potrebama korisnika postaviti

- princip integralne funkcionalnosti; sve programske opcije i njihova funkcionalnost se odnose na ceo poslovni sistem, a ne samo na programske segmente u kojima se sadrže

- princip univerzalnosti izveštaja i obrada; svakom izveštaju i obradi prethodi dijalog ekranska forma koja pruža korisniku velike mogućnosti koje se ne mogu unapred predvideti i definisati kao konačan skup mogućnosti

- parametrizacija sistema; poslovni sistem je bogato parametrizovan što znači da se može prilagoditi mnogim specifičnim potrebama korisnika

- bogatstvo izveštaja; svaki programski segment sadrži veliki broj izveštaja nastalih kao rezultat višegodišnjeg iskustva korišćenja naših programa u mnogim firmama

Tehnički uslovi koji su potrebni za rad Infosys programa vezani su za konfiguraciju računara, operativne sisteme, i računarske mreže. Detaljnije o tome se može pročitati u dokumentu „Opšti uslovi“ na našem sajtu.